Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 285r >

 1. и҅ꙁбъівьши е҆линъскꙑѧ· на съраꙁоумѣниѥ҆ прѣсла-
 2. вь҆нѣ събꙑвꙿшии҅хъ сꙙ о҅ н҄ею҄· придошꙙ тѣхъ видци·
 3. и҅ славьꙗхѫ о҅ всѣхъ б꙯а· и҅ꙁвѣтомъ тѣлесь҆нꙑѧ стра-
 4. сти· и҅ ѥ҅лина· на о҄увѣдѣньѥ҆ и҅стинꙑ своѥ҅ѧ҆ приве-
 5. дꙿшааго· ꙗ҅ко да вь҆сьжде сила х꙯са б꙯а ꙗ҅вѣ бѫдетъ
 6. рабꙑ ѥ҅го· дѣи҅ствоуѭ҄шти раꙁличь҆нꙑѧ҆ благода-
 7. ти дш꙯амъ и҅ тѣломъ· бѣаше же пакꙑ и҅ дроугъи҆
 8. даръ бж꙯ьствънꙑихъ о҅тъкръвении҆ данъ ст꙯оу-
 9. моу· чистаа бо и҅ беꙁгрѣшьна ѥ҅го доуша· по вса врѣ-
 10. мена прораꙁоумѣвааше таи҅наа· благодатьѭ҄ живѫштаꙿ-
 11. го вь҆ н҄емъ бога· сь҆мѣрень҆ꙗ же ради дш꙯ънааго· ѥ҅же во-
 12. л҄еѭ҄ присно· къ прь҆сть҆ноуо҄умоу тѣлеси своѥ҅моу при-
 13. прꙙглъ бѣаше· не хотѣаше же о҅въторити ꙗ҅же о҅ о҄учени-
 14. цѣхъ свои҅хъ ꙗ҅въꙗѥ҅маꙗ҆ ѥ҅моу· ꙗ҅вѣ же вь҆сѣмъ о҅тъ-
 15. кръвениꙗ бꙑваахѫ· ҆Отъ винꙑ же таковꙑ· срацино-
 16. мъ нѣ въ коѥ врѣмꙙ хотꙙштемъ поплѣнити ѧ· ва-
 17. раѧ сь҆бирааше братиѭ҄ и҅ странь҆нꙑѧ҆· и҅ плачꙙ съ вь҆-
 18. пл҄емъ глаголааше и҅мъ· чꙙда молите сꙙ къ богоу· да
 19. и҅ꙁбавитъ прѣдѣлꙑ сиѧ҆ о҅тъ находꙙштии҅хъ бѣ-
 20. дъ· ҅И гладоу пакꙑ хотꙙштоу бꙑти· прѣжде врѣ-
 21. мене приготовь҆ꙗ҅ше о҄ученикꙑ своѧ на молитвѫ·
 22. а҅ и҅ самомоу никакоже хотꙙштоу· о҅вꙿторити ѥ҅моу
 23. чꙿто о҅тъ о҅крꙑваѥ҅мꙑи҅хъ вѣдѣа҅хѫ сами и҅скоусоу ѧ҆
 24. томоу нао҄учивꙿшоу· ꙗ҅ко по о҅тъкръвению҄ движе-
 25. нъ побѣждааше ѧ҆ на молитвѫ· многашꙿди же и҅ нѣ-
 26. кꙑѧ҆ о҅тъ братиѧ хотꙙштꙙѧ о҄умрѣти· о҅собь҆ коѥ҅-
 27. гождо прѣжде раꙁболѣньꙗ· приꙁꙑваѧ гл꙯ааше·
 28. Чꙙдо попци сꙙ о҅ доуши своѥ҅и· и҅ моли сꙙ чꙙсто къ госпо-
 29. доу· просꙙ милости о҅ть҆ н҄его· въпрашаѥ҅мꙿ же чь҆со ра-
 30. дꙿма то глагол҄етъ· бесѣдоуꙗ҅ше добро ѥ҅стъ въи҅нѫ

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 285r