Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 285v

 1. молити сꙙ и҅ о҄угаждати богоу· ни ѥ҅дного бо о҅тъ о҅тъ-
 2. кръвенꙑихъ· о҅въторити хотѣа҅ше· блюдꙑ сꙙ вели-
 3. кꙑи҅мъ свои҅мъ сь҆мѣрении҅мъ· не бꙑти вь҆ н҄емь҆
 4. винѣ николиже похвал҄ень҆ꙗ҆· и҅ вьꙁнесень҆ꙗ о҅тъ б꙯а
 5. ненавидимааго· Въ ѥ҅динъ҆ же о҅тъ дꙿнии҆ стоѧ҅штоу
 6. ст꙯о уоумоу на въсходѣ сꙑнь҆нѣмь҆· по слоужꙿбѣ црь҆-
 7. квь҆нѣи҆· напрасно о҅блакъ покрꙑ ѥ҅го свѣтьлъ· и҅ вь҆сꙿ
 8. сꙑнъ· и҅ гласъ и҅споуштенъ бꙑ и҅ꙁъ о҅блака· о҅кꙑ гро-
 9. мънꙑи҆· на многъ часъ гръмꙙ· и҅ самъ сꙑнъ колѣба-
 10. ше сꙙ а҅кꙑ о҅воште ꙁꙑбл҄емо о҅тъ многа вѣтра· Братꙿ-
 11. ꙗ же сѫштаа на сꙑноу ѯ꙯· въсплиштевавъше съмꙙ-
 12. тошꙙ сꙙ· и҅ бѣжꙙште и҅ꙁлѣꙁошꙙ и҅ сꙑна· съ боꙗ҅ꙁнь҆-
 13. ѭ҄· въпиѭ҄ште къ ст꙯оуо҄умоу· о҅ бꙑвꙿшии҅хъ· ст꙯ꙑи҆
 14. же поо҄учааше ѧ҆ съ о҄утѣшении҅мъ· гл꙯ꙙ· не плиштоу-
 15. и҅те ни бои҅те сꙙ чꙙда ни о҄ужасаи҅те· нъ о҄уготоваи҅те
 16. срь҆дь҆ца ваша творити вол҄ѫ гн꙯ѫ· по вь҆сꙙ дни· а҅бъѥ҅
 17. же прѣста сꙑнъ о҅тъ ꙁꙑбань҆ꙗ҆· и҅ о҅блакъ прѣи҅де· и҅ гла-
 18. съ о҄умль҆че· и҅ не бꙑ слꙑшати· Брать҆ꙗ҅ же вь҆са при-
 19. стѫпивꙿше падошꙙ на ногоу е҅го· молꙙште повѣда-
 20. ти и҅мъ винѫ страшнааго того видѣнь҆ꙗ҆· тъ же рече·
 21. к нимъ· чꙙда и҅ꙁдрꙙдноѥ҆ и҅ пꙑтаѥ҅моѥ҆ се ѥ҅стъ· да бꙑ
 22. кто бв꙯и о҄угодилъ· и҅ о҅чистилъ о҅тъ всеѧ҆ скврънꙑ
 23. дш꙯ѫ своѭ҄· и҅ о҅тъ прѣль҆сти мира сего· и всего грабь҆ѥ҅-
 24. ньꙗ и҅ пожелань҆ꙗ҆ и҅мѣнию҄· и҅ да о҄утвръдитъ дш꙯ѫ
 25. своѭ҄ вь҆ любꙿви бж꙯ии҆· о҅кꙑ о҅снованьѥ҆ крѣпо о҅тъ вѣ-
 26. тра неꙁꙑбь҆ѥ҅мо· ҅Ѥже бо о҅ таи҅нꙑи҅хъ въпрашати
 27. лихо ѥ҅стъ и҅ не твръдо братиꙗ· о҄укрѣпите сами сꙙ·
 28. и҅ любите дроугъ дроуга· б꙯ъ бо въ чловѣцѣхъ любимꙿ
 29. ѥ҅стъ· ꙗ҅коже рече блаженꙑи҆ іѡ҄а҅нъ· ꙗ҅ко и҅же брата
 30. видимааго не любꙙи҆· како можетъ б꙯а невидимаꙿго

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 285v