Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 284v >

 1. доселѣ прѣбꙑваѭ҄штѫ· въ ѥ҅дномъ же прѣбꙑваѧ лѣ-
 2. тѣ· прѣжде и҅скопань҆ꙗ ровомъ· о҄у манастꙑра ст꙯ааго
 3. събрашꙙ сꙙ народи мноꙁи· вѣрꙿномъ чловѣкомъ пришꙿ-
 4. дꙿшемъ о҅тъвсѫдоу· вь҆ н҄ихъже множаи҅шии҆ болѣꙁнь҆-
 5. нии бѣшꙙ· на видѣниѥ҆ пришъдъшии҆· и҅ благослове-
 6. шень҆ѥ҆ и҅ полоучень҆ѥ҆ и҅цѣл҄ень҆ю҄ приѧ҆шꙙ· о҅крѫгъ бо сѫ-
 7. штꙙѧ ѥ҅го странꙑ любь҆ꙗ҅хѫ ѥ҅го вѣроѭ҄ и҅стинь҆ноѭ҄·
 8. събъра же сꙙ вь҆ дьнь҆ тъ народъ многъ· бол҄ии҆ о҅бꙑчь҆наꙿ-
 9. го· врѣмꙙ же жꙙтвъноѥ҆ бѣа҅ше· сълоучи же сꙙ жꙙжди
 10. велицѣ бꙑти народомъ многомъ сѫштемъ· ꙗ҅коже
 11. въ тѫꙁѣ велицѣ бꙑвшемъ и҅мъ· ст꙯ꙑи҆ о҅печали сꙙ доу-
 12. шеѭ҄ и҅ въсплака гл꙯ꙙ· Оу горе мнѣ е҅да коли г꙯ь· мене грѣ-
 13. шь҆нааго и҅ о҄убогааго въстꙙжетъ· о҅ скръби сихъ прише-
 14. дꙿшии҅хъ къ мнѣ· и҅ въꙁдꙑхаѧ съ тихостиѭ҄ вь҆ꙁдви-
 15. же рѫцѣ свои на небо· и҅ рече слово просто· великомъ гласо-
 16. мъ· г꙯и боже даждъ и҅мъ водѫ· и҅ коупꙿно съ словомъ о҅блачь҆-
 17. цъ малъ ꙗ҅ви сꙙ надъ народомъ· и҅ дъждъ великъ сънесе·
 18. над н҄ими тъчьѭ҄ и҅ крѫгомъ· и҅ бꙑстъ множь҆ство водꙿ
 19. междоу и҅ми и҅ крѫгомъ тъчь҆ѭ҄ блиꙁъ· и҅ пишꙙ народи·
 20. и҅ насꙑтишꙙ сꙙ водъ и҅ прославишꙙ б꙯а· дателꙗ вь҆сѣхъ
 21. благꙑи҅хъ· ꙗ҅ко вол҄ѫ творитъ вь҆сѣхъ боѧ҅штиїхъ сꙙ его·
 22. и҅ молитвѫ и҅хъ о҄услꙑшитъ и҅ спасаатъ ѧ҆· о҄увѣдѣно
 23. же то бꙑ всѣми о҅крѫгꙿн҄ими· и҅ наипаче и҅сповѣдаа҅хѫ
 24. сꙙ бв꙯и· ꙗ҅ко такъ даръ данъ бꙑстъ странамъ и҅хъ·
 25. вѣрнии҅ же мноꙁи приходѣа҅хѫ кꙿ н҄емоу· о҅тъвьсѫдꙋ
 26. беꙁъ вь҆сѣкоѧ страсти сѫште и҅ болѣꙁни· на видѣньѥ҆
 27. ѥ҅го тъчь҆ѭ҄ и҅ благословештень҆ѥ о҅тъ свꙙтости ѥ҅го
 28. желаѭ҄ште полоучити· и҅ дроуꙁии҅ же пакꙑ не наси-
 29. лꙗѥ҅ми ни о҅тъ коѥ҅ѧ҅ же страсти тѣлесьнꙑѧ҆· пометаꙿ-
 30. хѫ сами сꙙ прѣдъ ногама ѥ҅го да поперетъ ѧ· да попꙿ-

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 284v