Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 283r >

 1. кръмимꙑи҅ и҅ риштѫштъ въ колесничь҆нѣѣмъ
 2. такании҆· и҅мже тъгда стратигоу бꙑти томоу а҅рꙿ-
 3. нѣю҄· великааго града прѣжде нареченааго· кон҄ь же
 4. тъ приведе въ манастꙑрь· мьлѣть· на кръмь҆ѭ҄ приходꙙ-
 5. штии҅хъ тоу странникъ· ѥ҅гоже конꙗ люта сѫшта
 6. и҅ сверѣпа и҅ напраснива· и҅мъ свои҅ма рѫкама ст꙯ъи
 7. бж꙯ии҆· съ и҅цѣлѣвъшии҅мъ господиномъ въпрꙙже
 8. въ жрънъви· и҅ о҅кꙑ и҅ꙁдавна о҅бꙑкъ то о҅тъ многа врѣ-
 9. мене· и҅ въ томъ въꙁдрастъ· тако кротъко о҅бꙑче·
 10. и҅ мелꙗаше· ꙗ҅ко и҅ того радꙿма наи҆паче вь҆сѣмъ диві-
 11. ти сꙙ· прѣславнѣ бꙑваѭ҄штиїмъ чоудесемъ о҅тъ
 12. раба бж꙯ьꙗ҆· Къ и҅нѣмꙿ же всѣмъ и҅ дроугоѥ прѣславꙿ-
 13. но чоудо· прибꙑ вѣрьнꙑи҅мъ х꙯совомъ о҄угодьнико-
 14. мъ· ю҄нь҆ць҆ приведенъ на даръ б꙯ви· и҅ тоу кръмимꙿ
 15. въшь҆ствии҅мъ лѫкааго бѣса вь҆ꙁдивь҆ꙗ· и҅ толꙿма
 16. гнѣвомъ движе сꙙ· ꙗ҅коже ни пастоуха ꙁнати ни ї-
 17. ного никогоже миловати· нъ вь҆сꙙ сълоучаѭ҄штꙙѧ҆
 18. сꙙ гоубити· и҅же о҄урвавъ сꙙ о҅тъ привꙙꙁань҆ꙗ· и҅ їꙁъ
 19. о҅градꙑ и҅ꙁлѣꙁъ· ровꙑ и҅ гнѣваѧ҅ сꙙ бе чиноу· напада-
 20. ѧ҆ на сь҆рѣтаѭ҄штꙙѧ ѥ҅го· и҅ о҄устрь҆ми сꙙ на вь҆нѫтрь҆-
 21. н҄иї дворъ и҅ вь҆лѣꙁе въ ꙗтъхоуль҆ницѫ· на братьѭ҄
 22. тоу дѣлаѭ҄штѫѭ҄· на о҄утѣхѫ довьлѣѭ҄штаꙗ стра-
 23. нꙿнꙑи҅мъ· ꙗ҅коже приноужденомъ и҅мъ бꙑти боꙗ҅-
 24. ꙁнь҆ѭ҄ ю҄нь҆ца· самѣмъ сꙙ въврѣшти въ пештъ хлѣ-
 25. бь҆нѫѭ҄· и҅ їꙁволити паче въ о҅гн҄и съгорѣти· нежели
 26. о҅тъ того събоденомъ бꙑти· видѣахѫ бо ѥ҅го бечі-
 27. слъноѥ҆ бѣшень҆ѥ҆· чловѣколюбивꙑи҅ же б꙯ъ· не о҅пали-
 28. мꙑ ѧ съблюде· въ пламени о҅гнь҆нѣꙿмь· молитвоѭ҄
 29. правь҆дꙿнааго пламꙑ о҅гн҄ьнꙑи погасивъ· прочии҅ же
 30. вь҆си о҅тъ о҄ужасеньꙗ҆ ю҄нь҆ча на хлѣвинꙑ горѣ вь҆ꙁлѣꙁо-
 31. шꙙ·

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 283r