Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 283v >

 1. правъднꙑи же о҄учоувъ плиштъ бѣгаѭ҄штии҅хъ·
 2. пꙑтаа҅же кꙑи҆ и҅ꙁвѣтъ сьмꙙтень҆ꙗ҆ того· ꙗ҅ко ю҄нь҆-
 3. ць҆ гнѣва и҅спль҆нь҆ бꙑвъ и҅ їс хлѣва и҅скочивъ· гонитꙿ
 4. вь҆сꙙ на толицѣ· ꙗ҅коже ѥ҅моу и҅ въ ꙗ҅тъхоуль҆ницѫ
 5. вь҆лѣсти· ст꙯ꙑи҅ же слꙑшавъ глаголꙑ тꙑ· и҅ въꙁдѣвъ
 6. рѫцѣ на небо· и҅ молитвѫ сътворивъ· и҅де на сьрѣ-
 7. тень҆ѥ ю҄нь҆цоу· на хлѣвинахъ же стоѧ҅штии· видꙙ-
 8. ште ѥ҅го о҄устръ҆мь҆ѥ҅ниѥ҆ къ ю҄нь҆цоу· милоуѭ҄ште
 9. правь҆днааго· ставь҆ꙗ҅хѫ и҆ гласꙑ· о҄уклонити сꙙ гнѣ-
 10. ва и҅ въꙁбѣшень҆ꙗ҆ ю҄нь҆ча· Правь҆днꙑи҅ же ничсоже ни-
 11. комоуже не о҅тъвѣштавъ· нъ вѣроѭ҄ ꙗ҅же на б꙯а о҄у-
 12. твръдивъ сꙙ· приближивъ сꙙ къ ю҄ньцоу· и҅ коснѫвъ сꙙ
 13. е҅го рѫкама· и҅ въстлапивъ гнѣвъ словесꙑ кротъкꙑ-
 14. ми· рѫкоѭ҄ пои҅мъ· вь҆веде въ свои҆ хлѣвъ къ ꙗ҅слемъ·
 15. ꙗ҅коже вꙿсѣмъ дивити сꙙ и҅ о҄ужаснѫти· сътворенꙑ-
 16. мъ чоудесемъ· вꙑше словесе о҅тъ ст꙯ааго· величаѭ҄-
 17. штемъ б꙯а· боѧ҅штии҅ми сꙙ ѥ҅го своѭ҄ крѣпость҆ о҅бавь҆-
 18. ꙗ҅ѭ҄штаа҅го· вѣдѣ ꙗ҅ко и҅ прѣжде мои҅хъ словесъ вѣ-
 19. сте вь҆си· и҅ слꙑшали ѥ҅сте· сергꙗ· савраи҅тъскоуо҄ум
 20. племени кнꙙꙁа поставьѥ҅на· великомъ родомъ· въ
 21. е҅ноꙁдрои҅нѣхъ· и҅ междоурѣчии҆ о҅бласть҆ дръжавъ·
 22. о҅тъ прѣдѣла срак҄инь҆ска· и҅же мѫжеблажь҆ствиїмꙿ·
 23. и҅ храбъръ бꙑвъ неже и҅нꙿ кто· побѣдѫ сътвори по вса лѣ-
 24. та· на пагоубнꙑѧ персꙑ· и҅ на помагаѭ҄штꙙѧ тѣмꙿ
 25. срацинꙑ· и҅ толико и҅мъ о҅долѣ· ꙗ҅коже не тъчь҆ѭ҄ ꙁа-
 26. ключити и҅мъ вь҆сь въходъ въ гръчь҆скѫ ꙁемьѭ҄· въ-
 27. нъ прѣдѣлъ свои҅хъ· нъ и҅ тоу и҅мъ сътѫжати· и҅ ї своѥ҅-
 28. ѧ҆ ꙁемь҆ѧ҆ прогонити ѧ҆· и҅же побѣждени о҅т н҄его мꙿно-
 29. голичнѣ· и҅ не могѫште противити сꙙ· противѫ
 30. о҅дръжꙙштии҆ ѥ҅го силѣ· вѣдѫште ѥ҅го непобѣди-

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 283v