Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 282v >

 1. и҅ прѣбꙑвъ тоу врѣмꙙ много· молꙗаше ст꙯аа҅го· при-
 2. ѧ҅ти ѥ҅го каѭ҄шта сꙙ и҅ пекѫшта сꙙ· и҅ мол҄ꙗаше сꙙ мо-
 3. лити ꙁа н҄ь҆· ꙗ҅коже ѥ҅моу о҅тъ б꙯а милость҆ полоучити·
 4. и҅ прилежнѣѥ҆ молꙙ и҅ подвижь҆нѣѥ҆ ст꙯ꙑи҆· о҅ н҄емь҆ мо-
 5. лꙗаше б꙯а· побѣдити свои҅мъ чк꙯олюбии҅мъ ꙁълобѫ
 6. мѫжа· и҅ многꙑи҅мъ троудомъ въꙁможе о҄умолити
 7. б꙯а· ꙗ҅коже и҅цѣлити ѥ҅го· бѣа҅ше же съ триконꙿдомъ·
 8. траг҄иꙗ҅нъ ꙁѣло славь҆нꙑи҅хъ· Воѥ҅вода сꙑ и҅савръскꙋ-
 9. моу ѧ҅ꙁꙑкоу· и҅же приꙁъвавъ ѳоуѳаи҅ла б꙯очъстиваꙿ-
 10. го попа· и҅ покаꙁавъ ѥ҅моу ꙁѣло о҅тъ подвижънꙑи҅хъ
 11. ѥ҅моу· насил҄ꙗѥ҅ма отъ дх꙯а нечистааго· и҅ моли ѥ҅го по-
 12. ѧ҅ти ї· и҅ довести къ ст꙯оуо҄умоу· и҅ молити ѥ҅го· да сво-
 13. бодитъ и отъ страсти· и҅бо· то сътвори богочь҆стивꙑ
 14. тъ мѫжъ· и҅ приведе чк꙯а къ правь҆дꙿноуо҄умоу· и҅же
 15. въꙁь҆рѣвъ на н҄ь и҅ съглꙙдавꙑ и҆ рече къ попоу· сии҆ не
 16. можетъ и҅цѣлѣти· блѫдникъ бо ѥ҅стъ и҅ пиꙗ҅ница·
 17. и҅ всѣко о҄удавити и҅ и҅матъ бѣсъ· и҅бо по проречению҄
 18. правь҆днааго· на о҄утрьꙗ прѣжде ꙁорь· нападъ лѫ-
 19. кавꙑи бѣсъ· о҄удави чловѣка того· и҅ тоу положенъ
 20. бꙑ ⁘ По лѣтѣхъ же принесенъ бꙑ въ манастꙑръ ѥ҅-
 21. го· а҅рьнѣи въ калио҅пиї старѣи҅шинъствоуѧ· живꙑ
 22. въ а҅нтио҅хиїстѣмъ велицѣмъ градѣ· ногама бо-
 23. лꙙ· въ понꙗвици носимъ· ꙗ҅коже не могꙑ ни ходи-
 24. ти· ни трь҆пѣти прилагаѥ҅мааго бꙑлиꙗ къ нога-
 25. ма· ѥ҅гоже благодать҆ѭ҄ божь҆ѭ҄ и҅ силоѭ҄ роспꙙтааго
 26. и҅цѣли· и҅ прѣбꙑ въ манастꙑри многꙑ дь҆ни· ходꙙ
 27. и҅ славꙙ б꙯а· пожии же по и҅цѣл҄ениї бол҄е ѳ꙯ лѣтъ· ѧ҅же
 28. съдравъ сътвори· ни ѥ҅дꙿного пострадань҆ꙗ҆ прии҅мъ·
 29. прѣжде бꙑвъшꙙѧ҆ ѥ҅моу ножь҆нꙑѧ҆ болѣꙁни· и҅же
 30. славꙙ б꙯а о҅ поданѣи҆ ѥ҅моу цѣльбѣ· кон҄ь приведе·

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 282v