Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 282r >

 1. пꙙтоу начьнъ· по чꙙсти· дожи ї до главꙑ· то же сътво-
 2. ривъ по о҅бѣма странама тѣла· пода ѥ҅моу рѫкѫ прѣ-
 3. дъ всѣмь народомъ· не бо домъ молитвънꙑи҆ тъчь҆-
 4. ѭ҄ бѣа҅ше и҅спльн҄енъ ѥ҅динъ· а҅ и҅ тъ великъ сꙑ· нъ
 5. и҅ о҅крѫгън҄ꙙѧ҆ вь҆сꙙ хлѣвинꙑ· и҅спльнь҆ бѣа҅хѫ по-
 6. ꙁороуѭ҄штии҅хъ бꙑваѥ҅мꙑи҅хъ· въстави же ѥ҅го·
 7. и҅ ꙁа рѫкѫ и҅мъ сътвори и҆ съ собоѭ҄ ходити· ꙁꙑбьѭ҄-
 8. штоу сꙙ съпръва и҅ прѣстран҄ꙗѭ҄штоу на о҅бѣ странѣ·
 9. о҄утвръжденомъ же ѥ҅го о҄удомъ· и҅ съврь҆шенѣ и҅цѣл҄е-
 10. номъ· дастъ ѥ҅моу свои҆ жъꙁлъ рекꙑ· вьꙁьмъ сь҆ хо-
 11. ди· и҅ о҅ставивъшоу ѥ҅го правь҆дꙿноуо҄умоу хождаа-
 12. ше о҅ себѣ славꙙ б꙯а· и҅ с н҄имъ вь҆си таковоѥ прѣвели-
 13. коѥ҆ чоудо видѣвꙿшии҆· и҅ прославишꙙ таковаꙗ҆ дарꙋ-
 14. ѭ҄штоумоу боѧ҅штиїмъ сꙙ ѥ҅го ⁘ Триконъ же ни о҅
 15. н҄емъ бꙑвꙿшааго чловѣколюбиꙗ бж꙯иꙗ помꙑ-
 16. сливъ· ни бꙑвъшааго ѥ҅моу о҅тъ болѣꙁни и҅цѣл҄ень҆ꙗ҆
 17. на о҄умъ въꙁь҆мъ· нъ тѫжꙙ и҅ вражь҆доуѧ и҅ раꙁмꙑшл҄ѣ-
 18. ѧ҆· и҅мꙿже и҅ томоу а҅биѥ҆· съвръшенѣ и҅цѣлѣти· и҅ на цѣ-
 19. лоѥ҅ о҄утвръждень҆ѥ҆· по подражанию҄ и҅же с н҄имъ ѥ҅дно-
 20. ѭ҄ и҅цѣл҄енꙑи҆ палатинъ· гл꙯ааше мъчтоу бꙑти и҅ ра-
 21. ꙁдороу· о палатинѣ бꙑвъшоуо҄умоу чоудоу ⁘
 22. Тѫ же ѥ҅моу хоулѫ въꙁглаголавъшоу о҅ истинѣ· расла-
 23. бѣ ѥ҅моу а҅бь҆ѥ тѣло· и прѣдано бꙑ прь҆воуо҄умоу о҄у-
 24. мръштвению҄· послѣжде же попꙑтавъ ꙗ҅же о҅ палати-
 25. нѣ· и҅ обрѣтъ ѥ҅го славь҆на сѫшта· и҅ многꙑ слоугоу-
 26. ѭ҄штꙙѧ и҅мѫшта· и҅ женѫ славꙿна рода· и҅ о҅тъ мно-
 27. гꙑи҅хъ сѫштии҅хъ с н҄имъ воѥ҅водъ ꙗвь҆ꙗ҅ѥ҅ма· и҅ о҅тꙿ
 28. того вѣровавъ· не бꙑти ѥ҅моу приѥ҅мь҆ѭ҄штоу на-
 29. рѫганьꙗ҆ и҅ли ꙁълобꙑ· раꙁмꙑсливъ о҅ своѥ҅мъ невѣ-
 30. рь҆ствѣ начꙙ плакати· пръвааго своѥ҅го невѣрь҆ства·

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 282r