Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 281v >

 1. ѥ҅моу свои жьꙁлъ· повелѣ ѥ҅моу ходити не тъчь҆ѭ҄ въ
 2. манастꙑри· нъ и҅ о҅крьсть манастꙑра подаль҆ѥ не
 3. хоудо· любь҆ꙗ҅ше же хождениѥ҅ прѣжде не двигнꙑи҅
 4. сꙙ· ꙗ҅коже на толицѣ ѥ҅моу подалии҆ о҅тити· ꙗ҅коже
 5. видѣти новѫѭ҄ кесариѭ҄ и҅ е҅фратъ рѣкѫ· въ ме-
 6. ждоумѣриї же томъ· приде нѣкто палатиї· о҅тъ
 7. ц꙯ръствоуѭ҄штааго сꙑ града· и҅дꙑ же о҅тъ а҅памиѧ҆·
 8. и҅же по и҅шъствии҆ ѥ҅го· о҅тъ великааго града а҅нꙿти-
 9. о҅хиїскаа҅го· пораженъ дх꙯омъ неприꙗ҅ꙁниномъ·
 10. прѣбꙑ самъ нѣмъ и҅ неподвижимъ· дои҅де же ма-
 11. настира чловѣка бж꙯ьꙗ҆· съ женоѭ҄ своѥ҅ѭ҄ и҅ сн꙯ъми
 12. и҅ дь҆штерми· и҅ съ прокоѭ҄ робии҅скоѭ҄ слоужь҆боѭ҄·
 13. ѥ҅гоже носꙙште носꙙштии҆· вь҆несошꙙ въ манастꙑ-
 14. рь҆· и҅ положишꙙ и о҄у ногоу ст꙯ааго· Молитвѫ же на-
 15. д н҄имъ сътворивъ· и҅ о҅тъ масла кандилънааго вь҆-
 16. ꙁъмъ· въ о҄уста лежꙙштааго прь҆стꙑ въложивъ сво-
 17. ѧ҆· и҅ ѧ҅ꙁꙑкъ и҅ прочꙙѧ чꙙсти о҄устъ помаꙁавъ· гл꙯а
 18. к н҄емоу· рь҆ци слава тебѣ б꙯же· о҅нъ же рече о҄убо· нь҆ не
 19. чистѣ ни ꙗ҅снѣ· то жде же пакꙑ сътвори· въторице-
 20. ѭ҄ рекъ кꙿ н҄емоу· помилоуи҅ мꙙ бж꙯е по велицѣи҆ ми-
 21. лости твоѥ҅и҆· и҅ їꙁглагола то малꙑ ꙗ҅снѣѥ҆· и҅ пакꙑ
 22. въторицеѭ҄ и҅ третии҅цеѭ҄ сътвори ѥ҅моу· съвръшенѣ-
 23. ѥ҆ и҅ ꙗ҅снѣѥ҆ и҅ꙁглаголати· ѥ҅же помилоуи мꙙ бж꙯е по ве-
 24. лицѣи҆ милости твоѥ҅и· Тѣмꙿ же бꙑваѭ҄штемъ·
 25. тоу бѣа҅хѫ вь҆си· и҅же съ болꙗриномъ троконꙿдиѥ҅-
 26. мъ сановитиї и҅ жоупани· и҅ видѣа҅хѫ вса бꙑваѭ҄-
 27. штаꙗ· потомꙿ же лежꙙштоу болꙙштоуо҄умоу· не
 28. двигнѫштоу сꙙ и҅ о҄умрь҆штвеноу· о҅тъ того жде ка-
 29. ндила въꙁь҆мъ масло· и҅ о҅браꙁомъ кръстънꙑи҅мъ по-
 30. маꙁавъ а҅кꙑ врачъ хꙑтрꙑи҆· начꙙ маꙁати ѥ҅го· о҅тъ

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 281v