Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 281r >

 1. въ о҄умрьштвениѥ въпадъ· о҄устрь҆ми сꙙ о҅тъ а҅нти-
 2. о҅хии҅скааго великааго града· вь великѫѭ тѫ поу-
 3. стꙑн҄ѫ прити· и҅ и҅цѣл҄еньѥ҆ приѧ҅ти о҅тъ чк꙯а бо-
 4. жиꙗ· дошъдъ же халк҄идонь҆скааго града· и҅ о҅тꙙ-
 5. жьчавъ ꙁѣло· не можааше о҄уже напрѣждъ поспѣ-
 6. шити· ѧ҅ꙁи лютѣи҅ши ѥ҅моу прибꙑвши и҅ тꙙжꙿ-
 7. ши· Поусти же мѫжꙙ жоупанꙑ и҅ сановитꙑ къ
 8. ст꙯оумоу· молꙙ ѥ҅го троудити сꙙ до халꙿк҄идонь҆-
 9. скаа҅го града· и҅же пришъдъше и҅ гл꙯авъше къ ст꙯ꙋ-
 10. моу· не полоучивꙿше о҅ н҄емꙿже тъштаахѫ сꙙ· теко-
 11. шꙙ къ прѣподобь҆ноуо҄умоу въ памꙙти· патрик҄ию҄
 12. еп꙯поу· ꙗ҅коже могѫштоу о҄увѣштати правьднаꙿ-
 13. го· и҅ прошень҆ѥ на дѣло привести· и҅ а҅биѥ҆ придетъ
 14. въ манастꙑрь҆ самъ блаженꙑи҆ патрик҄ии҆ е҅п꙯пъ·
 15. съ сановитꙑи҅ми мѫжи молитъ раба бж꙯ьꙗ҆· тѫ-
 16. жаа҅ше же болми· ꙗ҅коже ѥ҅дноѭ҄ о҅тълѫчивъ себе·
 17. и҅ ꙁаключивъ въ поустꙑн҄и никаможе николиже
 18. и҅ꙁ н҄еѧ и҅ꙁлаꙁивъ· Вечероу же бꙑвꙿшоу о҅ть҆вѣтъ и҅мъ
 19. дастъ рекꙑ· ѥ҅же а҅ште г꙯ь хоштетъ о҄утрѣ о҅тъвѣ-
 20. штаѭ҄ вамъ· приде же вечеръ ꙁѣло сълъ поуштенꙿ
 21. о҅тъ того троконꙿда· и҅же рече къ патрик҄ию҄ не троуді
 22. ст꙯аа҅го· ни ноуди и҅ꙁлѣсти о҅тъ своѥ҅го манастꙑра·
 23. се бо самъ тъ придетъ· и҅ а҅биѥ҆ по ѥ҅дꙿномъ дꙿни· при-
 24. де съ множь҆ствомъ воѥ҅водъ и҅ каꙁнь҆цъ и҅ жоупанъ·
 25. и҅ сановитꙑи҅ми· и҅ съ вь҆слѣдь҆ствоуѭ҄штии҅ми
 26. тѣмъ· бештислънꙑи҅ми вои҆· Пришъдъ же и҅ о҄у-
 27. мръштено и҅мꙑ тѣло вь҆се· и҅ лице раскривь҅ѥ҅но·
 28. благодѣтьѭ же распꙙтааго х꙯са· тъчь҆ѭ҄ косе сꙙ ѥ҅го
 29. правь҆дꙿнꙑи҆· и҅ їсправи сꙙ не хоуда чꙙсть҆ лица ѥ҅го·
 30. помаꙁавъ бо ѥ҅го ст꙯ꙑи҆ масломъ благодати· и҅ давъ

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 281r