Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 280r >

 1. подиви сꙙ вь҆ꙁвѣштению҄ бꙑвъшоуо҄умоу о҅ томъ къ
 2. ст꙯оуо҄умоу· и҅ послоушанию҄ дивии҅хъ ꙁвѣрии҆· и҅ про-
 3. славивъ б꙯а· стави сꙙ· о҅тъ начꙙтиꙗ· ѥ҅же бѣ о҅тъмъ-
 4. штень҆ѥ҆ помꙑслилъ· Таковꙑи҅мъ же и҅ толикꙑи҅мꙿ
 5. чоудесемъ· съ богочь҆стии҅мъ о҅тъ насъ и҅ꙁвѣштаномꙿ·
 6. и҅ꙁдрꙙдь҆но помꙑслихъ· и҆ сего прѣславь҆нааго чоуде-
 7. се не прѣꙁь҆рѣти· и҅ наи҅паче довь҆льно сѫште· вашꙙ
 8. о҅с꙯тити слоухꙑ· Жена нѣкаꙗ по б꙯очь҆стью о҄утвори-
 9. въши сꙙ· пришълъствоуѭ҄шти вь҆ нѣкꙑихъ да-
 10. л҄ьнии҅хъ мѣстѣхъ поустꙑн҄ꙙ· въ ѧ҅ꙁѫ лютѫ въпа-
 11. дꙿши· и҅ о҅тъ о҅бꙑчънꙑи҅хъ врачевъ о҅тъчаꙗ҅въши сꙙ·
 12. молитвѫ сътвори къ б꙯ви· ꙗ҅ко и҅цѣлѣвꙿши ѥ҅и҆· съпо-
 13. добити сꙙ дои҅ти ст꙯аа҅го· ꙗ҅коже видѣвꙿши ѥ҅и҆· ѥ҅го
 14. насладити сꙙ ст꙯ааго· а҅гг҄ель҆скааго житиꙗ· и҅ а҅бь҆ѥ҆
 15. не по мноꙁѣ полоучивъши о҅ н҄емже моли· ѧ҅ сꙙ прѣ-
 16. дълежꙙштаа҅го пѫти· о҅бꙑчаи же бѣа҅ше вь҆ вели-
 17. цѣи тои поустꙑн҄и· роꙁбои҅никомъ поганꙑи҅хъ хо-
 18. дити срацинъ· сълоучи же сꙙ ѥ҅дномоу о҅ть҆ н҄ихъ
 19. носꙙштоу копь҆ѥ· сь҆рѣсти женѫ· и҅же нео҄укроти-
 20. мѫ вол҄ѫ и҅мꙑ· и҅же а҅биѥ҆ потъкъ копь҆ѥ вь҆ ꙁеми·
 21. и҅ тѫ и҅мъ и҅ о҅бискавъ· ничсоже о҅брѣтъ носꙙштѫ·
 22. роꙁвѣ брашь҆нь҆ца ѥ҅же ѥ҅и҆ гонѣѥ҅тъ на пѫти· на
 23. стоуднѫ съврати сꙙ мꙑсль· о҅на же на мноꙁѣ видꙙ-
 24. шти себе мѫчимѫ· и҅ꙁбꙑти хотꙙшти напасти то-
 25. ѧ҆· къ б꙯оу о҅чи въꙁдѣвъши· и҅ ст꙯ааго на поможень҆е
 26. приꙁꙑваѭ҄шти· ꙗ҅ко да бꙑ ѭ҄ и҅ꙁбавилъ о҅ть҆ н҄его·
 27. и҅ а҅бь҆ѥ того трепетъ и҅ невидѣнь҆ѥ о҅бьѧ҆· ꙗ҅коже кто-
 28. моу ѥ҅моу не и҅мѫштоу беꙁбоꙗ҅ꙁниꙗ҆· прочеѥ҆ мѫ-
 29. чити ѥ҅ѧ҆· нъ о҅ставивъ ѭ҄ на ꙁеми лежꙙштѫ· рѫко-
 30. ѭ҄ копиѥ хотѣа҅ше и҅стръгнѫти· и҅ о҅братити сꙙ

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 280r