Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 279v >

 1. връже на главѫ прѣподобь҆нааго· и҅ толми и ꙗ҅ꙁви· ꙗ҅ко-
 2. же и҅ꙁвол҄ении҅мъ и҅ дѣло съконьчати· Правь҆дънꙑи
 3. же съ стлъпа хотѣа҅ше сь҆лѣсти· ст꙯ꙑи҆ же а҅нина а҅би-
 4. ѥ о҄увѣдѣвъ само то о҅тъ ст꙯ааго дх꙯а· приꙁъва ѥ҅дꙿного
 5. о҅бꙑчꙿнѣ· слоугоуѭ҄штааго ѥ҅моу ль҆ва· и҅ прѣдъло-
 6. жи ѥ҅моу ꙗ҅ди многꙑ· и҅ гл꙯а ѥ҅моу о҅било ꙗ҅ждъ· хоште-
 7. ши бо се на пѫть о҅тити длъгъ· и҅ просивъ хартиѭ҄ на-
 8. писа сице вь҆ н҄еи҆· ҆Ⱉ о҅ч꙯е ꙗ҅вь҆ѥ҅но ми бꙑ· ꙗ҅ко нападе-
 9. ниѥ҆ нѣкоѥ҅ о҅тъ роꙁбои҅никъ пострадавъ· хоштеши
 10. съ стлъпа сь҆лѣсти· длъжънъ сꙑ мьштениѥ мало-
 11. врѣмень҆но въсприѧти· нъ о҄устави о҄устръмь҆ѥнье҆
 12. то· да не вь҆ꙁмьꙁдьꙗ троуднааго· рекꙿше цр꙯ьствиꙗ
 13. вѣчь҆нааго лишиши сꙙ· тъгда же навꙙꙁавъ на вꙑ-
 14. ѭ҄ ꙁвѣри· посъла ѥ҅го ꙁаповѣдавъ· ни ѥ҅дꙿномоу ми-
 15. мои҅дѫштии҅хъ пѫтьмь пакости сътвори· ꙁвѣрꙿ
 16. же о҄устрь҆мь҆ꙗ҅ше сꙙ къ манастꙑроу· да съконь҆чаѥ҅-
 17. тъ повелѣноѥ҆· сълоучаѭ҄штии҅ же сꙙ на пѫти· видꙙште
 18. и҅ꙁдалеча· съ великꙑи҅мъ о҄устрь҆мь҆ѥ҅нии҅мъ течень҆ꙗ҆
 19. приходꙙштъ· мнꙙште на и҅ꙁѣдениѥ҆ и҅мъ прѣдълежа-
 20. ти· ꙁвѣрьноуо҄умоу нашьствию҄· о҅нъ же окꙑ о҅тъ пастоуха
 21. женомъ· тако и҅дѣаше на повелѣнь҆ѥ҆ ст꙯ааго· и҅ ни ѥ҅дно-
 22. моу пакости творꙙ· приж ш ъдъшоу же ѥ҅моу къ мана-
 23. стироу· и҅ ногъть҆ми свои҅ми двь҆ри дерѫштоу· и҅ їсшъ-
 24. дъ нѣкꙑи҆ о҅тъ живѫштиїхъ тоу видѣ· и҅ текъ повѣ-
 25. да о҄учителю своѥ҅моу· гл꙯ⱔ· ꙗ҅ко ꙁвѣрь҆ прѣвеликъ стои҅-
 26. тъ прѣдъ двь҆рьми· о҅нъ же рече сътворивъ молитвѫ
 27. брате о҅тврь҆ꙁи ѥ҅моу да вь҆лѣꙁетъ· ѫ҅тръ же бꙑвъ ꙁвѣ-
 28. рь· и҅ ногама прѣд н҄има опъръ сꙙ о҅ стлъпъ· вꙑѭ҄ же
 29. къ прѣподобьноуо҄умоу горѣ вь҆ꙁдѣвъ· подаꙗ҅ше кн҄и-
 30. жицꙙ прѣподобь҆ноуо҄умоу· о҅нъ же прии҅мъ и҅ почьтъ·

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 279v