Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 277v >

 1. старꙿца бѣсъ· и҅ повръже ѥ҅го на ꙁеми· и҅ начꙙ ноꙁдрь҆-
 2. ми и҅ о҄устꙑ гл꙯ати хоулꙑ· и҅ о҄укарати беꙁаконнѣ
 3. и҅ неподобꙿнѣ правьдꙿнааго· глагол҄ѫшта ѥ҅моу и҅ꙁи-
 4. ди о҅ть҆ н҄его· придошꙙ же томоу бꙑвъшоу· и҅ю҄лиꙗ҅нъ
 5. и҅же и҅ блаженꙑѧ памꙙти бꙑвꙑи҆ прь҆вꙑи҆ е҅п꙯пъ·
 6. новꙑѧ҅ к҄есариѧ града· и҅ їѡ҄аннъ ѳеѡ҄доровъ ӱподиꙗ҅-
 7. къ сꙑ тъгда· и҅ и҅ни нѣци· въстаꙗ҅ше напрасно бѣсꙿ·
 8. гръдомъ о҅комъ вь҆ꙁираѧ на раба бж꙯иꙗ҆· и҅ дъмꙑ на
 9. лице ѥ҅го· и҅ плюѧ҆ на н҄ь· и҅ начинаѧ рѫкама свои҅ма
 10. хватати ѥ҅го· о҅нъ же гл꙯а ѥ҅моу съ кротостиѭ҄· и҅ тихо·
 11. и҅ꙁиди о҅ть҆ н҄его· не попоуститъ бо ти сꙙ бꙑти вь҆ н҄е-
 12. мъ враже бж꙯ии҆ и҅ їстинѣ· сътрꙙсаа ше же и҅мъ· и҅ бе-
 13. стоуднѣ вь҆ꙁираа҅ше на раба бж꙯иꙗ҆· гл꙯ꙙ велиши ли
 14. ми да и҅ꙁидѫ· не моштьно ѥ҅стъ ми и҅ꙁити о҅ть҆
 15. н҄его· а҅ште не о҅слѣпь҆ѭ҄ ѥ҅моу о҅чию҄· и҅ сьломьѭ҄ ѥ҅-
 16. моу рѫкоу и҅ ногоу· и҅ невидимо съ҆творѫ ѥ҅моу вь҆се
 17. тѣло· не и҅ꙁидѫ о҅ть҆ н҄его· г꙯ла ѥ҅моу правь҆дь҆нꙑи҆·
 18. вѣждъ ꙗ҅коже и҅ꙁидеши· и҅ ни ѥ҅дного о҅тъ о҄удовъ
 19. ѥ҅го врѣдиши· и҅ли и҅ врѣдивъ о҅тидеши о҅ть҆ н҄его· и
 20. прѣбꙑваа҅ше и҅сконь҆нꙑи врагъ бѣсъ та глагол҄ꙙ· и҅
 21. правьдънꙑи та жде бесѣдоуѧ҆· послѣдьн҄еѥ҅ же бѣсъ ре-
 22. че къ рабоу бж꙯ию҄· понѣ двьрь҆цами сими даждь҆ ми
 23. власть҆ да и҅ꙁлѣꙁѫ· гл꙯а ѥ҅моу правь҆дънъи҆· и҅ꙁлѣꙁи двь҆-
 24. рьцами ꙗ҅коже хоштеши· и҅ да бѫдеши о҅тъгнанъ
 25. въ тъмѫ кромѣшьн҄ѫѭ҄· и҅деже бѫде тъ плачъ и҅ скръ-
 26. жетъ ꙁѫбь҆нꙑи҆· и҅ а҅биѥ и҅шъдъ на много роствори-
 27. въ двь҆рьцꙙ· прогнанъ бꙑстъ силоѭ҄ кръсть҆ноѭ҄·
 28. лежꙙштоу же и҅цѣл҄еноумоу ѥ҅ште на ꙁеми· о҅брати-
 29. вь҆ сꙙ ра-б-ж꙯иї и҅ накꙑнѫвъ прѣжде нареченоуо҄ум
 30. ӱподиꙗ҅коу їѡ҄анꙿноу· и҅ приꙁъвавꙑ и къ себѣ и҅ гла-

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 277v