Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 277r >

 1. кръстънꙑи҅мъ сътворивъ о҅твръꙁе ѥ҅моу о҄уста· и҅ съ-
 2. творивъ ѥ҅моу томь҆ часѣ проглаголати· прѣбꙑ же
 3. бѣсъ ничимꙿже хоужде съкроушаѧ҆ старь҆ца· и҅ чꙙ-
 4. сто на ꙁемь҆ѭ҄ помештꙙ и҅ о҅скръбь҆ꙗ҅ѧ҆· и҅ностань ко-
 5. сти ѥ҅моу съламь҆ꙗ҅ѧ҆· и҅ видѣаше сꙙ то страждꙙ о҅тъ
 6. прѣподобь҆нааго е҅п꙯па· и҅ о҅тъ творꙙштии҅хъ г҄исте-
 7. рꙿнѫ хꙑтрь҆цъ· и҅ дѣлател҄ь и҅ клиросьникъ· и҅ о҅тъ вь҆-
 8. сѣхъ тоу сѫштии҅хъ тъгда странънꙑи҅хъ· и҅ то тво-
 9. рѣаше тъгда страждꙙ на многꙑ дь҆ни· и҅бо въ ѥ҅ди-
 10. нъ дь҆ нь҆ примик҄ирии҆ на видѣньѥ ꙁиждемааго дѣ-
 11. ла· пришьдъ паде тоу пѣнꙑ тѣштꙙ и҅ съкроушаѥ҅мъ· ꙗ҅ко-
 12. же вь҆сѣмъ хꙑтрь҆цемъ и҅ дѣлател҄емъ· и҅ прочиїмꙿ
 13. видꙙштии҅мъ бѣжати и҅ о҅ставити старꙿца ѥ҅дного·
 14. приꙁъвавъ же ст꙯ааго е҅п꙯пъ· и҅ и҅мꙑ и҅ ꙁа рѫкѫ рече ѥ҅мꙋ·
 15. о҅тъпоусти старца сего ꙗ҅ко дꙿни многꙑ и҅матъ сь҆де·
 16. тако беꙁ милости о҅тъ сѫпротивнааго бѣса мѫчи-
 17. мъ и҅ съкроушаѥ҅мъ· страждꙙ вь҆сѣмъ тѣломъ·
 18. и҅ въ толико и҅ꙁнемогъ· ꙗ҅коже ни жиꙁни надеждꙙ о҅тꙿ
 19. чловѣкъ и҅мѣти· Рабъ же бж꙯ии въ кротости и҅ цѣломѫ-
 20. дрии тихо гл꙯а къ е҅п꙯поу а҅рꙿхие҅рео҄у сѫштоу· дрьꙁне ли
 21. кто о҅тъ мꙿн҄ьшии҅хъ что таково сътворити и҅ли и҅л справи-
 22. ти· просльꙁивъ же е҅п꙯пъ и҅ въ раꙁврь҆ꙁениѥ҆ великое при-
 23. шъдъ· о҅блобꙑꙁа правь҆днааго главѫ и҅ десницѫ· и҅ моли-
 24. въ и самъ съ говѣи҅нъствомъ и҅ тихостиѭ҄· о҅бративъ сꙙ҆
 25. и҅ рекъ· ꙗ҅же ти дастъ благодать бж꙯иꙗ не съкрꙑи҆· нъ и҅
 26. на старци семъ сътвори тѫ милостин҄ѫ· ҅И пои҅мъ и ст꙯ъи
 27. старꙿца· и҅де въ малꙑи сꙑнъ· и҅же бѣ тъгда въ мана-
 28. стꙑри· на прибѣгань҆ѥ съꙁъданъ приходꙙштии бра-
 29. тии страцинъ ради· вь҆ н҄емже и҅ цръквица бѣ· вь҆ н҄еи҅же
 30. ноштьнꙑѧ и҅ и҅нꙑ творꙗше пѣсни· тоу о҄убо пакꙑ ѧ

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 277r