Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 278r >

 1. гола ѥ҅моу· се и҅же вь҆ сего мѣсто старца примик҄ирии
 2. поставь҆ѥ҅нꙑи҆· приходитъ на присѣштеньѥ҆ ѥ҅го·
 3. и҅ нѣци с н҄имъ о҅тъ вои҅нъ· нъ да не видꙙтъ тако старꙿ-
 4. ца лежꙙшта бе чь҆сти· и҅ съгрѣжена на ꙁеми· ни бо
 5. ни дъскꙑ бѣа҅ше под н҄имъ ни рогоꙁинꙑ· ни и҅но ѥ҅же
 6. что бꙑваатъ вь҆ хлѣвинѣ нь ꙁемь҆ꙗ҆ ѥ҅дина· и҅ꙁлѣꙁи
 7. и҅ стави ѧ въ малѣ· дон҄елиже съвръшеноѥ прии҅метꙿ
 8. и҅цѣл҄ень҆ѥ҆ старьцъ· и҅ тако вьлѣꙁѫтъ к н҄емоу· и҅-
 9. ꙁлѣꙁъ же слоуга· вь пръвѣѣмъ о҄убо дворѣ не ви-
 10. дитъ ни ѥ҅дꙿного· въ въторѣѣмъ же бꙑвъ о҅брꙙ-
 11. штетъ филоѳеа҆· то бо бѣаше и҅мꙙ бꙑвъшоуо҄у-
 12. моу примик҄ирию҄ въ старца мѣсто· и҅ и҅нꙑ сълѣ-
 13. ꙁъшꙙ съ кон҄ь· и҅ стави ѧ на малѣ да бꙑшꙙ не вь҆-
 14. лѣꙁли· вь҆лѣꙁе же уподь҆ꙗ҅къ· рѫцѣ и҅мꙑ распро-
 15. стрьтѣ и҅ вьꙁдѣнѣ на небо· и҅ дивꙙ сꙙ и҅ славꙙ бо-
 16. га о҅тъкрꙑваѭ҄штааго творꙙштиимъ вол҄ѫ
 17. ѥ҅го· глѫбокъⱖ таи҅нꙑ· и҅ таковаꙗ прѣславьна
 18. и҅же о҅тъкрꙑ правьдꙿноуо҄умоу и҅ не видꙙштоу-
 19. моу тѣлесьнꙑи҅ма о҅чима· нъ божествьнꙑи҅ма·
 20. хотꙙштеѥ бꙑти пришь҆ствиѥ· на навѣжденьѥ
 21. старꙿца пришь҆дъше· подавъ же рѫкѫ рабъ бж꙯иї
 22. чловѣкоу· вь҆стави ѥ҅го о҅тъ ꙁемьѧ҆· и҅ о҅трꙙсе ѥ҅-
 23. моу главѫ и҅ риꙁꙑ· и҅ вь҆са и҅спль҆н҄енаꙗ о҅тъ праха·
 24. и҅ посади ѥ҅го тоу въ тои црькꙿвици· и҅ повелѣ да и҅-
 25. же хотꙙтъ вълаꙁити к н҄емоу· и҅ видѣти и· и҅ бе-
 26. сѣдовати с н҄имъ· да вълаꙁитъ· и҅ сътворивъ тꙋ
 27. и҅цѣл҄енъи҆· и҅менемь сꙑ серг҄иї· по и҅цѣл҄ении҆
 28. многꙑ дꙿни тоу благодарꙙ и҅ хвалꙙ· и҅ проповѣда-
 29. ѧ҆ хс꙯а б꙯а нашего· и҅ дивꙙ сꙙ правь҆днааго ѥ҅же къ
 30. богоу дръꙁновениѥ҆· о҅тъпоуштенъ бꙑ сь҆ миромꙿ·

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 278r