Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 276v >

 1. о҄убогоуо҄умоу· и҅ рече и҅ди продаждъ се и҅ и҅скоупи сꙙ
 2. длъгоу· Пришъдъ же потомь малꙑ прѣподобь҆нъи҆
 3. патрик҄ь е҅п꙯пъ· и҅ цѣловавъ ст꙯ааго не о҅брѣте клюсꙙ-
 4. те· о҄увѣдѣвъ же о҅тъданоѥ҆· и҅ коѥ҅ѧ винꙑ ради· при-
 5. веде дроугоѥ клюсꙙ· и҅ рече ѥ҅моу се ти даѭ҄ на подръ-
 6. жаниѥ҆· нъ ѥ҅гда хоштѫ и҅ трѣбоуѭ҄ ѥ҅го да ѥ пои҅мѫ·
 7. се же сътвори да не а҅кꙑ и҅ прь҆ваа҅го о҅тъдастъ и҅ сего
 8. ѥ҅же и҅ бꙑстъ· Пришъдъшоу же дроугоуо҄умоу о҄убо-
 9. гоу· тако жде плачѫштоу ꙗ҅коже и прь҆воуо҄умоу
 10. длъжникоу сѫштоу и҅ томоу не и҅мѫштоу чимъ
 11. и҅скоупити сꙙ· дастъ вѣрнꙑи рабъ бж꙯ии҆ и҅ то клю-
 12. сꙙ· боголюбивъ же сꙑ и҅ б꙯очь҆стивъ· и҅ таковꙑи о҅бра-
 13. ꙁъ любꙙ и҅ чътꙑ· тъ жде блаженꙑи патрик҄ии҆ е҅п꙯пъ·
 14. а҅ и҅ о҄убогъ сꙑ· а҅кꙑ и҅ въ рѫкоу дѣло дръжꙙ· и҅ о҄упваниї
 15. бж꙯иї надѣѧ҅ сꙙ· прѣходꙙштии҅мъ ѥ҅го силѫ· пани-
 16. цѫ великѫ дъждънꙑи҅мъ водамъ и҅ чоуднѫ· и҅ мꙿ-
 17. ного могѫштѫ вь҆мѣштати водъ сътвори въ мана-
 18. стꙑри· ꙗ҅же и҅ стои҅тъ до днешꙿнꙗаго· Вьн҄егда же ꙁꙿ-
 19. дати ѭ҄· примик҄ириї нѣкꙑ и҅менемꙿ серг҄ии҆· се-
 20. коундо вь҆ граждь҆вь҆н      ьтворенꙑихъ· въ
 21. неѡ҄к҄есариї же тъгда о҅бладаѭ҄штии҅хъ· о҅тъ дх꙯а
 22. нечистаꙗ҅ вь немь прѣбꙑ напрасно глоухъ и҅ нѣмь҆
 23. и҅ всѣмъ тѣломъ раслаб  ѥ҅нъ· ѥ҅гоже не могъше
 24. носꙙштии҆ въсадити на клюсꙙ· о҅дръ сътворивъше
 25. на рамоу вь҆ꙁнесошꙙ къ правьдно҄уо҄умоу· и҅ въ са-
 26. мъ тъ прь҆вꙑи҆ дь҆нь҆ благодѣтиѭ҄ бж꙯ъѭ҄ прь҆стꙑ
 27. своѧ о҄укрѣпивъ· правьдь҆нꙑи҆ ꙁнамении҅мъ кръ-
 28. стънꙑимъ· и҅ тꙑ ѧ҆ въложи въ о҄уши страждѫштаꙿ-
 29. го· и҅ а҅биѥ҅ сътвори прослꙑшати глоухоуо҄умоу·
 30. и҅ прѣминѫвъ къ о҄устомъ· и҅ тѣмъ жде о҅браꙁомъ

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 276v