Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 276r >

 1. въꙁврати сꙙ не дошъдъ рѣкꙑ· мнѣахѫ ѥ҅моу раꙁбо-
 2. лѣти сꙙ· и҅ не мошти по о҄уставꙿноуо҄умоу ѥ҅го дои҅ти
 3. до е҅фрата· и҅ текъ ѥ҅динъ о҅тъ братиѧ на сь҆рѣтень҆ѥ҆
 4. ѥ҅го· вь҆ꙁꙙти водонось҆ о҅ть҆ н҄его· и҅ и҅ти и҅ почрѣти вь н҄е-
 5. го мѣсто о҅ть҆ рѣкꙑ· и҅ дотекъ ст꙯ааго· о҅брѣте ѥ҅же на
 6. рамоу ѥ҅го водонось҆ и҅спль҆нь҆ водꙑ· о҄ужасъ же сꙙ братꙿ·
 7. въꙁврати сꙙ· само то ꙗ҅вь҆ꙗѧ҆· събравъше сꙙ о҄ужасꙿни
 8. же бꙑвъше· и҅ дививъше сꙙ бꙑвъшоуо҄умоу славь҆-
 9. ꙗ҅хѫ б꙯а· вь҆си же въскочивъше сь҆рѣтошꙙ ѥ҅го рѫцѣ
 10. вьꙁдвигꙿша на небо· и҅ дателꙗ благꙑи҅хъ славꙙште·
 11. Ст꙯ꙑи҅ же постави водонось҆ плачꙙ сꙙ горцѣ· и҅ молꙙ ѧ҆
 12. не прославь҆ѥ҅но то сътворити· нъ о҄умлъчати бꙑвъ-
 13. шеѥ҆· сицеваꙗ глагол҄ꙙ· ꙗ҅ко не мене ради благодать҆
 14. бж꙯иꙗ сътвори се чоудо· мѫжь бо ѥ҅смъ о҄убогъ и҅ грѣ-
 15. шь҆нъ· нъ васъ радꙿма странь҆нꙑи҅хъ да вꙑ о҄утѣши-
 16. те сꙙ· о҅ни же мльчати не хотѣа҅хѫ· нъ ѥ҅же глаголаті·
 17. и҅ гл꙯аахѫ· ꙗ҅ко чоудеса ꙗ҅же слꙑшахомъ бꙑвꙿша о҅тъ
 18. блаженаа҅го и҅лиѧ҆· нꙑнꙗ видимъ бꙑвъша рѫкоѭ҄
 19. твоѥ҅ѭ҄ съвръшеньꙗ҆· По тѣхъ же врѣменехъ· о҄увѣдѣ-
 20. въ патрик҄ии҆ и҅же блаженꙑѧ памꙙти е҅п꙯пъ· новꙑѧ҆
 21. к҄есариѧ града· о҅тъ того бо пришъствии҅мъ сътвори
 22. нарочитъи҆ манастꙑрь҆· и҅ ꙗ҅ко собоѭ҄ носитъ ст꙯ꙑи҆
 23. о҅тъ е҅фрата рѣкꙑ ноштиѭ҄ водѫ· и҅ чꙿтꙑ мѫжа жити-
 24. ꙗ҆ ѥ҅го ради· и҅ того радꙿма дѣла· дастъ клюсꙙ· на ношень҆е҆
 25. водѣ странь҆нꙑимъ приходꙙштии҅мь҆ к н҄емоу· а҅ не
 26. самомоу страдати троуда приношеньꙗ҆ водѣ· Оу҄богъ же
 27. нѣкꙑ тъгда пришъдъ въ манастꙑрь· плачꙙ и҅ рꙑ-
 28. даѧ глаголааше длъжника и҅мѣти блиꙁъ не мошти
 29. же сꙙ ѥ҅моу чимъ и҅скоупити· о҄умилосрь҆дивъ же сꙙ пра-
 30. вь҆дънѣ҆ же· и҅же и҅ного ничꙿсоже и҅мꙑ· дастъ клюсꙙ

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 276r