Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 273v >

 1. ꙗ҅вити въ съповѣдании томь҆· само то не стоу-
 2. ждемоу сѫштоу· съписании дх꙯овънꙑи҅ми дві-
 3. жемоу решти· обраꙁа въꙁдрастъ· о҅тъ н҄ихъ и҅-
 4. меноуѥмааго· речетъ кто любо тънъчаѥ видꙙ·
 5. а҅бьѥ҆ томоу иꙁвѣштаноу бꙑти· ѥ҅гда величиѥ҆
 6. силꙑ бж꙯иѧ а҅вѣ хоштетъ бꙑти· ꙗ҅ко не вь҆ величъ-
 7. ствѣ тѣлесъ· и҅ли въ въꙁдрастѣ тѣлесъ лишенꙑи҅хꙿ·
 8. въсѣлꙗѥ҅тъ сꙙ бж꙯иꙗ благодѣть҆· нъ въ дш꙯ꙙ въдвара-
 9. ѥ҅тъ сꙙ· любьвиѭ҄ приближаѭ҄штии҅хъ сꙙ ѥ҅мъ· не
 10. бо и҅ вь великаа тѣлеса въдварати сꙙ лоучаѥ҅тъ· и҅ сь҆-
 11. вѣдѣтел҄ьствоуѥ҅тъ реченоѥ҆ самоуи҅л҄емъ· не вь҆ни-
 12. маи добротѣ· ни вꙑсотѣ въꙁдраста ѥ҅го· ꙗ҅ко о҄уничꙿ-
 13. жихъ ѥ҅го· и҅ пакꙑ· и҅ пакꙑ не благоволитъ г꙯ь въ къ-
 14. къню мѫжь҆скоу· и҅ да не хвалитъ сꙙ силънꙑи҆ въ крѣ-
 15. пости своѥ҅и҆· ҅И дауи҅да ради реченоѥ҆· ꙗ҅ко малъ о҅ставь҆-
 16. ѥ҅нъ бꙑ пасти о҅вьцꙙ· рече бо и҅ б꙯ъ о҅брѣтохъ мѫжа по
 17. срь҆дьцоу моѥ҅моу· да нѣ ничтоже дивꙿно· а҅ште и҅ бла-
 18. женꙑи҅ сь вь҆ꙁдрастомъ хоудъ бѣ· дш꙯еѭ҄ же великꙿ
 19. о҅ любꙿви бж꙯ии҆· о҅тъ млада бо въꙁдраста кротость҆
 20. вь҆ н҄емъ ꙗ҅ви сꙙ по реченоуо҄умоу о҄уже· ҅И бꙑвъ· е꙯ї·
 21. лѣтъ· сиротоѭ҄ о҅тъ родител҄ь о҅ставь҆ѥ҅нъ бꙑстъ·
 22. то же полоучивъ· о҅кꙑ вешти многодѣтѣль҆нѣ
 23. ѥ҅моу съдѣланѣ· и҅ двь҆рь҆мъ о҅твръꙁъшамъ сꙙ ѥ҅мꙋ·
 24. на дѣло доуховь҆ноѥ҆· о҅тъ многа жꙙданааго ѥ҅моу·
 25. о҅ставивъ о҅ставь҆ѥ҅наа ѥ҅моу вь҆са о҅тъ родител҄ь· ни о
 26. ѥ҅дномь҆ и҅хъ никакоже сꙙ попече· ни вь҆спꙙть҆ сꙙ въ-
 27. ꙁврати· нъ въ поустꙑн҄ѫ течаа҅ше· и҅мꙑ въ дш꙯и о҅тꙿ
 28. г꙯а реченоѥ· ѥ҅же никтоже въꙁложивъ рѫкѫ на рало·
 29. и҅ вь҆ꙁвративъ сꙙ вь҆спꙙть҆· о҄управь҆ѥ҅нъ бѫдетъ въ цѣ-
 30. сарь҆ство бж꙯иѥ҆· да тоѭ҄ сь҆вѣстиѭ҄· ꙁаповѣдемъ госпо-

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 273v