Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 274r >

 1. дьнꙗмъ самъ сꙙ въдавъ· и҅ꙁиде блаженꙑи҆ и҅ꙁ домоу
 2. о҅ц꙯а своѥ҅го· по о҅статии ѥ҅моу сироу· не о҅бративъ сꙙ вь҆с-
 3. пꙙть҆· и҅ли и҅мѣниѥ своѥ желаѧ҆· о҄устроити по коѥмоу
 4. лоубо о҅браꙁоу· и҅ꙁиде же паче ꙗ҅коже правꙑи пѫть҆ вели-
 5. тъ е҅уа҅гг҄елиѧ҆· по реченоуо҄умоу о҅тъ а҅постолъ· се вса о҅ста-
 6. вихомъ и҆ вь҆слѣдовахомъ тебѣ· и҅сходꙙ же и҅ꙁ домоу
 7. родител҄ь свои҅хъ· ни хлѣба вь҆ꙁꙙти въсхотѣ· понѣ вь҆
 8. ѥ҅динъ дь҆нь довь҆лѣѭ҄штъ на пиштѫ· слꙑшалъ бо
 9. бѣа҅ше реченоѥ҆ о҅тъ г꙯а· не пꙿцѣте сꙙ о҄утрѣшь҆н҄ии҅мъ·
 10. тѣмже ꙁади повръже вь҆сѫ печаль҆· да не брѣмене тꙙ-
 11. жъка носитъ по ꙁаконоу· Хотꙙ же ходити многовлъ-
 12. нънꙑи҅мъ пѫть҆мь҆ поустꙑн҄ьнꙑи҅хъ· и҅ бꙑвъ въ ѫ҅-
 13. трь҆н҄ии҆ поустꙑн҄и ст꙯ꙑи а҅нина· о҅брѣте прѣподобь҆на
 14. нѣкоѥ҅го въ манастꙑри живѫшта· и҅же и памꙙти
 15. благꙑ достои҅нъ ѥ҅стъ· каи҅ю҄на и҅менемь҆· живѫшта
 16. въꙁдръжании҅мъ великомъ и҅ ништетоѭ҄· тъчь҆ѭ҄
 17. бв꙯и· и҅ вь҆лѣꙁъ к н҄емоу ничсоже не о҅брѣте· нъ тъчь҆ѭ҄
 18. вь҆ н҄емже ѥ҅моу бѣа҅ше тѣло о҅дѣно· о҄угодно же си роꙁмꙑ-
 19. сливъ о҅ житии҆ ст꙯аа҅го· и҅ о҅ и҅ночь҆ствѣ· молитвѫ к н҄емꙋ
 20. сътвори· приѧ҅тоу бꙑти о҅ть҆ н҄его· о҅нъ же прии҅мъ ѥ҅го
 21. о҅гласи ѥ҅го словесꙑ дх꙯овънꙑи҅ми· и҅ бѣаста о҅ба на мно-
 22. га лѣта тъчноѥ҆ въꙁдръжаниѥ дръжꙙшта· бѣа҅ше
 23. же ѥ҅гда а҅лчъбоѭ҄ многоѭ҄ себе соушаста· и҅ бѣа҅ше па-
 24. кꙑ ѥ҅гда лишении҅мъ хлѣба· многꙑ дьни беꙁъ ꙗ҅ди
 25. прѣбꙑваста ꙗ҅коже въ поустꙑн҄и· многашди же вь҆сѫ
 26. а҅лчь҆бѫ м꙯ днии҆· любь҆ꙁно беꙁъ ꙗ҅ди и҅ питиꙗ прѣбꙑ-
 27. вааста· и҅ въ толицѣ о҄удрѫчении тѣла и҅ скѫдости и҅ꙁдрꙙ-
 28. дънꙑи҅хъ· а҅кꙑ на трепеꙁѣ цѣсарь҆стѣи҆ веселꙙшта сꙙ прѣ-
 29. бꙑваа҅ста· Водꙑ же о҄у н҄ею҄ бъхꙿма не бѣа҅ше· нъ о҅тъ рѣкꙑ
 30. е҅фрата ношаа҅ста· сѫштоу о҅ть҆ н҄ею҄ вь҆ дал҄ꙙ пꙙти или

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 274r