Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 273r >

 1. штии҅мъ ѥ҅го· како бес прѣдаꙿнь҆ꙗ҆ не о҅тъ о҄учень҆-
 2. ꙗ҆ и҅нѣхъ· въложи въ своѭ҄ дш꙯ѫ· вь҆сѫ ꙗ҅коже решти
 3. кротость҆· о҅ томь҆ бо лѣпо ѥ҅стъ глаголати· ѥ҅же ѡ҄
 4. мѡ҄ӱсии҆ писаноѥ҆· ꙗ҅ко кротъкъ бѣа҅ше паче вь҆сѣ-
 5. хъ чловѣкъ· и҅же подъ небесемъ· и҅ ѥ҅же о҅тъ б꙯а ре-
 6. ченоѥ҆· на кого приꙁь҆рѫ нъ на кротъкааго и҅ млъ-
 7. чаливааго и҅ трепештѫштааго мои҅хъ словесъ·
 8. тъ бо даръ ꙗ҅коже въ и҅стинѫ благъ· богови при-
 9. носитъ сꙙ о҅тъ свободънꙑѧ дш꙯ꙙ· нѣстъ добро-
 10. тꙑ лѣпѣи҅шꙙ того· въ всѣхъ дх꙯овънꙑи҅хъ и҅сꙿпра-
 11. вьѥ҅нии҅хъ· ꙗ҅коже бо паче вь҆сѣхъ стоудь҆нꙑи҅хꙿ
 12. дѣлъ· величань҆ꙗ гноушаатъ сꙙ б꙯ъ· тако паче
 13. вь҆сего благааго житиꙗ҅· о҄угодно б꙯ви кротость҆·
 14. пон҄еже и҅ неправь҆днꙑи҆ кнꙙꙁь҆· величань҆ꙗ҆ ради
 15. о҅п тъпаде· чина небеснꙑи҅хъ силъ· ненависть҆нъ
 16. б꙯ви плодъ въꙁгръдѣнь҆ꙗ҆· и҅мꙿже и҅ въскорѣ и҅матꙿ
 17. падень҆ѥ҆ ѥ҅же на пагоубѫ· Писано бо ѥ҅стъ мрьꙁо-
 18. сть҆ гв꙯и вь҆сь҆ величавꙑи҆· и҅ того радма въ врѣмꙙ
 19. строꙗ г꙯ь нашъ вь҆сѫ о҅бави кротость҆· да побѣдитꙿ
 20. и҅ о҅сѫдитъ сь҆мѣрении҅мъ свои҅мъ вь҆ꙁнесень҆ѥ҆·
 21. ѥ҅же бѣ кнꙙꙁъ вѣка сего вражь҆скꙑ въсхꙑтилъ
 22. себѣ· красна о҄убо и҅ прѣдобра проо҅браꙁовань҆ꙗ҆·
 23. любꙙштааго троудъ ст꙯ааго сего· о҄угаждаѭ҄штаꙿ-
 24. го бв꙯и кротостиѭ҄· начь҆нъшаа҅го пѫть҆ правь҆дꙑ·
 25. По тѣлоу же хоудъ бѣа҅ше въꙁдрастомъ· паче мно-
 26. гꙑи҅хъ· расмаштраѭ҄ бо· не о҅ставити ми того бе-
 27. см помꙙновень҆ꙗ҆· е҅уагꙿг҄елии҅ско бо писань҆ѥ҆ глаго-
 28. л҄етъ· мала бꙑвъша ꙁакꙿхеа҆ по въꙁдрастоу· а҅ и҅ ꙗ҅-
 29. вь҆ꙗ҆ѧ҆ величь҆ство вол҄ꙙ· старѣи҅шинꙑ и҅ꙁꙙштъни-
 30. чъска· да колицѣмъ паче подобаа҅ше и҅ мьнѣ·

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 273r