Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 272v >

 1. подвига о҅тъ свои҅хъ о҅бꙑчаи҆· и҅ ꙁълаꙗ дѣлаѭ҄шти-
 2. мъ· ꙗ҅коже бо бесѣдꙑ ꙁълꙑ гоубꙙтъ о҅бꙑчаѧ бла-
 3. гꙑ· тако и҅ бесѣдꙑ благꙑ· о҄устраꙗ҅ѭ҄тъ сь҆вѣсти
 4. послоушаѭ҄штии҅хъ· красꙙште· и҅ о҄утврь҆ждаѭ҄тꙿ
 5. и҅мъ дш꙯ꙙ· Да о҄убо ни твоꙗ свꙙтость҆· вь҆соуѥ҆ въсхо-
 6. тѣ о҅тъ насъ писань҆ю҄ прѣдати· памꙙти и҅же въ ст꙯ꙑ-
 7. хъ а҅нина· и҅справь҆ѥ҅ни· и҅ пакꙑ мꙑ· бе ꙁастѫпь҆ѥ҅-
 8. ниꙗ бж꙯иѧ благодѣти· то сътворити въꙁмогли бꙑ-
 9. хомъ· вь҆сѣ бо дѣи҅ствоуѧ҆ и҆ въ вь҆сѣхъ хс꙯ъ ѥ҅стъ·
 10. беꙁ н҄егоже ничтоже движетъ сꙙ благꙑи҅хъ· вь҆
 11. сь҆вѣсти творꙙштии҅хъ ꙗ҆· годѣ же ми ꙁѣло бꙑстъ
 12. прошень҆ѥ҆ твоѥ҆· и҅ побѣждень҆ѥ҆ и҅ похоул҄ень҆ѥ҆· ꙗ҅ко-
 13. же се себѣ въ правь҆дѫ нанесохъ· ꙗ҅коже не прѣжде
 14. самъ о҄устръмь сꙙ на то· донелиже о҅тъ тебе начꙙтъ-
 15. къ приѧ҅хъ· молꙿбоѭ҄ твоѥ҅ѭ҄ ꙗ҅же к намъ· и҅ то вь се-
 16. бѣ расѫдивъ· ꙗ҅коже твоѥ съвръшень҆ѥ҆· съподоби-
 17. тъ сꙙ блажень҆ꙗ҆· и҅ꙁвол҄ень҆ꙗ ради своѥго благааго·
 18. Томоу же блажень҆ѥ благааго дастъ сꙙ· и҅мꙿже благаꙗ҆
 19. приходꙙтъ· да а҅ште и҅ мноꙁѣмъ сꙙ сълоучитъ лѣ-
 20. нити о҅ томъ· томоу вь҆са вь҆мѣнꙙтъ сꙙ· бꙑвъшоу-
 21. о҄умоу виновъноу въ начꙙлѣ· сьповѣданию҄ о҄убо
 22. ѥ҅же о҅ блаженѣмь҆ а҅нинѣ· вѣчноѥ҆ сѫште· и҅ їспль-
 23. н҄ено вь҆сего блаженьꙗ҆· ѥ҅стъ сице· Въ начꙙло въꙁдра-
 24. ста· въ о҅блашь҆стѣмъ о҅браꙁѣ сꙑ· въ кротости
 25. и҅ въ беꙁмлъвии҆· въ сь҆мѣрении҅ же и҅ тихости нра-
 26. ва· видимъ бѣа҅ше прѣбꙑваѧ присно· и҅ веселие
 27. ю҄ности не движе сꙙ вь҆ н҄емъ николиже· и҅ мꙙтежꙿ
 28. грѣховънꙑи҅хъ страстии҆· дѣи҅ствоуѭ҄штиꙗ҆
 29. присно въ ю҄нꙑи҅хъ· и҅ тако кротъкъ бѣа҅ше и҅ сь҆мѣ-
 30. ренъ срь҆дꙿцемъ· ꙗ҅коже дивити сꙙ вь҆сѣмъ· ꙁърꙙ-

Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 272v