Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-02-08T19:12:13+0000


< 272r >

 1. ште· да прѣславьнъ нꙑнꙗ херсонь҆скꙑи҆ градъ бꙑ-
 2. стъ· въ багъра мѣсто и҅ чрь҆вь҆ѥни· ст꙯ꙑи҅хъ о҅ц꙯ъ и҅
 3. а҅рꙿхие҅п꙯пъ кръвь҆ѭ҄ о҄украсивъ сꙙ· сꙑнꙑ притвори-
 4. въ о҅боѭ҄доу несѣкомааго камꙑка· на е҅ретикꙑ
 5. и҅ на рать҆нꙑѧ҆· ст꙯ꙑи҅хъ о҅ц꙯ъ ковь҆чегꙑ· стражꙙ крѣ-
 6. пꙑ на вь҆сꙙ сѫпротивь҆нꙑѧ и҅ мꙑтꙑѧ҆· нъ и҅ бѣсо-
 7. вь҆скꙑѧ҆ пль҆кꙑ· х꙯сомъ дѣи҅ствомъ врѣждаѭ҄тъ·
 8. к н҄имже вь҆пиѭ҄ште молимъ сꙙ· небебеснааго цѣ-
 9. сарьства сь҆причꙙстьници и҅мъ бꙑти· благодѣ-
 10. ть҆ѭ҄ и҅ чловѣколюбии҅мъ х꙯са б꙯а нашего· ѥ҅моуже
 11. слава и҅ дръжава въ бесконьчь҆нꙑѧ҆ вѣкꙑ вѣкомь҆ ⁘

 12. житиѥ҆ и҅ дѣаниѥ прѣподобь҆наа҅го а҅нина ⁘ іи днъ
 13. Пришъдъ любь҆ꙁнѣ· къ просвѣштению твоѥ҅го ро-
 14. ꙁмꙑшлꙗꙗ҆· ѡ҄ б꙯олюбꙿче· просиꙗ҅вшии҅хъ подвиго-
 15. мъ· положихъ скоростиѭ҄ съконь҆чати· г꙯оу пове-
 16. лѣваѭ҄штоу· о҅ть҆тъ҆ тебе ми вь҆ꙁвѣштенаꙗ·
 17. коупꙿно бо ѥ҅же и҅ приѧ҅ти ми· о҅тъ тебе раꙁоумно
 18. написанаꙗ҆· и҅ о҅кꙑ о҅тъ съ҆на въꙁбоуждаѭ҄шта
 19. мꙙ· съчинити и҅ писань҆ю҄ прѣдати· ꙗ҅же о҅тъ чло-
 20. вѣка бж꙯иꙗ҆ а҅нина· боꙗ҅ꙁнь҆ѭ҄ многоѭ҄ о҄уѧ҅тъ· не
 21. о҅блѣнихъ сꙙ начꙙти· нареченаа҅го съчин҄ень҆ꙗ·
 22. ꙗ҅вивъшеѥ бо сꙙ твоѥ҅моу расѫждень҆ю҄ доброѥ҆· дѣ-
 23. ло можетъ бꙑти· добро творꙙ въ и҅стинѫ· и҅штѫ-
 24. штии҅мъ благꙑи҅хъ· не бо ни простꙑи҅хъ ѥ҅стъ
 25. потрѣба· съповѣдании҅мъ и҅ дѣлесꙑ· въ блаꙁѣ
 26. съконь҆чавъшии҅хъ сꙙ поо҄учати· ҅Обꙑкла бо сѫтꙿ
 27. почитаньꙗ҆· и҅ чꙙстаꙗ благꙑи҅хъ съповѣдань҆ꙗ·
 28. силѫ притварѣти ѥ҅ште наи҅паче· и҅ подвиꙁати
 29. творꙙштии҅мъ ѧ҆· ставьꙗ҅ти же и҅ не дати и҅мъ·

Vita Basilii et Capitonis apud Chersonesum / Vita Aninae Thaumaturgi

Image of 272r