Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 271v >

 1. ривъшаа҅ сꙙ· По прошению҄ же ст꙯ааго того е҅п꙯па· по-
 2. сланъ бꙑ жити въи҅нѫ въ херсонь҆стѣ градѣ· ѳеѡ҄-
 3. на пꙙти сътъ вои҅нъ старѣи҅шина· коупно съ ст꙯ꙑ-
 4. имъ капитономъ пришъдꙑи тамо· тѣмъ о҅тъ-
 5. лѫчи жити въсточь҆нѫѭ҄ странѫ града· да того
 6. радма и҅ нарече сꙙ херсонꙗнемъ· стоуждии҆ ѳеѡ҄-
 7. нин҄ь родъ· сътворивъше же съборъ вь҆си коупно
 8. о҅тидошꙙ· о҅тъ риг҄еѡ҄на нарицаѥ҅мꙑи҆ малꙑи҆
 9. тръгъ· до глагол҄емааго парѳенеѡ҄на· и҅же съ е҅п꙯по-
 10. мъ и҅ ѳео҅ноѭ҄ жити· Тѣмже дожи и҆ до дь҆несь҆· при-
 11. ближаѭ҄шта сꙙ· о҅тъ прь҆вааго а҅по҇ла и҅ врьховь҆нꙗаго
 12. петра· ѳеѡ҄нина нарицаѭ҄тъ сꙙ· се чъсть҆наа брать҆ѥ
 13. слѣдъ и҅ о҅уи҅штень҆ѥ сь҆пасеньꙗ҆· вь҆сѣхъ сп꙯съ хс꙯ъ
 14. б꙯ъ нашъ· о҅стави намъ ст꙯ꙑи҅хъ мѫченикъ и҅ а҅рꙿхи-
 15. е҅п꙯пъ нашихъ житиѥ· что бо въ словесехъ о҄учите-
 16. л҄ънꙑи҅хъ о҅ставишꙙ· коѥ҅го же ли дѣла не о҅бавишꙙ
 17. подъ и҅гомъ· по ꙁаповѣдемъ бж꙯иꙗ҅мъ житиѥ҆ прѣ-
 18. проводивъшꙙ· воѥвавъше на доушепагоубь҆-
 19. нꙑѧ҆ коумирꙙ· цѣль҆бь҆нѫѭ҄ и҅ житию҄ о҄успѣшь҆-
 20. нѫѭ҄ памꙙть҆ о҅ставишꙙ· паче бо почь҆тъше миръ-
 21. нꙑѧ славꙑ мь҆чьта· небесноѥ любꙙтъ вѣчноѥ жи-
 22. тиѥ҆· и҅ цѣлꙑваѭ҄тъ· не тъчь҆ѭ҄ въ житии своѥ҅мъ·
 23. нъ и҅ по съмрь҆ти съмрь҆ть о҄умрьтвивъше присвоѥ҅-
 24. нии҅мъ ѥ҅же къ б꙯оу· масло грѣшниче прѣꙁьрѣвъ-
 25. ше· тѣлесъ свои҅хъ о҅свꙙштень҆ѥ҆· миловати прири-
 26. штѫштии҅хъ к н҄имъ не о҅ть҆мештѫтъ сꙙ· ст꙯ѫѭ҄
 27. бо трои҅цѫ право и҅сповѣдавъшии҆· и҅ тѫ доблѣи҅-
 28. шии҅мъ право и҅сповѣдовати прѣдавъши· присво-
 29. ѥ҅нии҅мъ ѥ҅же к н҄имъ пририштѫштии҆· небеснꙑ-
 30. ѧ гражданꙑ творꙙтъ· сами сь҆ а҅гг҄елꙑ житиѥ и҅мѫ-

Vita Basilii et Capitonis apud Chersonesum

Image of 271v