Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 266v >

 1. и҅ въꙁвративъшоу сꙙ въ градъ· по малѣхъ дьнехъ
  καὶ ὑποστρέψαντος εἰς τὴν πόλιν μετὰ ἡμέρας ὀλίγας
 2. съконьча сꙙ блаженꙑи҆ и҅ꙗ҅кѡ̑въ въ старости до-
  τελειοῦται ὁ μακάριος Ἰάκωβος ἐν γήρει κα-
 3. брѣ· седмиѭ̑ десꙙтъ лѣтъ сꙑ ти пꙙтиѭ̑· о̑увѣ-
  λῷ ἑβδομηκοστὸν καὶ πέμπτον ἔτος ἄγων. Γνοὺς
 4. дѣвъ же прѣподобь҆нꙑи е҅п꙯пъ дои҅де мѣста того·
  δὲ ὁ ὁσιώτατος ἐπίσκοπος καταλαμβάνει τὸν τόπον
 5. съ всѣмъ клиросомъ и҅ съ подвижь҆нꙑи҆ми о҅блаши-
  σὺν τῷ κλήρῳ παντὶ καὶ τοῖς σπουδαίοις λαϊ-
 6. ми· и҅ сь҆ вонꙗми многоцѣнь҆нꙑи҅ми· о҅бивꙿше·
  κοῖς καὶ μετὰ ἀρωμάτων αὐτὸν πολυτίμων ἐνταφιάσαντες,
 7. поѭ̑ште и҅ славꙙште б꙯а· положишꙙ чь҆стъноѥ҆
  ὑμνοῦντες καὶ δοξάζοντες τὸν θεὸν κατέθεντο τὸ τίμιον
 8. ѥ҅го тѣло въ томъ гробѣ· Потомꙿ же бж꙯ии҆ прѣподо-
  αὐτοῦ λείψανον ἐν αὐτῷ τῷ μνημείῳ. Μετὰ δὲ ταῦτα ὁ τοῦ θεοῦ ὅ-
 9. бьнꙑи҆ свꙙтител҄ь· молитвънꙑи҆ домъ рекꙿше
  σιος ἱερεὺς εὐκτήριον οἶκον
 10. ц꙯рꙿкве· сътворивъ о̑у пештерꙑ прѣложи чь҆стъно-
  πρὸς τὸ σπήλαιον οἰκοδομήσας μετέθηκεν
 11. ѥ ѥ҅го тѣло· на н҄емꙿже мѣстѣ до дь҆н҄ешь҆нꙗа҅го дь҆-
  αὐτοῦ τὰ λείψανα, ἐν ᾧ τόπῳ μέχρι τῆς σήμ-
 12. не цѣлꙿбꙑ многꙑ творꙙтъ сꙙ· вь҆сь же градъ· и҅ о҅-
  ερον ἰάσεις πολλαὶ ἐπιτελοῦνται. Πᾶσα δὲ ἡ πόλις καὶ
 13. крѫгън҄ꙙѧ҆ ѥ҅го вь҆си· памꙙть҆ ѥ҅го по вь҆са лѣта тво-
  ἡ ταύτης περίχωρος τὴν μνήμην αὐτοῦ καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐ-
 14. рꙙште· праꙁдь҆никъ великъ и҅мѫтъ· въ славѫ
  πιτελοῦσα ἑορτὴν μεγάλην ἄγει εἰς δόξαν
 15. почь҆тъшааго и҆ чк꙯олюбивааго б꙯а· ѥ҅гоже и҅ мꙑ по
  τοῦ τιμήσαντος αὐτὸν φιλανθρώπου θεοῦ, ὃν καὶ ἡμεῖς συν-
 16. о̑уставоу славимъ· благословествꙙште о҅ц꙯а и҅ сн꙯а
  ήθως δοξάζομεν εὐλογοῦντες πατέρα καὶ υἱὸν
 17. и҅ ст꙯ааго д х꙯а· ѥ҅моуже слава и҅ дръжава· нꙑн҄ꙗ
  καὶ ἅγιον πνεῦμα, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος
 18. и҅ присно· и҅ вь бесконечь҆нꙑѧ҆ вѣкꙑ вѣкомъ а҅минь҆ ⁘
  εἰς τοὺς οἰῶνας τῶν οἰώνων. Ἀμήν.

 19. марта въ ꙁ꙯ дꙿньжитиѥ и҅ страсть҆ ст꙯ꙑи҅хъ о҅ц꙯ь· и҅ е҅пискоупъ бꙑвъшиї-
 20. хъ· василѣа· капитона· мѫченꙑихъ вь҆ херꙿсон҄и ⁘
 21. Христосъ ми да начꙿнетъ слово· ѥ҅динꙑи҆ прѣмѫ-
 22. дрꙑи҆· и прѣмѫдрꙑи҅мъ и҅справител҄ь· въ рѫцѣ
 23. бо ѥ҅го и҅ а҅ꙁъ и҅ словеса моꙗ҆· о҅ томь о҄убо живѫште
 24. и҅ движѫште сꙙ· о҄увѣштаи҅те сꙙ и҅же и҅мене
 25. моѥ҅го приꙁъвании҆· не моѥ҅ѧ҆ ради немошти· ꙁа-
 26. тъкнѫти слоухъ вашихъ· нъ и҅цѣл҄ѣѭ҄штаа҅го
 27. ради немошти наши ꙙ·подобаатъ паче прость҆-
 28. рѣти слоухꙑ вашꙙ· тѫжень҆ѥ вь҆се о҅тъложь҆ше·
 29. мѫжьскꙑ глагол҄емаа раꙁоумѣи҅те· не бо сь҆пле-

Vita Iacobi eremitae in Palaestina / Vita Basilii et Capitonis apud Chersonesum

Image of 266v