Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 267r >

 1. не бо съплескано коѥ· и҅ли блꙙдьно вашимъ слоу-
 2. хомъ вь҆нꙙти мол҄ѫ· нъ и҅стинꙿнааго ради словесе·
 3. не на въꙁдоухъ расꙑпаѥ҅мааго· само же то слово
 4. сн꙯а бж꙯иꙗ҆· и҅мже вь҆са бꙑшꙙ· ꙗ҅же на небеси и҅ ꙗ҅же
 5. на ꙁеми· видимаꙗ и҅ невидимаꙗ҆· въо҅браꙁивъ-
 6. ша же себе въ рабии҆ о҅браꙁъ· нь не о҅тъвръгъша сꙙ
 7. ѥ҅же бꙑти б꙯оу· нъ въпль҆штъша сꙙ о҅тъ ст꙯ꙑѧ҆ дѣ-
 8. вꙑ богородицꙙ· и҅сповѣдовати того коупꙿно б꙯а и҅ чло-
 9. вѣка· вь҆сего въ свои҅хъ ѥ҅моу· и҅ всего въ нашихъ·
 10. пострадавꙿша б꙯а и҅ слово пль҆тиѭ҄· и҅ а҅кꙑ б꙯а пакꙑ съ-
 11. въскръсъша пльтиѭ҄· и҅ въшъдꙿша на небеса· и҅ сѣ-
 12. дъша о҅ деснѫѭ҄ о҅ц꙯а· и҅ насъ съ собоѭ вьꙁведъшаꙿ-
 13. го· о҅ о҄упвании жиꙁни вѣчь҆нꙑѧ҆· ꙗ҅вѣ же въ еуа-
 14. гг҄ель҆скꙑи҅хъ проповѣдавъша гласѣхъ· блаже-
 15. ни бо рече не видѣвꙿшии҆ и вѣровавше· ѳомино не-
 16. вѣрь҆ствиѥ и҅цѣлꙗѧ҆· доблꙗи҅шии҅мъ о҄упвань҆ѥ҆
 17. вѣчнꙑѧ҆ жиꙁни о҅стави· нъ пон҄еже та и҅ ꙗ҅же симъ
 18. тъчꙿнаꙗ· въ е҅уа҅гг҄елии лежꙙштаꙗ· глѫбокѫѭ҄
 19. старостиѭ҄· и҅ о҄удобь҆ и҅цѣлимѫѭ҄· вь҆сѣꙗ҅на бꙑшꙙ
 20. въ чловѣчь҆скꙑѧ помꙑслꙑ· ꙗ҅коже плодъ сътвори-
 21. ти· въ· л꙯· и҅ ѯ꙯· и҅ р꙯· пристѫпи подъ ꙗ҅ръмъ вꙑѭ҄ по-
 22. дълагаѧ҆· на рамѣ вь҆ꙁъмъшоуо҄умоу· съмрь҆то-
 23. носьнꙑи҆ и҅ сь҆мрь҆тьнꙑи҆ г крьстъ· ꙗ҅коже тѣмъ и҅с-
 24. плънити вꙑшьн҄ии миръ· нъ пон҄еже не и҅слѣди-
 25. ма ѥ҅стъ прѣмѫдростьнаꙗ҆ пѫчина· сь҆де ми нꙑ-
 26. нꙗ слоухъ подадите мол҄ѫ· ꙗ҅коже похвалити мѫ-
 27. жꙙ прѣславьнꙑ· и҅ ꙁа нꙑ пострадавъшааго волеѭ҄
 28. прио҅бь҆штивъшꙙ сꙙ страсть҆ми· ѥ҅ѧ҅же чь҆сти и҅ сла-
 29. вꙑ господь҆н҄ꙙ наслаждьше сꙙ҆· Веселꙙтъ бо срь҆дꙿце
 30. божиꙗа· ꙗ҅же о҅ боꙁѣ поминаѥ҅маа҆· и҅ чꙿто рече· а҅ште

Vita Basilii et Capitonis apud Chersonesum

Image of 267r