Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 263v >

 1. погꙑбѣль въпадохъ· и҅ сь҆творивъ сꙿ н҄еѭ̑ блѫдъ· ꙁъ-
  ὀλέθριον πτῶσιν ἐξέπεσα, καὶ προσφθαρεὶς αὐτῇ κακῷ τὸ κακ-
 2. лоѥ ꙁъломъ цѣл҄ѫ· наи҅паче же бол҄еѥ҆ ꙁъло· къ ꙁълꙋ
  ὸν ἰῶμαι, μᾶλλον δὲ μεῖζον κακὸν τῷ κακῷ
 3. прилагаѫ ѭ҆· и҅бо пои҅мъ мꙙ бестоудь҆ꙗ бѣсъ· сь҆вѣто-
  προστίθημι. Καὶ γὰρ παραλαβών με ὁ τῆς αἰσχύνης δαίμων ὑπέ-
 4. ва ми о̑убои ѥ҅и҆ сьтворити· и҅ по сь҆блѫждении҅ ми
  θετό μοι τὸν φόνον αὐτῆς ἐργάσασθαι, καὶ δὴ μετὰ τὴν φθορὰν
 5. о̑убивъ ѭ̑ въврь҆гохъ вь҆ рѣкѫ· и҅ о҅тъчаꙗвъ сꙙ своѥ҅-
  ἀνελὼν αὐτὴν ἔρριψα ... εἰς τὸν ποταμὸν καὶ ἀπογνοὺς τῆς ἐμαυ-
 6. го сьпасень҆ꙗ҆ о҅тидохъ· и҅ нꙑнꙗ и҅дѫ въ миръ· ка-
  τοῦ σωτηρίας ἀνεχώρησα, καὶ νῦν πορεύομαι εἰς τὸν κόσμον. Πῶς
 7. ко бо на вꙑсотѫ въꙁь҆рѫ· и҅ли и҅ дръꙁнѫ нарешти хс꙯а·
  γὰρ εἰς τὸ ὕψος ἀτενίσω; ... εἰ δὲ καὶ τολμήσω ὀνομάσαι τὸν Χριστόν,
 8. не а҅бьѥ҅ ли о҅гнъ съшедъ пожежетъ мꙙ· та же ѥ҅моу
  οὐκ ἄρα πῦρ παραχρῆμα κατελθὸν ἀναλώσει με;” Ταῦτα δὲ αὐτοῦ
 9. и҅ множаи҅ша тѣхъ· съ многами ꙁль҆ꙁами и҅сповѣ-
  καὶ τὰ τοιαῦτα μετὰ πολλῶν δακρύων διηγου-
 10. даѭ̑штоу· и҅ съ въꙁдꙑхании҅мъ несь҆трь҆пимомꙿ
  μένου καὶ στεναγμῶν ἀφορήτων
 11. мѫжоу· слꙑшавъ божии҆ рабъ· о̑умиливъ сꙙ о҅тъ бла-
  ἀκούσας ὁ τοῦ θεοῦ δοῦλος, κατανυγεὶς ὑπὸ τῆς χά-
 12. годѣти нападе на вꙑѭ̑ ѥ҅го· и҅ о҅блобꙑꙁаѧ и҆ глаго-
  ριτος ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταφιλῶν αὐτὸν ἔλε-
 13. лаа҅ше· не печалоуи҅ сꙙ ꙁѣло брате· ни о҅тъчаи҅ сꙙ сво-
  γεν· „Μὴ ἀθυμήσῃς σφόδρα, ἀδελφέ, μηδὲ ἀπογνῷς τῆς ἑαυ-
 14. ѥ҅го спс꙯еньꙗ· нъ вѣровавъ ꙗ҅коже ѥ҅стъ сꙿпасениѥ҆· при-
  τοῦ σωτηρίας, ἀλλὰ πιστεύσας, ὅτι ἔστιν μετάνοια, πρόσ-
 15. стѫпи съ слъꙁами и҅ и҅сповѣждъ сꙙ чловѣколюбивꙋ-
  ελθε μετὰ δακρύων καὶ ἐξομολόγησαι τῷ φιλαν-
 16. о̑умоу б꙯оу· ꙁѣло бо ѥ҅стъ штедръ и҅ прѣмилостивъ·
  θρώπῳ θεῷ· πολὺ γὰρ οἰκτίρμων ἐστὶν
 17. б꙯ъ· и҅ многа милость҆ ѥ҅го на насъ· да дон҄елиже
  ὁ κύριος καὶ πολὺ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς ... ὡς
 18. и҅мамъ врѣмꙙ покаимъ сꙙ· а҅ште бо бꙑ не бꙑ-
  ἔχομεν τοίνυν καιρόν, μετανοήσωμεν. Εἰ γὰρ μὴ ἦν
 19. ло покаꙗ҅ньꙗ· како дауи҅дъ по дарѣ пророчьстѣꙿ-
  μετάνοια, πῶς ὁ Δαυεὶδ μετὰ προφητείας χάρισμα,
 20. мъ· по цѣсарь҆ствии҆· по сь҆вѣдѣтел҄ьствѣ вла-
  μετὰ βασιλείαν, μετὰ δεσποτικὴν μαρτυ-
 21. дꙑчь҆н҄и· въ ровъ любодѣи҅ства и҅ о̑убои҅ства въ-
  ρίαν εἰς τὸ βάραθρον τῆς μοιχείας καὶ τοῦ φόνου πε-
 22. падъ· словесемъ покаа҅нь҆ѥ҆ о҅бавивъ· проште-
  σών, ῥήματι τὴν μετάνοιαν ἐπιδειξάμενος τῆς ἀφέ-
 23. ниѥ҆ толицѣмъ грѣхомъ приѧ· како блаженъи҆
  σεως τῶν τηλικούτων ἔτυχεν ἁμαρτημάτων; ... Πῶς ὁ μακάριος
 24. петръ врь҆ховь҆н҄ии҆ а҅постоломъ· пръвꙑи҆ о̑уче-
  Πέτρος, ὁ τῶν ἀποστόλων ἀρχηγός, ὁ πρῶτος μαθη-
 25. никъ· и҅же ключꙙ небесьнꙑѧ҆ о҅тъ г꙯а прии҅мъи҆·
  τής, ὁ τὰς κλεῖδας τοῦ οὐρανοῦ παρὰ τοῦ κυρίου δεξάμενος,
 26. владꙑкꙑ хс꙯а· не ѥ҅дꙿноѭ̑ и҅ дꙿвашди· нъ и҅ три-
  τὸν δεσπότην Χριστὸν οὐχ ἅπαξ, οὐ δίς, ἀλλὰ τρί-
 27. шꙿди ѥ҅го о҅тъвръгъ сꙙ· и҅ потомь плакавъ сꙙ горь҆-
  τον αὐτὸν ἀρνησάμενος καὶ μετὰ ταῦτα κλαύσας πικ-
 28. ко· не тъчь҆ѭ̑ проштень҆ѥ҆ полоучи таковааго
  ρῶς, οὐ μόνον τῆς ἀφέσεως ἔτυχεν τοῦ τηλικούτου
 29. грѣха· нъ и҅ бол҄ьшꙙѧ҆ съподоби сꙙ чь҆сти· пастоу-
  ἐγκλήματος, ἀλλὰ γὰρ καὶ μείζονος ἠξιώθη τιμῆς ποι-
 30. хъ бꙑвъ словесънꙑи҅мъ о҅вцамъ владꙑчьнꙗмъ·
  μὴν γενόμενος τῶν τοῦ δεσπότου ... λογικῶν προβάτων;

Vita Iacobi eremitae in Palaestina

Image of 263v