Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 260r >

 1. и҅ о҅брѣтъ пештерѫ великѫ вь брѣꙁѣ рѣчь҆нѣѣмъ
  καὶ εὑρὼν σπήλαιον μέγα ἐν ταῖς παρὰ τὴν ὄχθην τοῦ ποταμοῦ
 2. камѣнѫ· л꙯· лѣтъ жи тоу· молитвами и҅ пѣснь҆-
  πέτραις ἐπὶ ἔτη τριάκοντα ἐκεῖ κατῴκησεν εὐχαῖς καὶ ὕμ-
 3. ми вь҆сꙙ дь҆ни и҅ ношти прѣпроваждаѧ· пиштѫ
  νοις πάσας τὰς ἡμέρας καὶ νύκτας διατελέσας. Τὰς μέντοι διατροφὰς
 4. же на многа врѣмена о҅тъ трѣвꙑ и҅мѣа҅ше· растѫ-
  ἐπὶ πολὺν μὲν χρόνον ἐκ τῶν βοτανῶν εἶχεν τῶν
 5. штии҅хъ вь҆ рѣцѣ· потом же градь҆ць҆ малъ на брѣ-
  ἐν τῷ ποταμῷ φυομένων. Μετὰ δὲ ταῦτα κηπάριον μικρὸν παρὰ τὴν ὄχ-
 6. ꙁѣ сьтворивъ· и҅ тъ вь рѣдъкꙑѧ часꙑ дь҆ни дѣла-
  θην φιλοκαλήσας καὶ τοῦτο κατὰ φανερὰς ὥρας τῆς ἡμέρας ἐργαζό-
 7. ѧ҆· о҅тъ того крьмл҄ѫ себѣ и҅мѣа҅ше· На толицѣ же жи-
  μενος ἐξ αὐτοῦ τὴν τροφὴν ἑαντῷ περιεποιεῖτο. Ἐπὶ τοσοῦτον δὲ ἡ πο-
 8. тиѥ ѥ҅го славь҆но бꙑстъ· ꙗ҅коже по двѣма десꙙть҆ма
  λιτεία αὐτοῦ περιβόητος γέγονεν, ὥστε ἀπὸ εἴκοσι
 9. и҅ трьмь҆ десꙙть҆мь чрь҆нꙿцемъ к н҄емоу приходити·
  καὶ τριάκοντα ... μοναχοὺς πρὸς αὐτὸν ἔρχεσθαι
 10. и҅ клиросникомъ и҅ многꙑимъ о҅блашии҅мъ· на
  καὶ κληρικοὺς καὶ πολλοὺς κοσμικοὺς πρὸς
 11. благословештень҆ѥ и на накаꙁань҆ѥ о҅ть҆ н҄его· нъ та-
  τὸ εὐλογεῖσθαι καὶ στηρίζεσθαι παρ' αὐτοῦ. Ἀλλ' ὁ τοι-
 12. ковꙑи҆ и҅ толикꙑи҆· и҅же толика дара сь҆подобь҆ѥ҅нъи·
  οῦτος καὶ τηλικοῦτος, ὁ τοσαύτης χάριτος ἀξιωθεὶς
 13. въ скорѣ вь҆ꙁнесении҅мъ нѣкꙑи҅мъ и҅ли величаа-
  ἴσως καὶ ἐπάρσει τινι ἢ τύ-
 14. нии҅мъ· ѧ҅тъ· въ сь҆грѣшень҆ѥ попоуштенъ бꙑ-
  φῳ ληφθεὶς πτώματι συγχωρεῖ-
 15. стъ въпасти· и въ сь҆грѣшеньѥ вь҆сѣхъ горшеѥ·
  ται περιπεσεῖν καὶ πτώματι τῶν πάντων χαλεποτάτῳ.
 16. прѣскврь҆нънꙑи бо врагъ родоу члч꙯скоу· и҅же при-
  Ὁ γὰρ παμμίαρος ἐχθρὸς τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, ὁ ἀ-
 17. сно добрѣ живѫштии҅мъ о҅ боꙁѣ· своѥ҅ѭ̑ ꙁависти-
  εὶ τοῖς καλῶς κατὰ θεὸν βιοῦσιν τὸν οἰκεὶον φθό-
 18. ѭ̑ бѣсꙙ сꙙ насил҄ѣѥ҅тъ· вь҆лѣꙁъ въ о҅троковицѫ бо-
  νον μεμηνὼς ἐπαφείς, εἰσελθὼν εἰς κόρην πλουσί-
 19. гата нѣгоѥ҅го дь҆штерь҆· начꙙ вьпити и҅ ст꙯ааго мѫ-
  ου τινὸς θυγατέρα ἤρξατο βοᾶν καὶ τὸν ἅγιον ἄν-
 20. жа и҅менемь приꙁꙑвати· ꙗ҅коже приноужденомъ
  δρα ἐξ ὀνόματος ἐπικαλεῖσθαι, ὥς ἀναγκασθῆναι
 21. бꙑти родител҄емъ о҅троковицꙙ· о҅бъходити и҅ и҅ска-
  τοὺς γονεῖς τῆς κόρης περιελθεῖν καὶ ἀνιχνεῦ-
 22. ти вь҆сьжде чловѣка бж꙯иꙗ҆· не о҅ставꙙште ни ма-
  σαι πανταχόθεν τὸν ἄνθρωπον τοῦ θεοῦ, μήτε μοναστήριον κατα-
 23. настꙑра ни мѣста поуста· а҅ко же не могошꙙ ѥ҅го о҅-
  λείποντας μήτε μὴν τόπον ἔρημον. Ὡς δὲ τοῦτον εὑ-
 24. брѣсти· потомь҆ о̑увѣдѣшꙙ нѣкоѥ҅моу о҅тъшълꙿ-
  ρεῖν οὐ δεδύνηνται, μετὰ ταῦτα ἔγνωσαν εἶναί τινα ἀναχω-
 25. цоу бꙑти на мѣстѣ томь҆· и҅ приимъ оц꙯ь ѥ҅ѧ҆ о҅трокꙑ
  ρητὴν κατὰ τόνδε τὸν τόπον. Καὶ δὴ λαβὼν ὁ πατὴρ αὐτῆς
 26. своѧ҆· и҅ приготови о҅троковицѫ сь҆ матерь҆ѭ̑ ѥ҅ѧ въ
  τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας καὶ παρασκευάσας τὴν κόρην ἅμα τῇ μητρὶ αὐτῆς ἐν
 27. кръгꙑꙁѣ· и҅ приде на повѣданоѥ҆ ѥ҅моу мѣсто· и҅де-
  τῷ βαστερνίῳ ... ἦλθεν ἐπὶ τὸν καταμηνυθέντα τόπον, ὅ-
 28. же бѣа҅ше ст꙯ꙑи҆· и҅ видѣвꙑ и҆ паде на ногоу ѥ҅го гла-
  που διῆγεν ὁ ἅγιος. Καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἔπεσεν εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ λέ-
 29. гол҄ꙙ· помилоуи моѭ̑ дь҆штерь· ꙗ҅ко лютѣ о҅ть҆ нечі-
  γων· „Ἐλέησον τὴν θυγατέρα μου, ὅτι δεινῶς ὑπὸ ἀκαθάρ-
 30. стааго бѣса мѫчима ѥ҅стъ· се бо два десꙙти ѥ҅стъ
  του βασανίζεται πνεύματος· ἰδοὺ γὰρ εἴκοσι λοιπόν εἰσιν

Vita Iacobi eremitae in Palaestina

Image of 260r