Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 241v >

 1. и҆ вь҆сѣми силами а҅гг҄ель҆сками покланꙗньѥ при-
  καὶ ὑπὸ πασῶν δυνάμεών τε καὶ ἀγγέλων προσκυνού-
 2. е҆мь҆ѧ· си о̑убо кротъко подъѧ҆тъ же и҅ пострада·
  μενος. Ταῦτα δὲ πραέως ὑπέμεινέ τε καὶ ἔπασχεν,
 3. намъ прѣдъѱань҆ѥ҆ подаѧ҆· и҅ о̑учител҄ь кротости
  ἡμῖν ὑπογραμμὸν παρέχων καὶ διδάσκαλος ἐπιεικείας
 4. бꙑваѧ҆· сего ради о̑убо и҅ мꙑ· дль҆жꙿни ѥ҅смъ трь҆-
  γενόμενος. Διὰ τοῦτο οὖν καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ... φέρ-
 5. пѣти ꙁълꙑи҅хъ чловѣкъ прѣштень҆ꙗ҆· нъ и҅ на
  ειν τὰς τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων ἀπειλάς. Ἀλλὰ γὰρ καὶ ἐπὶ
 6. крь҆стѣ повѣшенъ бꙑвъ· бол҄ьша дѣла и҅ мно-
  τοῦ σταυροῦ κρεμασθεὶς μείζονα ἔργα καὶ πλεί-
 7. жаи҅ша чоудеса покаꙁалъ· да понѣ тако о̑уста-
  ονα θαύματα ἐπεδείξατο, ἵνα κἂν οὕτως παύ-
 8. витъ б꙯омрь҆ꙁь҆кꙑи҅хъ неи҅стовь҆ство· да не и҅-
  σῃ τῶν θεοστυγῶν τὴν μανίαν, ὥστε μὴ ἔ-
 9. мѣѭ̑тъ винꙑ невѣрь҆ꙗ҆· ни да глагол҄ѫтъ ꙗ҅-
  χειν αὐτοὺς πρόφασιν τῆς ἀπιστίας μήτε λέγειν, ὅ-
 10. ко проста чл꙯ка пропꙙхомъ· пръвоѥ о̑убо сътрь҆-
  τι ψιλὸν ἄνθρωπον ἐσταύρωσαν. Πρῶτον μὲν οὖν ἠνέσχε-
 11. пѣ х꙯ъ пропꙙтъ бꙑти· да бѣсꙑ сѫштꙙѧ҆ на а҅е-
  το ὁ Χριστὸς σταυρωθῆναι ... ἵνα τοὺς ἐν τῷ ἀέ-
 12. рѣ проженетъ· повѣшенъ бꙑстъ на дрѣвѣ·
  ρι δαίμονας φυγαδεύσῃ· ἐκρεμάσθη ἐπὶ ξύλου,
 13. да бꙑвъшь҆и древь҆ѥ грѣхъ· дрѣвомъ чловѣкомꙿ
  ἵνα τὴν πάλαι διὰ ξύλου προσγενομένην τοῖς ἀνθρώποις ἁμαρτίαν
 14. и҅цѣлитъ· прободенъ же бꙑстъ и҅ копь҆ѥ҅мъ вь҆ ре-
  ἰάσηται ἐνύγη δὲ καὶ τῇ λόγχῃ τὴν πλευ-
 15. бра· ꙁа приѧ҅тѫѭ о҅тъ ребръ а҅дамовъ женѫ· ꙁа-
  ρὰν διὰ τὴν ἐκ τῆς πλευρᾶς τοῦ Ἀδὰμ ληφθεῖσαν γυναῖκα. Ἐπει-
 16. н҄еже о̑убо ꙁмиї еугѫ прѣль҆стилъ· е҅уга же прѣ-
  δὴ γὰρ ὁ ὄφις τὴν Εὔαν ἠπάτησεν, ἡ δὲ Εὔα τὸν Ἀδὰμ παρα-
 17. стѫпити а҅дама сътворила· и҅ꙁиде же о҅търече-
  βῆναι παρεσκεύασεν (ἐξῆλθε δὲ ἀπό-
 18. ниѥ на о҅бою· и҅ о̑уцѣсари сꙙ сь҆мрь҆ть҆ о҅тъ а҅дама
  φασις κατ' αὐτῶν ἀμφοτέρων, καὶ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ Ἀδὰμ
 19. до мосеа҆· и҅ на не съгрѣшь҆шиїхъ· сего ради пробо-
  μέχρι Μωυσέως καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας) — διὰ τοῦτο τιτρώ-
 20. дена бꙑшꙙ ребра· да о̑увѣмъ ꙗ҅ко не тъкма
  σκεται ἡ πλευρά, ἵνα μάθωμεν, ὅτι οὐ μόνον
 21. мѫжемъ· принесе съпасень҆ѥ страсть҆ хв꙯а· нъ и҅
  ἀνδράσιν ἤνεγκε σωτηρίαν τὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ
 22. женамъ· а҅дамъ бо пръвъ съꙁъданъ бꙑстъ·
  γυναιξίν. Ἀδὰμ γὰρ πρῶτος ἐπλάσθη,
 23. потомъ е҅уга· и҅ а҅дамъ о̑убо не прѣльштенъ бꙑ-
  εἶτα Εὔα καὶ Ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη,
 24. стъ· жена же въ о҅слоушаниї бꙑстъ· съпасена
  ἡ δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα ἐν παραβάσει γέγονε, σωθήσεται
 25. же бѫдетъ прижить҆ѥ҅мъ чꙙдъ· кꙑи҅м же при-
  δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας. Ποίας τεκνο-
 26. жить҆ѥ҅мъ чꙙдъ· не прижитиѥ҅мь ли чꙙда ма-
  γονίας, εὶ μὴ διὰ τῆς τεκνογονίας Μα-
 27. риїна· та бо х꙯а сп꙯са прижитъ· не съ мѫжемъ
  ρίας; Αὕτη γὰρ τὸν σωτῆρα Χριστὸν ἐτεκνώσατο οὐκ ἀνδρὶ
 28. бꙑвъши· ꙗ҅коже и҅саи҅ꙗ҆ послоушьствоуѥтъ·
  συνελθοῦσα, ὡς Ἠσαίας μαρτυρεῖ,
 29. нъ дх꙯оу ст꙯оу о҅сѣн҄ьшоу ѭ̑· ꙗ҅коже а҅рꙿханꙿг҄елъ га-
  ἀλλὰ πνεύματος ἁγίου ἐπισκιάσαντος αὐτῇ, καθὼς Γαβριὴλ
 30. уриїлъ благовѣстилъ· Сеѧ о̑убо ради винꙑ и҅ ре-
  ὁ ἀρχάγγελος εὐαγγελίσατο. Διὰ ταύτην οὖν τὴν πρόφασιν καὶ ἡ πλευ-

Iohannes Chrysostomus· In sanctum Pascha homilia 1

Image of 241v