Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 239v >

 1. пророкомъ· ꙗ҅ко сице подобаа҅ше пострадати х꙯оу·
 2. и҅ тако вь҆нити въ славѫ своѭ̑· начь҆нъ же о҅тъ мосеа
 3. и҅ о҅тъ вь҆сѣхъ пророкъ· съкаꙁаа҅ше и҅ма· вь всѣхъ
 4. кꙿн҄игахъ себе ради· ꙗ҅ко сице подобаа҅ше постра-
 5. дати х꙯оу· Начь҆нъ же о҅тъ мосеа҆· дроуга б꙯жиꙗго
 6. връха пророкъ· прьвоуо̑умоу начрь҆тавь҆шоу пи-
 7. смꙙ· и҅спрь҆ва сътворилъ б꙯ъ небо и҅ ꙁемьѭ̑· о̑учаа҅-
 8. ше и҅хъ моси решти· о̑уꙁь҆рите жиꙁнь҆ вашѫ· виси-
 9. мѫ прѣдъ вами· и҅ повѣшенъ рече· а҅ꙁъ ѥ҅смъ жи-
 10. ꙁнь и҅ вь҆скрѣшень҆ѥ҆· и҅е҅ремиꙗ҆ рече· поражѫ пастꙋ-
 11. ха и҅ раꙁно пои҅дѫтъ о҅вь҆цꙙ· и҅ пораженъ рече· а҅ꙁъ
 12. ѥ҅смъ пастоухъ добрꙑи҆· а҅ште и҅ вꙑ о҅тъбѣгосте
 13. страхомъ о҅дръжими· дд꙯ъ рече ꙗ҅дꙑи хлѣбъ мои҆ вь-
 14. ꙁвеличилъ ѥ҅стъ на мꙙ прѣль҆штень҆ѥ҆· и҅ самъ на
 15. вечери глаголаа҅ше· ѥ҅динъ о҅тъ васъ прѣдастъ мꙙ·
 16. прь҆вѣѥ страсти глаголааше· нꙑнꙗ дш꙯а моꙗ҆ сь҆-
 17. мꙙте сꙙ· и҅ въ страсти глаголаа҅ше· нꙑнꙗ приде
 18. часъ да прославитъ сꙙ сн꙯ъ чл꙯чьскꙑи·
 19. Дд꙯ъ рече дашꙙ вь҆ ꙗ҅дь҆ моѭ̑ ꙁль҆чь҆· и҅ вь҆ жꙙждѫ моѭ̑
 20. напои҅шꙙ мꙙ о҅цьта· и҅ напоѥ҅нъ глаголаа҅ше· е҅се
 21. съконь҆ча сꙙ· такожде и҅ ѥ҅же вь страсти· дд꙯ъ
 22. прѣжде ѱа· положишꙙ мꙙ вь҆ ровѣ прѣи҅сподьн҄и-
 23. мъ· вь҆ ть҆мнꙑи҅хъ и҅ вь҆ сѣни сь҆мрьть҆нѣ а҅сафъ·
 24. ѥ҆же о҅ вьскрѣшениї· въстани боже сѫди ꙁеми·
 25. їꙗ҅ковъ· съпавъ ꙗ҅ко львъ· и҅ въста ꙗ҅коже скумь҆-
 26. нъ· їѡ̑на три дни въ к҄итѣ поживъ· тридневъ-
 27. ноѥ въскръсениѥ ѥ҅го проо҅бражаа҅ше· дд꙯ъ ѥ҅же
 28. о҅ въсхождении҆ въ правꙿдѫ правдѫ провь҆стрѫби·
 29. въꙁиде б꙯ъ въсклицань҆ѥ҅мъ· г꙯ь въ гласѣ трѫбь҆-
 30. нѣ· томоу слава· и҅ тѣмь богоу и҅ о҅ц꙯оу· о҅ доусѣ свꙙ-

Iohannes Chrysostomus· In resurrectionem Domini homilia

Image of 239v