Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 229r >

 1. давъшоуо̑умоу хождениѥ҆ недвижимꙑи҅ма
  τοῦ τὸ βαδίζειν δόντος τοῖς ἀκινήτοις
 2. ногама· воле же о̑убо и҅ на о҅дрѣ вь҆ꙁдвижеши·
  ποσίν; ἆρα δὲ καὶ ἐπὶ κλίνης αἴρεις
 3. рекъшоуо̑умоу о҅слабь҆ѥ҅ноуо̑умоу жилами
  τὸν τῷ παραλυτικῷ κελεύσαντα·
 4. въꙁми свои о҅дръ и҅ ходи· воле же и҅ хриꙁмѫ въ-
  „ἆρόν σου τὸν κράβαττον καὶ περιπάτει”; ἆρα δὲ καὶ μύρα κε-
 5. ꙁливаѥ҅ши на цѣсара· и҅ хриꙁмѣ пролиꙗвъ-
  νοῖς τῷ οὐρανίῳ μύρῳ τὰ ἑαυτοῦ κενώ-
 6. шии҅ сꙙ· и҅ вь҆сь҆ миръ и҅сцѣль҆ши· воле о̑убо ѥ҅ште
  σαντι καὶ κόσμον ἁγιάσαντι; ἆρα δὲ καὶ
 7. и҅ кръви текѫшти ꙗ҅ꙁвѣ божиꙗ тѣла съмѣѥ҅-
  τὴν θεόσωμον ἔτι αἱμορροοῦσαν ἐκείνην Ἰησοῦ,
 8. ши и҅стискати ю ѭ· и҅ и҅сцѣл҄ѣвъшоуо̑умоу кръ-
  ἐκμάξαι τολμᾷς πλευράν, τοῦ τὴν αἱμορ-
 9. воточивѫѭ̑ богоу· воле о̑убо и҅ водоѭ̑ о҅мꙑваѥ҅-
  ροοῦσαν ἰασαμένου θεοῦ; ἆρα δὲ καὶ ὕδατι καταπλύ-
 10. ши тѣло бж꙯иѥ· и҅ꙁмꙑвъшаго вь҆сꙙ и҅ о҅цѣште-
  νεις σῶμα θεοῦ τοῦ πάντας ἐκπλύναντος καὶ τὴν κάθαρ-
 11. ниѥ давъша· кꙑѧ҅ же о̑убо и҅ свѣштꙙ въжъже-
  σιν δόντος; ποίας δὲ ἆρα καὶ λαμπάδας ὑπαν-
 12. ши и҅стинъноуо̑умоу свѣтоу· просвѣштъшꙋ-
  άψεις τῷ φωτὶ τῷ ἀληθινῷ, τῷ φωτίσαν-
 13. моу вь҆сѣка кога чловѣка· кꙑѧ въспоѥ҅ши погре-
  τι πάντα ἄνθρωπον; ποίας δὲ καὶ ᾄσεις ἐπιτα-
 14. бению̑ пѣсни· приѥ҅мь҆ѭ̑штоуо̑умоу присно
  φίους ᾠδὰς τῷ ἀσιγήτως αἰνουμένῳ
 15. о҅тъ небесь҆скꙑи҅хъ силъ пѣсни· воле о̑убо слъ-
  ὑπὸ [πάσης] οὐρανίου στρατιᾶς; ἆρα δὲ καὶ δακρυρ-
 16. ꙁꙑ о̑упоуштаѥ҅ши ꙗ҅ко надъ мрътвъмъ· прослъ-
  ροεῖς ὡς νεκρὸν τὸν δακρύσαν-
 17. жъшоуо̑умоу сꙙ· и҅ мрьтва лаꙁарꙗ вьскрѣшь҆-
  τα, καὶ νεκρὸν Λάζαρον ἀναστήσαν-
 18. шоу· воле о̑убо и҅ плачъ твориши· давъшоуо̑у-
  τα; ἆρα δὲ καὶ θρήνους ποιεῖς τῷ τὴν χαρὰν πᾶσι δώσαν-
 19. моу вь҆сѣмъ радость· и҅ скръбь҆ о҅тъ е҅угꙑ о҅тъ-
  τι καὶ τὴν λύπην τῆς Εὔας δια-
 20. връгшоу· ҅Обаче блажѫ рѫцѣ твои ѡ̑ и҅ѡ̑сифе·
  λύσαντι; ὅμως μακαρίζω σου τὰς χεῖρας, ὠ Ἰωσήφ,
 21. послоужъшии· и҅ о҅сꙙгъшии҆· ѥ҅ште и҅ крьвь поу-
  ὑπουργησάσας καὶ ψηλαφησάσας ἔτι αἱμορρο-
 22. штаѭ̑шти божиꙗ тѣла· и҅со совѣ рѫцѣ и҅ но-
  ούσας τὰς θεοσώμους Ἰησοῦ χεῖρας καὶ πό-
 23. ꙁѣ· блажѫ рѫцѣ твои прикоснѫвъшии҅ сꙙ бо-
  δας. Μακαρίζω σου τὰς χεῖρας προσεγγισάσας τῇ τοῦ θε-
 24. жии҅хъ ребрѣхъ· прѣжде ѳомꙑ невѣрънааго·
  οῦ πλευρᾷ, πρὸ Θωμᾶ τοῦ ἀπιστο-
 25. вѣрна и҅ похвал҄ена о҅пасива· блажѫ о̑уста тво-
  πιστοῦ καὶ ἐπαινουμένου περιέργου. Μακαρίζω σου τὸ στόμα
 26. ꙗ· бе сꙑтости насꙑшть҆ша сꙙ· и҅ приложь҆-
  ἀπλήστως ἐμπλησθὲν καὶ ἑνω-
 27. ша сꙙ къ и҅соусовомъ о̑устомъ· и҅ доуха ст꙯а о҅тъ-
  θὲν πρὸς Ἰησοῦ τὸ στόμα, καὶ πνεύματος ἁγίου ἐκεῖ-
 28. тѫдоу и҅спльн҄ьша сꙙ· блажѫ о҅чи твои прило-
  θεν πληρωθέν. Μακαρίζω σου τοὺς ὀφθαλμοὺς προστε-
 29. жьшии сꙙ къ їсоусовама о҅чима· и҅ свѣтъ и҅сти-
  θέντας τοῖς τοῦ Ἰησοῦ ὀφθαλμοῖς καὶ τὸ φῶς τὸ ἀλη-
 30. нънꙑи о҅тътѫдоу приимъши· блажѫ лице твоѥ
  θινὸν ἐκεῖθεν μεταλαβόντας. Μακαρίζω σου τὸ πρόσωπον

Epiphanius Constantiens· In divini corporis sepulturam homilia

Image of 229r