Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 228v >

 1. на ꙁеми въ пльти бога нага· нъ ни пакꙑ нага· и҅ ви-
  ἐπὶ τῆς γῆς ἐν σαρκὶ θεὸν γυμνόν, ἀλλ' οὐδὲ πάλιν γυμνὸν καὶ ὁ-
 2. дꙙтъ лежꙙшта ниꙁъ· въꙁведъшааго вь҆сꙙ горѣ
  ρᾶται κείμενος κάτω ὁ πάντας ἐλκύσας ἄνω,
 3. и҅ бꙑваатъ въ малѣ беꙁ доуха· животъ вь҆сѣмъ
  καὶ γίνεται πρὸς βραχὺ ἄπνους ἡ πάντων ζωὴ
 4. и҅ дх꙯ъ· и҅ видꙙтъ беꙁъ о҅чию̑· съꙁъдавъшаа҅го мно-
  καὶ πνοή· καὶ ὁρᾶται ἀόμματος ὁ κτίσας τὰ πο-
 5. гоо҅чител҄ьнаꙗ· и҅ лежитъ въꙁнакъ въскрѣшение
  λυόμματα, καὶ κεῖται ὕπτιος ἡ πάντων ἀνάστασις
 6. вь҆сѣмъ· и҅ о̑умрь҆штенъ бꙑваа҅тъ богъ пль҆тиѭ̑·
  καὶ νεκροῦται θεὸς σαρκὶ
 7. вь҆скрѣшаѧи҆ мрь҆твꙑѧ· и҅ мль҆читъ въ плъти
  ὁ τοὺς νεκροὺς ἀνιστῶν, καὶ σιγᾷ ἐν σαρκὶ
 8. громъ божиꙗ словесе· и҅ въꙁдвиженъ бꙑваатъ дла-
  ἡ τοῦ θεοῦ λόγου βροντή, καὶ αἴρεται παλά-
 9. нь҆ми· съдръжꙙи҆ ꙁемь҆ѭ̑ рѫкоѭ̑· воле о̑убо їѡ̑си-
  μαις ὁ τὴν γῆν κατέχων δρακί. Ἆρα γὰρ ἆρα, Ἰωσήφ,
 10. фе и҅спрошии и҅ прии҅мъ· вѣси ли о̑убо кого приѧ҅-
  αἰτήσας καὶ λαβὼν οἶδας ὃν εἴλη-
 11. тъ пристѫпл҄ь къ кръстоу· и҅ сь҆немъ и҅соуса· вѣ-
  φας; ἆρα προσελθὼν τῷ σταυρῷ καὶ καθελὼν Ἰησοῦν οἶ-
 12. си ли о̑убо кого понесе· а҅ште о̑убо вѣси ѥ҅гоже дръ-
  δας τίνα ἐβάστασας; εἰ ὄντως οἶδας ὃν κρα-
 13. жиши· нꙑнꙗ бꙑстъ богатъ· како же о̑убо и҅ бо-
  τεῖς, νῦν γέγονας πλούσιος. Πῶς δὲ ἄρα καὶ τὴν θεό-
 14. жию̑ тѣлеси семоу· и҅ страшноуо̑умоу твориши
  σωμον ταύτην καὶ φρικωδεστάτην [Ἰησοῦ] ἐπιτελεῖς
 15. погребениѥ҆· похваль҆на о̑убо ѥ҅стъ твоꙗ любꙑ·
  κηδείαν; ἐπαινετὸς μέν σου ὁ πόθος,
 16. нъ паче похвал҄ено доуши твоѥи҆ дръꙁновениѥ·
  ἀλλ' ἐπαινετώτερος ὁ τῆς ψυχῆς σου τρόπος.
 17. воле о̑убо не трепештеши ли· на рѫкоу носꙙ ѥ҅го-
  Ἆρα γὰρ ἆρα οὐ φρίττεις ὃν τὰ Χερουβὶμ φρίττει,
 18. же трепештѫтъ херовимъ· которꙑи҅мъ бо стра-
  ἐπὶ χειρῶν, βαστάζων; ΙΙοίῳ γὰρ φό-
 19. хомъ· бж꙯ии҆ пль҆ти тои съвлачиши лентии҆· ка-
  βῳ τῆς θείας ἐκείνης σαρκὸς ἀπογυμνοῖς τὸ λέντιον;
 20. цѣмъ же говѣниимъ приѧтъ о҅чи трепештꙙ вь҆-
  πῶς δὲ δὴ εὐλαβῶς τὸ ὄμμα κατέστελλες φρίττων ἐνατε-
 21. ꙁирати· и҅ о҅тъкрꙑти тѣло бога сьмѣрьшааго
  νίζειν ἀνακαλύπτων φώσιν σαρκὸς θεοῦ
 22. сꙙ вол҄еѭ̑· воле о̑убо рь҆ци ми ѡ̑ їѡ̑сифе· и҅ къ въ-
  τοῦ ὑπὲρ φύσιν ; ἆρα γὰρ ἆρα εἰπέ μοι, ὦ Ἰωσήφ, καὶ πρὸς ἀνα-
 23. стокоу ꙗ҅ко и҅ мрьтва погрѣбаѥ҅ши їсоуса· въсто-
  τολὰς θάπτεις καθάπερ νεκρόν, τὴν ἀνατο-
 24. ка въстокомъ· воле о̑убо и҅ свои҅ма прь҆стома· ꙗ҅-
  λὴν τῶν ἀνατολῶν Ἰησοῦν; Ἆρα δὲ καὶ τοῖς σοῖς δακτύλοις
 25. ко мрьтвоу їсоусови ꙁатвараѥ҅ши о҅чи· о҅твръꙁъ-
  νεκροπρεπῶς Ἰησοῦ κατακλείεις τὰ ὄμματα τοῦ
 26. шоуо̑умоу свои҅мъ пръстомъ слѣпааго о҅чи·
  τῷ ἀχράντῳ δακτύλῳ τοῦ τυφλοῦ ἀνοίξαντος ὄμμα;
 27. воле и҅ о̑уста сътискаѥ҅ши· о҅твръꙁъшоуо̑умꙋ
  ἆρα δὲ καὶ τὸ στόμα περικλείεις τοῦ τοῦ μογιλάλου ἀνοίξαντος
 28. о̑уста гѫгънивоуо̑умоу· воле же и҅ рѫцѣ съла-
  στόμα; ἆρα δὲ καὶ χεῖρας περι-
 29. гаѥ҅ши· простеръшоуо̑умоу и҅съхъшии рѫцѣ·
  στέλλεις τοῦ ἐκτείναντος τὰς ξηρανθείσας χεῖρας;
 30. и҅ли и҅ ноꙁѣ по ꙁаконоу мрьтвꙑи҅мъ вꙙжеши·
  ἢ καὶ τοὺς πόδας νεκροπρεπῶς καταδεσμεῖς

Epiphanius Constantiens· In divini corporis sepulturam homilia

Image of 228v