Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 226r >

 1. срѣдѣ ꙁемь҆ѧ· посрѣдѣ дъвою̑ животъноу
  μέσῳ τῆς γῆς, ἐν μέσῳ δύο ζώων
 2. поꙁнанъ бꙑвъ· їсоусъ божии сꙑнъ· посрѣ-
  γνωσθεὶς Ἰησοῦς ὁ θεόπαις, ἐν μέ-
 3. дѣ о҅ть҆ца и҅ доуха· о҅бою̑ животоу животъ о҅тъ
  σῳ πατρὸς καὶ πνεύματος τῶν δύο ζώων ζωή, ἐκ
 4. живота· и҅стинънꙑи животъ ꙗ҅вь҆ꙗ҅ѧ сꙙ·
  ζωῆς φυσίζωος γνωριζόμενος·
 5. и҅ посрѣдѣ а҅гг҄елъ· и҅ чловѣкъ· въ ꙗ҅слехъ ра-
  καὶ ἐν μέσῳ ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων ἐν φάτνῃ τικ-
 6. ждаѧ҅ сꙙ· посрѣдѣ дъвою̑и҅хъ людии҆· каме-
  τόμενος· [καὶ] ἐν μέσῳ τῶν δύο λαῶν λί-
 7. нь҆ ѫ҅гъль҆нъ лежꙙ· и҅ междоу ꙁакономъ и҅ про-
  θος ἀκρογωνιαῖος κείμενος· καὶ ἐν μέσῳ νόμου καὶ προ-
 8. рокꙑ· въкоупѣ проповѣдаѥ҅мъ· и҅ посрѣдѣ
  φητῶν ὁμοῦ κηρυττόμενος, καὶ ἐν μέσῳ
 9. мосеа и҅ и҅лиѧ· въ горѣ ꙗ҅вь҆ꙗ҅ѧ҅ сꙙ· и҅ междоу о҅-
  Μωυσῆ καὶ Ἠλία ἐπὶ τοῦ ὄρους ὀπτανόμενος· καὶ ἐν μέσῳ τῶν δύ-
 10. бѣма раꙁбои҅никома богъ· раꙁоумь҆ноуо̑у-
  ο λῃστῶν θεὸς τῷ εὐγνώμο-
 11. моу раꙁбои҅никоу ꙗ҅вь҆ꙗ҅ѧ҅ сꙙ· и҅ посрѣдѣ на-
  νι λῃστῇ γνωριζόμενος· καὶ ἐν μέσῳ τῆς παρ-
 12. стоѧ҅штꙙѧ жиꙁни и҅ грꙙдѫштѧѧ҆· сѫдиї вѣ-
  ούσης ζωῆς καὶ τῆς μελλούσης κριτὴς αἰώ-
 13. чънꙑи҆ сѣдꙙ и҆ дь҆несь҆ посрѣдѣ живꙑи҅хъ
  νιος καθεζόμενος· καὶ ἐν μέσῳ σήμερον ζώντων
 14. и҅ мрь҆твꙑи҅хъ ꙗ҅вьꙗ҅ѧ҅ сꙙ· соугоубѫ пакꙑ си-
  καὶ νεκρῶν ἐμφανιζόμενος [καὶ διττὴν ζωὴν καὶ σωτηρίαν ποιησάμενος]. Διττὴν πάλιν λέ-
 15. лѫ жиꙁни· соугоубо ѫбо родь҆ствоу въкоупѣ
  γω ζωήν, διττὴν γέννησιν ὁμοῦ
 16. и҅ породь҆ствоу· и҅ слꙑша въ рѣчи· соугоуборо-
  καὶ ἀναγέννησιν, καὶ ἄκουε ῥητῶς διττοῦ τό-
 17. дьствоу вешти· и҅ въсплешти чоудеса· а҅гг҄е-
  κου τὰ πράγματα, καὶ κρότει τὰ θαύματα. Ἄγγε-
 18. лъ марии҆ матери христосовѣ· родь҆ство ѥго
  λος μὲν τῇ Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ Χριστοῦ γέννησιν
 19. благовѣствова а҅гг҄елъ· марии магдалꙑн҄и·
  εὐηγγελίσατο, ἄγγελος δὲ τῇ Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ
 20. порождениѥ҅ ѥ҅го ѥ҅же о҅тъ гроба благовѣсть-
  τὴν ἐκ τοῦ τάφου φρικτὴν ἀναγέννησιν εὐηγγελί-
 21. ствова· ноштиѭ̑ х꙯с въ виѳлее҅ми раждаѥ҅тъ
  σατο. Νυκτὶ Χριστὸς ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται, [νυκτὶ πάλιν ἐν τῇ Σιὼν ἀναγεννᾶται]
 22. сꙙ· врътъпъ и҅с камене· и҅деже х꙯с роди сꙙ·
  σπήλαιον ἐκ πέτρας ἔνθα Χριστὸς γεννᾶται.
 23. врътъпъ и҅с камене· и҅деже х꙯с пораждаѥ҅тъ
 24. сꙙ· пеленꙑ въ родь҆ство приѥ҅мъѥ҅тъ· пеле-
  Σπάργανα εἰς τὴν γέννησιν καταδέχεται, σπαρ-
 25. нами и҅ сь҆де повиваѥ҅тъ сꙙ· ꙁмурнѫ рождъ
  γάνοις καὶ ἐνταῦθα κατειλίττεται· σμύρναν γεννηθεὶς
 26. сꙙ приѧ҅тъ· ꙁмурнѫ и҅ въ погребениѥ҆· и҅ а҅лꙿгꙋ-
  ἐδέξατο, σμύρναν καὶ ἐν τῇ ταφῇ καὶ ἀλόην
 27. и҅ приѥ҅мь҆ѥ҅тъ· тоу їѡ̑сифъ беꙁмѫжънъи
  καταδέχεται. Ἐκεῖ Ἰωσὴφ ὁ ἄνανδρος
 28. мѫжъ марии҅нъ· сь҆де їѡ̑сифъ и҅же о҅тъ а҅рима-
  ἀνὴρ τῆς Μαρίας, [καὶ] ὧδε Ἰωσὴφ ὁ ἐξ Ἀριμα-
 29. ѳеѧ· въ виѳлее҅мѣ въ ꙗ҅слехъ родьство· нъ
  θαίας ἐν Βηθλεέμ, ἐν φάτνῃ ὁ τόκος· ἀλλὰ
 30. и҅ въ гробѣ ꙗ҅ко и҅ въ ꙗ҅слехъ мѣсто· прьвии·
  καὶ ἐν τῷ τάφῳ ὡς ἐπὶ φάτνης ὁ τόπος. Πρῶτοι

Epiphanius Constantiens· In divini corporis sepulturam homilia

Image of 226r