Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 211v >

 1. прѣди лежи х꙯съ· того дѣлма ꙁакланъ бꙑстъ
  πρόκειται ὁ Χριστός. Καὶ τίνος ἕνεκεν ἐσφάγη,
 2. и҅ почто· да сь҆миритъ небесьнаꙗ҆· да и҅ а҅гг҄ело-
  καὶ διὰ τί; Ἵνα εἰρηνοποιήσῃ τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ... ἵνα καὶ ἀγγέ-
 3. мъ тꙙ сътворитъ дроуга· и҅ сь вь҆сѣмь богоу
  λων φίλον σε ποιήσῃ, ἵνα σε τῷ Θεῷ τῶν ὅλων
 4. съмиритъ хс꙯ъ· да и҅ съ а҅гг҄елꙑ и҅ съ а҅ггель҆-
  καταλλάξῃ Χριστὸς καὶ τοῖς ἀγγέλοις καὶ τῷ τῶν ἀγγέ-
 5. скомь владꙑкоѭ̑· да тꙙ съдроужитъ вра-
  λων δεσπότῃ ἐχθρὸν
 6. га сѫшта и҅ рать҆ника· своѭ̑ доушѫ вь҆да· а҅ ли
  ὄντά σε καὶ πολέμιον, ἵνα ποιήσῃ φίλον, καὶ τὴν ψνχὴν αὐτοῦ ἔδωκεν
 7. тꙑ съ клеврѣтомъ свои҅мъ моудиши· вра-
  σὺ δὲ τὸν σύνδουλον μένεις ἐχ-
 8. ждѫ дръжⱕ҆· како можеши и҅ти къ мирь҆-
  θραίνων; καὶ πῶς δύνῃ βαδίσαι ἐπὶ τὴν τῆς εἰρή-
 9. нѣи трепеꙁѣ и҅ господь҆н҄и· о̑умрѣти ꙁа тꙙ
  νης τράπεζαν; Κἀκεῖνος μὲν οὐδ' ἀποθανεῖν ὑπὲρ σοῦ
 10. не о҅тъвръже сꙙ· а҅ тꙑ ни гнѣва о҅ставити
  παρῃτήσατο· σὺ δὲ οὐδὲ ὀργὴν ἀφεῖναι
 11. клеврѣтоу своѥ҅моу хоштеши· пакость
  τῷ συνδούλῳ σου ... οὐκ ἀνέχῃ; Ἐπηρέασέ
 12. бо ми рече сь҆твори великѫ· и҅ ꙁѣло мꙙ прѣ-
  με γὰρ φησί, καὶ τὰ μέγιστα μὲ ἐπλεονέ-
 13. и҅ꙁноури· да что тоу· а҅ште и҅ ꙁѣло и҅маниї
  κτησε. Καὶ τί τοῦτο; Εἰς χρήματα πάντως
 14. жладьба· нь николиже тебе не распꙙ· ꙗ҅-
  ἡ ζημία· οὐδέπω γάρ σε ἐσταύρωσε καθά-
 15. коже и҅ христоса жидове· нъ о҅баче и҅ тѫ са-
  περ τὸν Χριστὸν οἱ Ἰουδαῖοι· ἀλλ' ὅμως καὶ αὐ-
 16. мѫ крь҆вь ѭ̑же пролиꙗшꙙ· на сь҆пасениѥ҆
  τὸ τὸ αἷμα, ὅπερ ἐξέχεεν, εἰς σωτηρίαν
 17. пролиꙗвъшиимъ дастъ· что семоу и҅маши
  αὐτοῖς τοῖς ἐκχέασιν ἔδωκε. Τί τούτου
 18. тъчно решти· а҅ште не о҅ставиши вражъ-
  ἴσον ἔχεις εἰπεῖν Ἐὰν μὴ ἀφῇς
 19. дꙑ врагоу· не томоу бо пакость҆ сътвори·
  τῷ ἐχθρῷ, οὐκ ἐκεῖνον ἠδίκησας,
 20. нъ паче себѣ· о҅номоу бо многъкратꙑ вь҆
  ἀλλὰ σαυτόν· ἐκεῖνον μὲν γὰρ πολλάκις εἰς
 21. сеи жиꙁни пакость҆ сътвори· нъ и҅ себѣ бе-
  τὸν παρόντα βίον ἔβλαψας· σαυτὸν δὲ ἀ-
 22. ꙁ милости сътвори· о҅тьвѣтъ вь҆ сѫдънъи҆
  σύγγνωστον ἐποίησας πρὸς τὴν ἀπολογίαν εἰς τὴν μέλλουσαν
 23. дьнь҆· ничсоже по сице ненавидитъ б꙯ъ·
  ἡμέραν. Οὐδὲν γὰρ οὕτω μισεῖ ὁ Θεός,
 24. ꙗ҅коже памꙙтива ꙁълоу чловѣка· ꙗ҅ко се
  ὡς μνησίκακον ἄνθρωπον, ὡς
 25. о҅бꙙтривъше сꙙ срь҆дьце и҅ надоувъши сꙙ
  οἰδαίνουσαν καρδίαν καὶ φλεγμαίνουσαν
 26. доуши· Слꙑши бо что рече ѥ҅гда прино-
  ψυχήν. Ἄκουσον γοῦν τί φησιν· Ὅταν προσφέρῃς τὸ
 27. сиши даръ си на трѣбиште· ти тоу помꙙ-
  δῶρόν σοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, κἀκεῖ μνησ-
 28. неши горѣ стоѧ о̑у трѣбишта· ꙗ҅ко бра-
  θῇς ἄνω παρεστὼς ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ, ὅτι ὁ ἀδελ-
 29. тъ твои и҅матъ на тꙙ нѣчто· о҅стави да-
  φός σου ἔχει τι κατὰ σοῦ, ἄφες τὸ δῶ-
 30. ръ свои· и҅ шъдъ о̑устрои҅ сꙙ съ братомъ·
  ρόν σου ... καὶ ἀπελθὼν διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ ...

Iohannes Chrysostomus· De proditione Iudae homilia

Image of 211v