Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 204v >

 1. и҅ꙁвѣштанꙑихъ· многꙑ и҅матъ видꙑ· вели-
  τῶν λεγομένων, πολλὴν ἔχει τὴν θεωρίαν, καὶ πο-
 2. кѫ глѫбинѫ раꙁоума· напрь҆воѥ врѣмꙙ· не бо про-
  λὺ τὸ βάθος τῶν νοημάτων. Καὶ πρῶτον, ὁ καιρός. Οὐ γὰρ ἁ-
 3. сто ѥ наꙁнамена е҅уа҅гг҄елистъ· не бо рече шъдъ про-
  πλῶς αὐτὸν ἐπισημαίνεται ἡ εὐαγγελστής· οὐ γὰρ εἶπε πορευθεὶς ἁ-
 4. сто· нъ приложи тъгда шъдъ· п тъгда· п къгда
  πλῶς, ἀλλὰ προσέθηκε. Τότε πορευθείς. Τότε; πότε;
 5. повѣждь҆ ми· и҅ чсо дѣлма ꙁнаменоуѥ҅тъ врѣ-
  εἰπέ μοι, καὶ τίνος ἕνεκεν ἐπισημαίνει τὸν χρό-
 6. мꙙ· чемоу хоштеши навꙑкнѫти· не просто ре-
  νον; τί με βούλεται διδάξαι; Οὐ γὰρ ἁπλῶς εἴ-
 7. чено ти тъгда· доухомь глагол҄етъ· да ѥ҅же дꙋ-
  ρηται τό, Τότε, καὶ γὰρ πνεύματι φθέγγῃ, ὁ δὲ Πνεύ-
 8. хомь глагол҄етъ· ничсоже просто ни беꙁ оума гла-
  ματι φθεγγόμενος οὐδὲν ἁπλῶς οὐδὲ εἰκῆ φθέγ-
 9. гол҄етъ· что о̑убо ѥ҅стъ ѥ҅же тъгда· прѣжде того
  γεται. Τί οὖν ἐστι τό, Τότε; ΙΙρὸ αὐτοῦ
 10. врѣмене прѣжде того часа· приде блѫдница
  τοῦ χρόνου, πρὸ αὐτῆς τῆς ὥρας προσῆλθε πόρνη,
 11. сть҆клѣницѫ мура дръжꙙшти· и҅ вь҆ꙁлиꙗ ма-
  ἀλάβαστρον μύρου ἔχουσα, καὶ κατέχεε τὸ ἔλαι-
 12. сло то дрѣвѣноѥ на главѫ господь҆н҄ѫ· покаꙁа ве-
  ον ἐκεῖνο ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ Κυρίου. Ἐπεδείξατο πολ-
 13. ликѫ вѣрѫ· покаꙁа великѫ цѣль҆бѫ· велико
  λὴν πίστιν, ἐπεδείξατο πολλὴν θεραπείαν, πολλὴν
 14. послоушаниѥ и҅ въꙁдръжаниѥ· приложи сꙙ о҅тъ
  ὑπακοὴν καὶ εὐλάβειαν· μετεβλήθη ἀπὸ
 15. жиꙁни врѣмень҆нꙑѧ҆· бꙑстъ добрѣи҅ши и҅ мѫ-
  τοῦ προ·τέρου βίου, ἐγένετο βελτίων καὶ σω-
 16. дрѣи҅ши· и҅ ѥ҅гда блѫдьница покаꙗ҅ сꙙ· ѥ҅гда вла-
  φρονεστέρα. Καὶ ὅτε ἡ πόρνη μετενόησεν, ὅτε τὸν Δεσπό-
 17. дꙑкѫ поꙁна· тъгда о̑ученикъ о̑учителп прѣда·
  την ἐπέγνω, τότε ὁ μαθητὴς τὸν διδάσκαλον προέδωκε.
 18. сего дѣлꙿма рече тъгда· да не о҅клевештеши о̑у-
  Διὰ τοῦτο εἶπε, Τότε, ἵνα μὴ κατηγορήσῃς τοῦ δι-
 19. чителꙗ немошть҆· ѥ҅гда видиши о̑ученика прѣ-
  δασκάλου ἀσθένειαν, ὅταν ἴδῃς τὸν μαθητὴν προ-
 20. даѭ̑ште толика бо сила бѣа҅ше о̑учителꙗ· да
  δίδοντα. Τοσαύτη γὰρ ἦν ἡ δύναμις τοῦ διδασκάλου, ὡς
 21. и҅ блѫдницꙙ привлѣшти на своѥ послоушание·
  καὶ πόρνας ἐπισπᾶσθαι εἰς τὴν οἰκείαν ὑπακοήν.
 22. что о̑убо ѥ҅же блѫдницꙙ привлѣче· о̑ученика
  Τί οὖν ... ὁ πόρνας ἐπισπώμενος, μαθητὴν
 23. ли не може привлѣшти· можаа҅ше привлѣшти
  οὐκ ἴσχυσεν ἐπισπάσασθαι; Ἴσχυεν επισπάσασθαι
 24. и҅ о̑ученика· нь҆ не хотѣа҅ше ноуждеѭ̑ сътвори-
  τὸν μαθητήν, ἀλλ' οὐκ ἠβούλετο ἀνάγκῃ ποιῆ-
 25. ти добра· ни бѣдоѭ̑ привлѣшти къ себѣ· тъ-
  σαι καλόν, οὐδὲ βίᾳ ἑλκύσαι πρὸς ἑαυτόν. Τό-
 26. гда шъдъ· и҅матъ и҅ се нѣкꙑи҆ не малъ раꙁоу-
  τε πορευθείς. Ἔχει τι καὶ τοῦτο οὐ μικρὸν θεώ-
 27. мъ· ѥ҅же шъдъ· не бо приꙁъванъ рече старѣи҅-
  ρημα, τό, Πορευθείς· οὐ γὰρ μετακληθεὶς φησί, ὑπὸ τῶν ἀρχ-
 28. шинами жь҆рь҆чь҆сками· не приноужденъ·
  ιερέων, οὐκ ἀναγκασθεὶς
 29. нъ беꙁ бѣдꙑ самъ о҅ себѣ· дома роди ꙁълѫ ль҆сть
  οὐδὲ βιασθείς, ἀλλ' αὐτὸς ἀφ' ἑαυτοῦ οἴκοθεν ἔτεκε τὸν δόλον,
 30. и҅ о̑умъ· и҅ꙁведе си ни ѥ҅дного же и҅мѣѧ сь҆вѣтни-
  καὶ τὴν γνώμην ἐξήγαγε ταύτην, οὐδένα ἔχων σύμβου-

Iohannes Chrysostomus· De proditione Iudae homilia

Image of 204v