Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 200v >

 1. и҅ ѧ҅ꙁꙑци вѣтии· и҅ словеса хꙑтрьцъ· и҅ бесѣ-
  καὶ γλῶσσαι ῥητορικαί, καὶ λόγοι φιλοσόφων, καὶ ῥή-
 2. дꙑ о̑учител҄ь· и҅ꙁвѣштати не могѫ ꙁъло-
  σεις διδασκάλων, ἐξειπεῖν οὐκ ἰσχύουσι τὴν κα-
 3. бꙑ ѥ҅ѧ҅· съврь҆шениѥ ѥ҅стъ ꙁаконоу любꙑ сло-
  κίαν αὐτοῦ. Πλήρωμα οὖν νόμου ἐστὶν ἡ ἀγάπη τοῦ λό-
 4. весе· съврь҆шениѥ же о̑убии҅ствоу прѣль҆сть҆
  γου, πλήρωμα δὲ φόνου ἐστὶν ἡ ἀπάτη
 5. ꙁависти· ѡ̑ ꙁависти корабь҆ю̑ гноꙗ пль҆нъ
  τοῦ φθόνου. Ὦ φθόνε, πλοῖον σηποειδές,
 6. некръсть҆нааго· и҅ставь҆ꙗ҅ѧ҆и твои҆ старѣи҅-
  ταρτάριον, ναυαγιοφόρον! σὸς ναύκλη-
 7. шина ѥ҅стъ диꙗ҅волъ· кръ҆мникъ ꙁмиꙗ·
  ρός ἐστιν ὁ διάβολος, κυβερνήτης ὁ ὄφις,
 8. а҅ каи҅нъ прѣждъникъ· и҅мѣнии҅це бо ти ꙁълое҆
  Κάϊν δὲ πρωρεύς. Τὴν γὰρ ἐνθήκην σοι τῶν κακῶν
 9. диꙗ҅волъ дастъ· а҅ ꙁмиꙗ кръмивъши корабь҆·
  ὁ διάβολος ἔδωκε· ὁ δὲ ὄφις κυβερνήσας
 10. а҅дама въ потопъ сь҆мрь҆ти сь҆веде· а҅ каи҅нъ
  τὸν Ἀδὰμ εἰς ναυάγιον θανάτου κατήγαγε· Κάϊν δὲ
 11. прѣждъникъ· пон҄е тебе дѣл҄ьма ꙁависти·
  πρωρεύς, ἐπειδὴ διὰ σέ, φθόνε,
 12. прь҆воѥ҅ сиї о̑убои҅ство сътвори· твоѥ ꙗ҅дро ѥ҅стъ
  πρῶτος αὐτὸς τὸν φόνον εἰργάσατο. Σοὶ ἱστός ἐστίν
 13. и҅спрь҆ва· въ породѣ о҅ дрѣвѣси прѣслоушаниꙗ҆·
  ἀπ' ἀρχῆς ἐν παραδείσῳ ἡ τοῦ ξύλου παρακοή,
 14. твоꙗ ѫ҅жа сѫтъ грѣховь҆нии съѫ҅ꙁи· твоѧ
  σὰ σχοινίσματά εἰσι αἱ τῶν ἁμαρτημάτων σειραί, σοὶ
 15. пленицꙙ сѫтъ ꙁависти· и҅ корабь҆чиѧ бѣси·
  ἐπιβάται εἰσὶν οἱ φθονεροί, ναῦται οἱ δαίμονες,
 16. весла ль҆сти· реть҆· лицемѣрь҆ство· прѣкладꙑ
  κῶπαι οἱ δόλοι, αὐχὴν ἡ ὑπόκρισις, παρασγαρῖται
 17. ꙁависть҆ливии· ѡ̑ корабь҆ ть҆мами ꙁъла пль҆-
  οἱ φθονεροί. Ὢ πλοῖον μυρίων κακῶν !
 18. нъ· а҅ште кто и҅штетъ лицемѣръства тоу о҅-
  Ἐὰν ζητήσῃ τις ὑπόκρισιν, ἐκεῖ εὑ-
 19. брꙙштетъ· а҅ште ль҆сти тоу сꙙ раждаѥ҅тъ· їжде бо
  ρίσκεται ἐὰν δόλον, ἐκεῖ γεννᾶται.
 20. ꙁависть҆· тоу живѫтъ· враждꙑ и҅ свари и҅ прѣ-
  Φθόνος ἐκεῖ πολιτεύεται, ἔχθραι, καὶ μάχαι, καὶ ἀπά-
 21. ль҆сти· и҅ пь҆рꙙ и҅ о҅глаголаніа словеса· и҅ хоулꙑ и҅ о̑у-
  ται καὶ φιλονεικίαι καὶ κακολογίαι καὶ βλασφημίαι, καὶ λοιδ-
 22. корениꙗ҆· и҅ ѥ҅лико а҅ште и҅ꙁвѣштаѥ҅мъ· и҅ ли
  ορίαι καὶ ὅσα ἂν εἴπωμεν, καὶ ὅσα
 23. а҅ште ѥ҅лико о҅ставимъ· се вь҆се некрь҆стьнъи҆
  ἂν παραλείπωμεν, ταῦτα πάντα τὸ ταρτάρινον
 24. корабь҆ ꙁависть҆ носитъ· сегоагорабь҆ꙗ҅ ꙁави-
  πλοῖον τοῦ φθόνου βαστάζει. Τοῦτο τὸ πλοῖον τοῦ φθό-
 25. сти потопъ҆ погрѫꙁити не може· нъ їс꙯ силоѭ̑
  νου κατακλυσμὸς μὲν βυθίσαι οὐκ ἴσχυσεν, Ἰησοῦς δὲ τῇ δυνάμει
 26. доуха погрѫꙁи въ и҅сточь҆ницѣхъ кръштеніꙗ·
  τοῦ Πνεύματος, κατεπόντισεν ἐν ταῖς πηγαῖς τοῦ βαπτίσματος.
 27. и҅мѣа҅ше сии корабл҄ь котъкꙑ желѣꙁнꙑ·
  Εἶχε τοῦτο τὸ πλοῖον καὶ ἀγκύρας σιδηρᾶς,
 28. нъ и҅соусовами гвоꙁдвии҅ми и҅ꙁгорѣшꙙ· и҅-
  ἀλλ' εἰς τοὺς ἥλους τοῦ Χριστοῦ ἐχωνεύθησαν· εἶ-
 29. мѣ сии корабь҆ ꙗ҅дро· нъ диꙗ҅волъ въꙁь҆мъ
  χε τοῦτο τὸ πλοῖον ἰστίον, ἀλλ' ὁ διάβολος λαβὼν
 30. крьстꙙ и҅скоушениѥ сътвори· и҅мѣ сии корабꙿ
  σταυροῦ πεῖραν ἤργησεν· εἶχε τοῦτο τὸ πλοῖον

Iohannes Chrysostomus· De invidia homilia (Matth· 12, 14)

Image of 200v