Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 193v >

 1. ничсоже не видѣвъше ꙁнамениꙗ҆· нъ мѫжа
  μηδὲν θεωρήσαντες σημεῖον, ἀλλὰ τὸν ἄνδρα
 2. видѣвъше и҅ добрости ѥ҅го· почътъше о҄у-
  σκοπήσαντες, καὶ τὴν εὐλάβειαν τιμήσαντες, τὰ ...
 3. ста своꙗ о҅бꙙꙁашꙙ· ҅А жидове толика и҅ тако-
  αὐτῶν στόματα ἐχαλίνωσαν. Ἰουδαῖοι δὲ τοιούτων καὶ τοσού-
 4. ва чоудеса видѣвъше· паче о҅тъ ꙁависти на
  των σημείων θεαταὶ γενόμενοι, μειζόνως ἐκ τοῦ φθόνου πρὸς
 5. о҄убии҅ство притварѣа҅хѫ сꙙ· чꙿто же глаголаꙿ-
  τὸν φόνον ὡπλίζοντο, καὶ ἔτι ἔλε-
 6. хѫ· чꙿто сътворимъ· ѥ҅ша и҅ не събрали събо-
  γον· Τί ποιήσωμεν; εἴθε μόνον τὸν συνέδριον συνήγαγον
 7. ра· ѥ҅ша и҅ сице не бесѣдовали· ꙗ҅роу тоу грѣ-
  εἴθε μόνον ἔλεγον ταῦτα εἴθε ἕως τούτου τὸ τῆς ἁμαρ-
 8. ховь҆нѣи ꙁълоби прѣсталъ коньцъ· нъ съ-
  τίας καὶ κακίας ἔλιξε τέλος. Ἀλλὰ συν-
 9. брашꙙ съборъ и҅ глаголаа҅хѫ что сътворимъ·
  ήγαγον συνέδριον καὶ ἔλεγον· Τί ποιήσωμεν;
 10. ѡ҄ гнѫсь҆ноѥ҆ питаноѥ҆ о҄устроѥ҅ниѥ҆· ѡ҄ сте-
  Ὢ κακίας ἔρευνά ἐπιμελής· ὢ στεναγ-
 11. наниѥ и҅ жел҄е· ꙁавистиѭ҄ бꙑваѭ҄штиꙗ҆·
  μὸς καὶ θρῆνος ὑπὸ φθόνου γενόμενος·
 12. ѡ҄ плачоу и҅ бь҆ѥ҅нию҄ не на добро бꙑваѭ҄-
  ὢ ὀδυρμὸς καὶ κοπετὸς ἐπὶ κακοῖς γενόμε-
 13. штоу· ни рах҄ии҅л҄ь плачѫшти чꙙдъ свои҅хъ
  νος. Οὔτε ἡ Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς
 14. сице въстена· что сътворимъ· ѥ҅гда бѣ не-
  οὕτως ἀνεστέναξε. Τί ποιήσωμεν; Ἀνθ' ὧν ἔδει χαίρειν
 15. богъмъ радовати сꙙ· ѥ҅гда бѣ веселити сꙙ·
  τοὺς τάλανας, ἀνθ' ὧν ἔδει εὐφροσύνης
 16. и҅ дь҆нь҆ славь҆нъ творити· ꙗ҅ко мрь҆твии҆ въ-
  ἡμέραν πάνδημον ἑπιτελεῖν, ὅτι νεκροὶ ἀν-
 17. скръсошꙙ· ꙗ҅ко жиꙁнь҆ ꙗ҅ви сꙙ· ꙗ҅ко съмрь҆ть҆
  εβίωσαν, ὅτι ζωὴ πεφανέρωται, ὅτι θάνατος
 18. раꙁорена бꙑстъ· ꙗ҅ко бѣсовъ множь҆ство
  λέλυται ... ὅτι δαιμόνων στῖφος
 19. пропꙙто бꙑстъ· ꙗ҅ко чловѣчь҆ство проште-
  κατήργηται, ὅτι ἡ ἀνθρωπότης ἠλευ-
 20. но бꙑстъ· ꙗ҅ко мрь҆твꙑи҅мъ въскрьсениѥ
  θέρωται, ὅτι νεκρῶν ἀνάστασις
 21. вь҆сѣмъ проповѣдано бꙑстъ· нꙑн҄ꙗ же о҅
  πᾶσι κεκήρυκται· νῦν δὲ ἐπὶ
 22. селицѣ добрѣ не радоуѭ҄тъ сꙙ· но плачѫтъ
  τοιούτοις ἀγαθοῖς οὐ χαίρουσιν, ἀλλὰ θρηνοῦσι,
 23. сꙙ· и҅ толика добра винь҆ника погоубити
  καὶ τὸν τοσούτων ἀγαθῶν αἴτιον ἀναλίσκειν
 24. мꙑслꙙтъ· и҅ глагол҄ѫтъ чꙿто сътворимъ·
  βουλεύονται. Καὶ λέγουσι· Τί ποιήσωμεν;
 25. не и҅ного бѣ ничꙿсоже и҅ꙁвѣштати· нъ тъ-
  Οὐδὲν ἕτερον ἦν εἰπεῖν, ἢ
 26. чь҆ѭ҄ ꙗ҅ко покаꙗ҅въше сꙙ о҅братимъ· и҅ то-
  ὅτι μετανοήσαντες ἐπιστρέψωμεν, καὶ αὐ-
 27. моу припадъше вѣроуи҅мъ· чꙿто бо бꙑшꙙ
  τῷ προσπεσόντες πιστεύσωμεν. Τί γὰρ
 28. и҅но глаголали покаꙗ҅въше сꙙ· нъ се чꙿто съ-
  ἄλλο μετανοοῦντες εἶχον λέγειν, ἢ τοῦτο· Τί ποιή-
 29. творимъ ꙗ҅ко ꙁавѣтъ божии҆ прѣстѫпихо-
  σωμεν, ὅτι τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ παρέβημεν,
 30. мъ· ꙗко ꙁакона данааго намъ не съхрани-
  ὅτι τὸν νόμον τὸν δοθέντα ἡμῖν οὐκ ἐφυλάξα-

Iohannes Chrysostomus· In sancta et magna feria secunda homilia

Image of 193v