Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 182r >

 1. о҅баче не вьста ни въсплака сꙙ· ни сътвори
  Ἀλλ' ὅμως οὐκ ἐστέναξεν, οὐκ ἐδάκρυσεν, οὐκ
 2. ничсоже добрꙑ покаꙗ҅ꙁни· нъ тъчиѭ҄ си-
  ἄξια τῆς μετανοίας ἔπραξεν, ἀλλὰ μόνον ἀγχό-
 3. ло и҅сплетъ диꙗ҅волоу· и҅ꙁвѣстъ сꙙ сътво-
  νην πλέξας, τὸν διάβολον ἐπληροφόρη-
 4. ри· нъ а҅биѥ҆ рекѫтъ· сѫпротивь҆ници·
  σε.
 5. не бо решти не вѣмь҆ и҅хъ· ꙁълꙑи҅хъ бесѣ-
 6. дъ· что о҄убо симонъ вль҆хвъ· кръстивъ
  Τί οὖν Σίμων ὁ μάγος; Βαπτισθεὶς
 7. сꙙ и҅ раꙁгнѣвавъ сꙙ· и҅ петромъ о҅сѫжденъ·
  καὶ σκελισθεὶς, καὶ ὑπὸ Πέτρου κατακριθεὶς
 8. дарꙑ принесъ· да непродаѥмꙑи҆ даръ коу-
  ὡς χρήματα προσενέγκας, ἵνα τὴν ἀκαπήλευτον δωρεὰν πραγμα-
 9. питъ· покаа҅ниꙗ въспроси тъ· не о҅тъвѣ-
  τεύσηται, οὐ τὴν μετάνοιαν ᾔτησεν; Οὐχὶ
 10. шта ли ѥ҅моу блаженꙑи петръ· рекꙑ по-
  ὁ μακάριος Πέτρος ἀπεκρίνατο λέγων· „Μετα-
 11. каи҅ сꙙ о҅тъ ꙁь҆лоби сеѧ҆· и҅ моли сꙙ господеви·
  νόησον ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ Κυρίου;
 12. то почто о҄убо а҅нании҆ сапфирѣ· не рече си-
  Διὰ τί ... τῷ Ἀνανίᾳ καὶ τῇ Σαπφείρᾳ οὐκ εἶπε
 13. хъ жде словесъ· покаи҅та сꙙ о҅тъ ꙁълоби ваю҄·
  τὰ ῥήματα ταῦτα· Μετανοήσατε ἀπὸ τῆς κακίας ὑμῶν;
 14. сицꙙ бо и҅хъ бесѣдꙑ· Нъ послоушаи раꙁоу-
  Πρόσεχε ἀκρι-
 15. мичь҆но· не рѫгаѥ҅мъ ѥ҅стъ ст꙯аа҅го даръ·
  βῶς. Οὐ παίζεται ἡ τοῦ Πνεύματος χάρις.
 16. а҅наниꙗ҅ бо и҅ сапфира· о҅бличаѥ҅мъ блаже-
  Ὁ Ἀνανίας γὰρ καὶ ἡ Σαπφείρα ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ
 17. нꙑи҅мъ петромь· и҅ слꙑшꙙшта о҅ть҆ н҄его·
  Πέτρου, καὶ ἀκούοντες παρ' αὐτοῦ·
 18. ꙗ҅ко что сꙙ сь҆вѣштаста и҅скоусъ сътвори-
  Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειρά-
 19. ти· доухомъ господь҆н҄емь҆· не и҅сповѣ-
  σαι τὸ Πνεῦμα Κυρίου;” Οὐχ ὡμολό-
 20. даста своѥ҅го грѣха· не припадоста не мо-
  γησαν τὴν ἑαυτῶν ἁμαρτίαν, οὐ προσέπεσαν, οὐκ ἐδεή-
 21. листа сꙙ· не рѣста ꙗ҅ко а҅кꙑ чловѣка съ-
  θησαν, οὐκ εἶπον, ὅτι· Ὡς ἄνθρωποι ἐσ-
 22. грѣшиховѣ· нъ что о҅бличаѥ҅ма петромь҆·
  φάλημεν, ἀλλὰ τί ; Ἐλεγχόμενοι ὑπ' αὐτοῦ
 23. противиста сꙙ ѥ҅моу бесадамъ· мнꙙшта
  ἀντετίθουν τοῖς αὐτοῦ ῥήμασι, πειρώμενοι
 24. о҄утаи҅ти сꙙ ѥ҅го· а҅ не съмꙑслꙙшта ꙗ҅ко
  αὐτὸν κρύπτειν, μὴ συνιέντες ὡς
 25. нѣ кде сꙙ порѫгати свꙙтоуо҄умоу дх꙯оу·
  οὐ παίζεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον.
 26. тѣмь҆ томоу а҅биѥ блаженꙑ петръ раꙁгнѣ-
  Ὅθεν παραυτὰ ὁ μακάριος Πέτρος παροξυν-
 27. вавь҆ сꙙ· достои҅нъ и҅ма о҅тъвѣтъ о҅тъвѣ-
  θείς, ἁρμόζουσαν αὐτοῖς ἐξήνεγκε τὴν ἀπόφασιν.
 28. шта· А симонъ слꙑшавъ о҅тъ блаженаа҅-
  Ὁ δέ γε Σίμων ἀκούσας παρὰ τοῦ ἀποστόλου Πέτρου·
 29. го петра· съребро твоѥ съ тобоѭ҄ бѫди въ
  Τὸ ἀργύριόν σου σύν σοι εἴη εἰς
 30. пагоубѫ· ꙗ҅ко даръ божии҆ мь҆нѣ и҅ꙁмѣние҅-
  ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρέαν ἐνόμισας διὰ
 31. мъ

Iohannes Chrysostomus· De jejunio, de Davide et de presbyteris, de Josepho et de novato

Image of 182r