Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 181v >

 1. бескврънънѫѭ҄ жрътвѫ· и҅ного ничсоже тво-
  τὴν ἀναίμακτον θυσίαν, οὐδὲ ἕτερον
 2. ритъ· нъ тъчь҆ѭ҄ рѫцѣ вь҆ꙁдвигнетъ къ свꙙ-
  ἢ τὰς χεῖρας κιχρᾷ τῇ ἀχράν-
 3. тѣи трои҅ци чистѣи҆· сице и҅ покаа҅ниѥ те-
  τῳ καὶ ἀπήλῳ τριάδι. Οὕτω καὶ ὁ τὴν μετάνοιαν
 4. бѣ о҄урицаѧ҅и҅· и҅ного ничсоже творитъ· нъ
  σοι διορίζων οὐδὲν ἕτερον ἢ
 5. тъчиѭ҄ ѧ҅ꙁꙑкомъ съпасениѥ҆ тебѣ твори-
  τὴν γλῶτταν κιχρᾷ, καὶ ὁ Θεός τὴν σωτηρίαν σοι ... παρ-
 6. тъ· Нъ а҅биѥ҆ рекѫтъ сѫпротивь҆ници· да а҅-
  έχει. Ἀλλ' ἐροῦσιν πάντες οἱ ἐξ ἐναντίας εἰ
 7. ште се сице ѥ҅стъ· и҅ не хотꙙште приѧти
  ταῦτα τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, καὶ εἰ οἷον τέ ἐστι
 8. по кръштении҆ покааниѥмъ съпасениꙗ·
  μετὰ τὸ βάπτισμα διὰ μετανοίας σωθῆναι,
 9. почто блаженꙑи петръ а҅наниѭ҄ и҅ сапфи-
  διὰ τί ὁ ἀπόστολος Πέτρος τὸν Ἀνανίαν καὶ τὴν Σαπφεί-
 10. рѫ тоу а҅биѥ҆ о҄умори· а҅ не покаа҅ниѥмъ
  ραν παραυτὰ ἐθανάτωσε, καὶ οὐχί διὰ μετανοίας
 11. ѥ҅ю҄ о҅брати· сице бо дроуꙁии глагол҄ѫтъ·
  αὐτοὺς ἀνεκαλέσατο ;
 12. нъ послоушаи҆ добрѣ· не съкрꙑ блаженъи҆
  Πρόσεχε ἀκριβῶς. Οὐχὶ ὁ μακάριος
 13. петръ цѣлъбꙑ покаа҅ниꙗ· нъ а҅наниꙗ и҅
  Πέτρος ἀπέκρυψε τὴν ἔμπλαστρον· τῆς μετανοίας· ἀλλ' Ἀνανίας καὶ
 14. сапфира· ꙗ҅же въ толикѫ напасть҆ въпадо-
  Σαπφείρα οἱ τῷ τοιούτῳ πτώματι περιπεσόν-
 15. ста· ни рачиста вь҆ꙁискати покаꙗꙁнь҆-
  τες, οὐκ ἐπεζήτησαν τὴν μετανοητι-
 16. нꙑѧ готовꙑ цѣльбꙑ· нъ сь҆ неприꙗ҅ꙁни-
  κὴν πρόσφορον ἔμπλαστρον ἀλλὰ τῇ τοῦ διαβό-
 17. номъ покаꙁании҅мъ погꙑбоста· и҅ съ сло-
  λου παραινέσει, συναπώλοντο καὶ
 18. вомъ и҅мѣнии҅мъ· тъгда бо и҅стовоѥ҆ покаꙿ-
  τοῖς χρήμασι. Τότε γὰρ μετά-
 19. ниѥ· ѥ҅гда бо не рѣчиѭ҄ чꙿтомо ѥ҅стъ· нъ ѥ҅-
  νοια, οὐχ ὅτε τῇ φωνῇ τιμᾶται, ἀλλ' ὅ-
 20. гда дѣлесꙑ ꙁнаѥ҅мо· ѥ҅стъ бо каꙗ҅ниѥ҆ о҅тꙿ
  τε τῇ πράξει γνωρίζεται. Ἔστι γὰρ μετάνοια ἀπὸ
 21. вь҆сеѧ доушꙙ и҅ꙁносимо· и҅ ѥ҅стъ покаа҅ни-
  ψυχῆς προβαλλομένη, καὶ ἔστι μετάνοι-
 22. ѥ҆ прѣпрость҆ въ гражданехъ вь҆ꙁискаѥ҅мо·
  α ἐπιπολαίως γινομένη·
 23. и҅мже о҅ви съпасаѥ҅ми сѫтъ· а҅ дроуꙁиї о҅-
  ὅθεν οἱ μὲν σώζονται, οἱ δὲ κατα-
 24. сѫждаѥ҅ми Покаꙗ҅ сꙙ блаженꙑи҆ петрꙿ·
  κρίνονται. Μετενόησεν ὁ μακάριος Πέτρος,
 25. и҅ ꙁълꙑи и҅ю҄да· нъ петръ добрѣ покаꙗ҅-
  καὶ ὁ ἄθλιος Ἰούδας · ἀλλ' ὁ μὲν Πέτρος γνησίως μετανοή-
 26. въ сꙙ· и҅ п лакавъ сꙙ и҅ о҅тъвръжениѥ сль҆ꙁа-
  σας καὶ δακρύσας καὶ τὴν ἄρνησιν διὰ τῶν δακρύ-
 27. ми о҅мꙑвъ· въ прь҆вꙑѧ пакꙑ вѣрꙑ сиꙗ҅-
  ων ἀποπλύνας, εἰς τὴν προτέραν πίστιν πάλιν
 28. ниѥ вь҆ниде· а҅ и҅ю҄да о҅бидѣ покаа҅ниѥ·
  ἐπανῆλθεν· ὁ δὲ Ἰούδας πάρεργον εἰργάσατο τὴν μετάνοιαν.
 29. а҅ште и҅ сь҆ребро поврь҆же жидомъ и҅ рече и҅мꙿ·
  Εἰ γὰρ καὶ τὰ ἀργύρια προσέῤῥιψε τοῖς Ἰουδαίοις, καὶ εἶπεν·
 30. съгрѣшихъ прѣдавъ крь҆вь҆ беꙁ винꙑ·
  „Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῶον”.

Iohannes Chrysostomus· De jejunio, de Davide et de presbyteris, de Josepho et de novato

Image of 181v