Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 181r >

 1. моу сꙙ и҅сповѣда· чимъ вѣси прости ли ѥ҅го
  τῷ καὶ ἐξωμολογήσατο· πόθεν οἶδας, εἰ συνεχώρησε;
 2. и҅ли не прости· прѣжде· вꙑкни· ти тъгда
  Πρῶτον μάθε, καὶ τότε
 3. о҄учи· и҅ наѳанъ рече· мь҆нѣ порѫчи б꙯ъ· соу-
  μετάδος. Ὁ δὲ Νάθαν φησίν· Ἐμοὶ ἐνεχείρισεν ὁ Θεὸς τελεί-
 4. гоубь҆ дауи҅довъ пѫть҆· кꙿто поѥ҅мь҆ѥ҅тъ
  αν τὴν τοῦ Δανΐδ περιοδείαν. Τίς ἐγκαλεῖ
 5. врачеви троуждаѭ҄штоу сꙙ· и҅ толикъ
  ἰατρῷ
 6. пѫть҆ вь҆ꙁемь҆ѭ҄штоу ꙗ҅вѣ о҄укажетъ· ꙗ҅ко
  περιοδεύοντι. Σαφῶς τοίνυν ἀποδέδεικται, ὅτιπερ
 7. не тъчь҆ѭ҄ въ благодѣти· нъ и҅ прѣжде бла-
  οὐ μόνον ἐν τῇ χάριτι, ἀλλὰ καὶ πρὸ τῆς χά-
 8. годѣти· чловѣкꙑ богъ съпасениѥ҆ далъ
  ριτος δι᾽ ἀνθρώπων ὁ Θεὸς τὴν σωτηρίαν ἐχαρί-
 9. ѥ҅стъ· Вьꙁь҆мъ же и҅ маломь҆ съкаꙁаниѥ҅мꙿ·
  σατο ... Χρησώμεθα δὲ καὶ μετρίῳ ὑποδείγματι
 10. на ꙗ҅вь҆ѥ҅ниѥ҆ глагол҄емꙑи҅мъ· съкажи ми
  πρὸς σαφήνειαν τῶν λεγομένων· Ὑπόθου μοι,
 11. ѡ҄ чловѣче· ѥ҅же сꙙ твориши покаанию҄
  ὦ ἄνθρωπε, ὁ τῆς μετανοίας
 12. сѫпротивь҆никъ· Съкажи ми кого чловѣ-
  ἀντίπαλος, τίνα ἄνθρω-
 13. ка съгрѣшивꙿша· и҅ въ ть҆мницѫ въ ть҆мни-
  πον σφαλέντα καὶ καταδίκῃ
 14. цѫ въвръженоу бꙑвъшоу старѣи҅шиноѭ҄·
  ὑπὸ ἄρχοντος βληθέντα
 15. и҅ хотꙙштаа ѥ҅го и҅ли камо и҅споустити· и҅ли
  καὶ μέλλοντα αὐτὸν ἢ ἐν ἐξορίᾳ, ἢ
 16. въ кѫѭ мѫкѫ прѣдати· дѣѣ҅ши ли при-
  ἐν ἄλλῃ τινὶ τιμωρίᾳ παραπέμπεσθαι· μὴ ... δι' ἑαυτοῦ πρόσ-
 17. ходитъ самъ къ старѣи҅шинѣ ти молитъ
  εισι, καὶ τὸν ἄρχοντα παρακαλεῖ
 18. сꙙ· да бꙑ напасти и҅ꙁбꙑлъ· не пои҅штетъ
  τῆς συμφορᾶς ἀπαλλαγῆναι; Οὐχὶ
 19. ли самъ ходатаꙗ себѣ· да ꙗ҅вѣ и҅ꙁдрекѫ·
  τὸν μεσίτην ... ζητήσας, τὸν λεγόμενον, ἵνα σαφέστερον εἴπω,
 20. и҅ мь҆н҄ьшааго себе· да бꙑ тъчь҆ѭ҄ кꙑи҅мъ
  δομεστικόν, δι᾽ αὐτοῦ
 21. и҅ꙁбꙑти ѥ҅моу ꙁъла· да ли о҅ пль҆ть҆нѣѣ҆-
  τὴν σωτηρίαν πραγματεύεται; ... Εἰ ἐπὶ τῶν σωματι-
 22. мь҆ о҄учин҄ениѥ҆· а҅ о҅ доуховь҆нѣѣ҅мь҆ беꙁа-
  κῶν ... εὐταξία ... ἐπὶ τῶν πνευματικῶν τιμω-
 23. кониѥ· Нъ ѡ҄ чловѣче а҅ште сего дѣлꙗ
  ριῶν. Σὺ δὲ, ὦ ἄνθρωπε, εἰ διὰ τοῦτο
 24. не хоштеши прити на покаꙗ҅ꙁнь҆· ꙗ҅ко
  οὐ βούλει προσελθεῖν τῇ μετάνοιᾳ, ὅτι
 25. чловѣкъ ѥ҅стъ попъ грѣшь҆нъ· то и҅ не кръ-
  ἄνθρωπός ἐστιν ὁ ἱερεὺς ἁμαρτωλός, μηδὲ βαπτι-
 26. сти сꙙ· чловѣкъ бо ѥ҅стъ кръстꙙи҅ тꙙ·
  σθῇς· ἄνθρωπος γάρ ἐστιν ὁ βαπτίζων·
 27. ни свꙙтааго комканиꙗ вь҆ꙁеми· чловѣ-
  μηδὲ κοινωνήσῃς· ἄνθρω-
 28. къ бо ѥ҅стъ дробꙙи҆ е· да аште томоу вѣ-
  πος γάρ ἐστιν ὁ ... μελίζων. Εἰ δὲ ταῦτα πί-
 29. роуѥ҅ши ꙗ҅ко вѣрѫ и҅матъ· то и҅ то вѣро-
  στιν ἔχει, κἀκεῖνο πί-
 30. ѭ҄ прии҅ми· ꙗ҅коже бо кръ҆стꙙи҆ и҅ приносꙙ
  στει κατάδεξαι. Ὥσπερ γὰρ ὁ βαπτίζων καὶ προσφέρων

Iohannes Chrysostomus· De jejunio, de Davide et de presbyteris, de Josepho et de novato

Image of 181r