Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 173v >

 1. по ѥ҅дномоу о҅браꙁоу· хвалимъ о̑убо ꙗ҅ко
  κατὰ μὲν ἕνα τρόπον ἐπαινετός ... μὲν γάρ, ὅτι
 2. словомъ о̑усоуши· ꙁаꙁорь҆нъ же ꙗ҅ко беꙁ оу-
  λόγῳ ... ἐξήρανε· μεμπτέος δέ, ὅτι ἀδί-
 3. ма ѭ̑ проклꙙ· нъ҆ лѣпо ѥ҅стъ раꙁоумѣти
  κως αὐτὴν κατηράσατο. Ἀλλὰ δεῖ νοεῖν
 4. о҅ семъ вь҆ꙁлюбь҆ѥ҅нии҆· чии҆ о҅браꙁъ при-
  τοῦ λοιποῦ, ἀγαπητοί, τίνος ἔφε-
 5. несе смокви· не бо бѣ никоѥ҅же христосо-
  ρεν εἰκόνα ἡ συκῆ· οὐ γὰρ ἦν τι ὑπὸ Χρι-
 6. мъ бꙑваѥ҅моѥ дѣло· ѥ҅же и҅ не и҅мѣа҅ше
  στοῦ γενόμενον πρᾶγμα, ὃ οὐκ εἶχε
 7. таи҅нааго чловѣкъ дѣл҄ьма творимаа
  μυστήριον ὑπὲρ ἀνθρώπων τελούμενον·
 8. бъшъѭ̑ бо ниѥ҅дноже бѣ о҅ть҆ н҄его· сътво-
  Ὅλως οὐδὲν ἦν παρ' αὐτοῦ γινόμε-
 9. рено дѣло· ѥ҅же нѣстъ дѣло о̑успѣшъно·
  νον ἔργον, ὃ μὴ σφόδρα ὠφέλιμον·
 10. ни ѥ҅дно ѥ҅же не вь҆пиꙗ҅ше и҅стинѫ· ни ѥ҅-
  οὐδεν ὃ μη εβόα την άλήθειαν· ου-
 11. дино ѥ҅же не къ небесь҆ноуо̑умоу приѧ҅-
  δὲν ὃ μὴ πρὸς τὴν τῶν οὐρανίων παρα-
 12. тию̑ подвигнѣа҅ше о̑умъ·
  δοχὴν ἐκίνει τὸν νοῦν.
 13. Сеи҅ смокви мноꙁи съкаꙁател҄е рѣшꙙ о҅ жи-
  Ταύτην τὴν συκῆν οἱ πολλοὶ τῶν ἑρμηνέων εἰρήκασι τῇ τῶν Ἰου-
 14. довь҆стѣ съборѣ приложенѣ бꙑти· къ
  δαίων συναγωγῇ παρεικασμένην εἶναι, ἐφ᾽
 15. н҄еи҅же рече приде господь҆ и҅штꙙ на н҄еи҆
  ἣν ἦλθε, φησίν, ὁ Κύριος, ζητῶν ἐν αὐτῇ
 16. плода вѣрꙑ· и҅ не о҅брѣте на н҄еи҆· нъ тъ-
  καρπὸν πίστεως· καὶ οὐχ εὗρεν, εἰ μὴ μό-
 17. чиѭ̑ и҅ словесꙑ пророчь҆скꙑи҅ми и҅ ꙁако-
  νον λόγοις προφητῶν καὶ νό-
 18. нънꙑи҅ми· а҅кꙑ листвиѥ҅мь҆ красꙙ-
  μου καθάπερ φύλλοις κομῶ-
 19. ште сꙙ· тѣмь҆ и҅ о̑усоуши ѭ̑ рекꙑ· не бѫ-
  σαν· διὸ καὶ ἐξήρανε αὐτήν, λέγων· Μη-
 20. ди къ семоу плодъ о҅тъ тебе вь҆ вѣкꙑ·
  κέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα.
 21. нъ а҅ꙁъ съкаꙁанию̑ семоу тъштѫ сꙙ· въ-
  Ἐγὼ δὲ τῇ ἑρμηνείᾳ ταύτῃ πειρῶμαι ἀν-
 22. прѣкꙑ глаголати въꙁлюбь҆ѥ҅ниѥ҆· не
  τιλέγειν, ἀγαπητοί· οὐ
 23. бо сице ѥ҅стъ и҅стина раꙁоумъ· како бо
  γὰρ οὕτως ἔχει ἡ ἀκρίβεια τοῦ νοήματος. Πῶς γὰρ
 24. проклꙙ господь҆ глагол҄ꙙи҆· благослове-
  ἂν κατηράσατο ὁ Κύριος, λέγων· Εὐλο-
 25. ствите а҅ не кль҆нѣте· како ли и҅ съборъ
  γεῖτε, καὶ μὴ καταρᾶσθε; πῶς δὲ καὶ τὴν συναγωγὴν
 26. проклꙙ и҅ о̑усоуши глагол҄ꙙи҆· не приде
  κατηράσατο ἂν καὶ ἐξήρανεν ὁ λέγων· Οὐκ ἦλθεν
 27. сн꙯ъ чловѣчь҆скꙑи҆ погоубитъ нъ въ-
  ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀπολέσαι, ἀλλὰ ζη-
 28. ꙁискатъ и҅ съпастъ погꙑбь҆шеѥ҆·
  τῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός;
 29. ҅Аште ли кто ѥ҅ште вь҆прѣкꙑ глагол҄етъ·
  Εἰ δέ τις ἔτι ἀντιλέγει
 30. и҅ пь҆ритъ сꙙ глагол҄ꙙ· жидовьстѣ съ-
  καὶ φιλονεικεῖ, λέγων, τῇ τῶν Ἰουδαίων συν-

Iohannes Chrysostomus· In parabolam de ficu, homilia

Image of 173v