Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 168v >

 1. пророкоу· вѣроуи҆ а҅кꙑ ѫ҅жицѣ· а҅ште нѣси
  ὡς προφήτῃ; πίστευσον ὡς συγγενεῖ, εἰ ἄρα σὺ μὴ
 2. и҅ словесꙑ о҅тъвръглъ ѫ҅жичь҆ства· и҅ꙁда-
  καὶ λόγοις ἐξωμόσω τὴν συγγένειαν· πά-
 3. вь҆на бо тꙙ вѣмь҆ дѣлесꙑ о҅тъвръгъша сꙙ
  λαι μὲν γὰρ ἴσμεν τοῖς ἔργοις ταύτης ἀφεστηκότα σε.
 4. ѥ҅го· прѣо҅бидиши ли и҆ а҅кꙑ пастоуха·
  Καταφρονεῖς ὡς ποιμένος;
 5. о̑убои҅ сꙙ а҅кꙑ цр꙯ѣ· вѣстъ бо прѣтити
  φοβήθητι ὡς βασιλέα· οἶδεν ἀπειλεῖν
 6. а҅кꙑ цѣсарь҆ сꙑ· а҅ште лѣнꙙштꙙ сꙙ и҅ли
  βασιλικῶς, ἐπειδὰν ὀλιγωρούντων ἢ
 7. гнѣваѭ̑штꙙ почоуѥ· и҅ копиѥ блискаѭ̑-
  καταφρυαττομένων συναίσθοιτο καὶ ῥομφαίαν στίλβου-
 8. ште сꙙ наведетъ· и҅ палицеѭ̑ желѣꙁноѭ̑
  σαν ἐπάγει καὶ ῥάβδῳ σιδηρᾷ
 9. пасетъ· и҅ акꙑ съсѫдꙑ глиннꙑ· ть҆лѣнии҅
  ποιμαίνει καὶ ὡς σκεύη κεραμέως τοὺς τῇ σαθρότητι
 10. о̑ума съвръшꙿшѧѧ сꙙ сътъретъ· рь҆ци сь҆ н҄и-
  τῶν λογισμῶν ἐπερειδομένους συντρίβει. Εἰπὲ σὺν αὐ-
 11. мъ великомъ гласомъ· и҅ꙁ оустъ младь҆-
  τῷ μεγαλοφώνως, ἐκ στόματος νη-
 12. нецъ и҅ съсѫштии҅хъ съвръшилъ ѥ҅си хва-
  πίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶ-
 13. лѫ· Твоѥ҅моу о̑умоу мьстити хотꙙ при-
  νον. Εἰς τὴν σὴν ἐκδίκησιν παρα-
 14. шълъ ѥ҅стъ съпасъ· твоѥ҅моу мь҆стити
  γέγονεν ὁ Σωτήρ, εἰς τὴν σὴν ἐκδίκησιν
 15. хотꙙ хвалѫ младень҆ць҆ о̑утврь҆ждаѥ·
  τὸν αἶνον τῶν νηπίων καταρτίζεται.
 16. почто своѥ҅моу си ꙁавидиши съпасению̑·
  Τί σαυτῷ τῆς σῆς φθονεῖς σωτηρίας;
 17. Почто толꙿми ꙁълъ ѥ҅си· приѧти благодѣ-
  Τί κακὸς οὕτως ὑπάρχεις ἀμείψασθαι χά-
 18. ти· ҅Аште не и҅ се ѥ҅же ꙁъло мьниши· а҅ те-
  ριν; εἰ μὴ καὶ τοῦτο φαῦλον ὄν, τῆς σῆς
 19. бѣ ѥ҅стъ на добро· о҅баче твои ꙁь҆лоби прѣ-
  κρεῖσσον ὅμως μοχθηρίας.
 20. долѣѥ҅тъ· ҅Ослоушаѥ҅ши ли сꙙ ѥ҅же слꙑ-
  Ἀπειθεῖς οἷσπερ ἤκου-
 21. ша· послоушаи҆ ꙗ҅же видимаа· ни ли про-
  σας; πείσθητι τοῖς ὁρωμένοις. Οὐδὲ τῷ προ-
 22. рокоу вѣроуѥ҅ши и҆саи҆ї вьпьѭ̑штоу и҅
  φήτῃ πειθαρχεῖς Ἠσαΐᾳ, διακεκραγότι καὶ
 23. глагол҄ѫштоу· ѧ҅ꙁꙑци нанѣмь҆ навꙑ-
  λέγοντι, γλῶσσαι ψελλίζουσαι μαθή-
 24. кнѫтъ глаголати миръ· то ли не ѧ҅ꙁꙑ-
  σονται λαλεῖν εἰρήνην; Ἆρα γὰρ οὐ γλῶσ-
 25. ци нанѣмь҆ и҅стинѫ ꙗ҅сно глагол҄ѫтъ·
  σαι ψελλίζουσαι τὴν ἀλήθειαν τρανολογοῦσιν;
 26. не навꙑкошꙙ ли хвалити младеништи
  Οὐκ ἔμαθον ὑμνεῖν τὰ νήπια
 27. мира· х꙯с бо ѥ҅стъ миръ нашъ· ѥ҅же срѣ-
  τὴν εἰρήνην; Χριστὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰιρήνη ἡμῶν, ὁ τὸ με-
 28. дьн҄ѫѭ̑ стѣнѫ враждꙑ раꙁори· и҅ ѥ҅го-
  σότοιχον τῆς ἔχθρας διαλύσας καὶ δι' οὗ
 29. же дѣлꙗ съ о҅ть҆цемь и҅ съ творь҆цемъ·
  τῷ πατρὶ καὶ πλάστῃ
 30. прѣжде ꙁьлѣ о҅стѫпивъше· сь҆мире-
  πάλαι κακῶς ἀποστάντες κατηλ-

Patriarchae Photii· In ramos et Lazarum homilia

Image of 168v