Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 166r >

 1. вѣдѣтел҄ьства творꙙштии҅мъ· а҅ не о҅тъ-
  τυρίας τῶν τελουμένων, καὶ οὐκ ἀπ-
 2. мештетъ сꙙ въпроса· Тѣмь҆ рече николи-
  αναίνεται πρὸς τὴν πεῦσιν. Διό φησιν· Οὐδέπο-
 3. же ли мене слꙑшасте· пророкомь҆ глаго-
  τε ... ἠκούσατέ μου διὰ τοῦ προφήτου λέγον-
 4. л҄ѫшта· тогда раꙁоумѣѥ҅те ꙗ҅ко а҅ꙁъ ѥ҅смъ
  τος· Τότε γνώσεσθε ὅτι αὐτὸς ἐγὼ
 5. глагол҄ꙙи҆ пришълъ· ни ли пакꙑ и҅ꙁ оустъ
  ὁ λαλῶν πάρειμι; οὐδ' αὖ πάλιν· Ἐκ στόματος
 6. съсѫштии҅хъ младеништъ съвръшилъ
  νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτί-
 7. ѥ҅си хвалѫ· врагъ твои҅хъ ради· раꙁдроу-
  σω αἶνον ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν σου. Τοῦ καταλῦ-
 8. шиши врага и҅ мь҆сть҆ника· ѥ҅же ѥ҅сте вꙑ·
  σαι ἐχθρὸν καὶ ἐκδικητήν ; οἵτινές ἐστε ὑμεῖς,
 9. и҅же ꙁаконъ чтѫште и҅ вѣдѫште и҅ проро-
  οἱ νόμῳ προσανέχοντες καὶ προφή-
 10. кꙑ чтѫште· мене въ ꙁаконѣ и҅ пророцѣ-
  τας ἀναγινώσκοντες κᾀμὲ τὸν ἐν νόμῳ καὶ προφήτ-
 11. хъ· проповѣдаѥ҅мааго о҅слоушасте сꙙ·
  αις κηρυττόμενον ἀθετοῦντες.
 12. мните бо о̑убо пронꙑрь҆ствомъ въꙁдръ-
  Δοκεῖτε μὲν γὰρ ἐν προσχήματι εὐλα-
 13. жаниꙗ҆· пронꙑрити славѫ божиѭ̑· не
  βείας διεκδικεῖν τὴν τοῦ θεοῦ δόξαν, μὴ
 14. раꙁоумѣѭ̑ште· ꙗ҅ко и҅же сꙙ мене о҅слоуша-
  συνιέντες, ὅτιπερ ὁ ἐμὲ ἀθε-
 15. ѥ҅тъ· и҅ о҅ть҆ца сꙙ о҅слоушаѥ҅· а҅ꙁъ бо о҅тъ бога
  τῶν, καὶ τὸν πατέρα ἀθετεῖ. Ἐγὼ γὰρ παρὰ τοῦ θεοῦ
 16. и҅ꙁидохъ· и҅ вь҆нидохъ въ миръ· и҅ моꙗ сла-
  ἐξῆλθον καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον· καὶ ἡ ἐμὴ δό-
 17. ва о҅ть҆ца моѥ҅го ѥ҅стъ слава· о҅бличении҅ же си-
  ξα, καὶ τοῦ πατρός μου ἐστι δόξα. Ἐλεγχθέντες δὲ οὕ-
 18. це нераꙁоумь҆ничь҆нꙑи҆ съпаса нашего бого-
  τως οἱ ἀνόητοι ὑπὸ τοῦ σωτῆρος· ἡμῶν θε-
 19. мь҆· прѣмль҆кошꙙ о҅тъ пь҆рѣниꙗ· ꙁатворе-
  οῦ, ἐπαύσαντο μὲν τῆς ἀντιλογίας, φιμω-
 20. номъ бꙑвъшемъ о̑устомъ и҅хъ и҅стиноѭ̑·
  θέντες τῇ ἀληθείᾳ·
 21. и҅ни же потръгнѫвъше беꙁоумиꙗ҅ съмꙑслъ·
  ἕτερον δὲ ἐπισπασάμενοι ἀνοίας λογισμόν,
 22. сьвѣтъ на н҄ь творѣахѫ· Мꙑ же пои҅мъ ве-
  συμβούλιον κατ' αὐτοῦ ἐποιοῦντο. Ἡμεῖς δὲ ψάλλωμεν· Μέ-
 23. лии господь҆ нашъ и҅ велиꙗ крѣпость҆ ѥ҅го·
  γας ὁ κύριος ἡμῶν, καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ,
 24. и҅ раꙁоумоу ѥ҅го нѣстъ числа· си бо вь҆са бꙑ-
  καὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ οὔκ ἐστιν ἀριθμός. Ταῦτα γὰρ πάντα γέ-
 25. шꙙ· да о҅тънемь҆ѧи҆ грѣхъ мироу· а҅гнь҆цъ
  γονεν, ἵνα ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου ἀμνὸς
 26. и҅ сн꙯ъ божии҆· вол҄еѭ̑ на сь҆пась҆нѫѭ страсть
  καὶ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἑκουσίως καὶ καθ᾽ ὑμῶν ἐπὶ τὸ σωτήριον πάθος
 27. съ вами придетъ· и҅ на продании станетъ·
  ἔλθῃ, καὶ ἐπὶ τὸ πρατήριον γνωρισθῇ,
 28. и҅скоупоуѭ̑штааго животворьноѭ̑ кръвь҆ѭ̑·
  καὶ οἱ ἐξουθενοῦντες τὸν ἐξωνούμενον τῷ ζωοποιῷ αὐτοῦ αἵματι
 29. своѥ҆ѭ̑ миръ· сь҆цѣнꙙтъ трь҆мъ десꙙтемь҆
  τὸν κόσμον συμφωνήσουσι τριάκοντα
 30. мѣдь҆ницъ· и҅ пасха наша ꙁаколенъ бѫдетъ· господни
  ἀργυρίοις, καὶ τὸ πάσχα ἡμῶν τυθῇ

Iohannes Chrysostomus· In ramos palmarum homilia

Image of 166r