Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 150r >

 1. о҅нъ вь҆счоуди сꙙ· о҅ старчи проꙁорьнѣѣмь҆
  ἐκείνος ἐξεπλάγη ἐπὶ τῷ τοῦ γέροντος διορατικῷ
 2. дароу· и҅ чоудесьмь и҅ꙁмѣнивъ сꙙ· о҅бѣ-
  χαρίσματι καὶ τῷ θαύματι ἀλλοιωθεὶς συν-
 3. шта сꙙ съ и҅ꙁвѣштании҅мъ вь҆сѣчь҆стѣи҆
  έθετο μετὰ πληροφορίας κοινωνῆσαι
 4. цръкви прио҅бьштити сꙙ· тъгда ста-
  τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ. τότε ὁ γέρ-
 5. рь҆цъ благослови и҆· и҅ въставивъ дастъ
  ων εὐλογήσας αὐτὸν καὶ ἀναστήσας μετέδωκεν
 6. ѥ҅моу пръвоѥ прѣчистꙑи҅хъ таи҅нъ· вь҆-
  αὐτῷ πρῶτος τῶν ἀχράντων μυστηρίων πᾶσ-
 7. сѣко дъводоушиѥ о҅тъ срь҆дь҆ца ѥ҅моу о҅-
  αν διψυχίαν ἐκ τῆς αὐτοῦ ἀποσμήξας
 8. тътрѣбивъ· То слꙑшавши василина
  καρδίας. Τοῦτο μαθοῦσα ἡ Βασιλίνα
 9. на множаи҅шѫ любьвь приде· ꙗ҅коже ви-
  εἰς πλείονα πόθον ἦλθεν τοῦ θε-
 10. дѣти свои҅ма о҅чима старца· и҅ помꙑсли
  άσασθαι αὐταῖς ὄψεσιν τὸν γέροντα καὶ ἐλογίσατο
 11. о҅дѣти сꙙ въ мѫжъскꙑи҆ о҅браꙁъ· и҅ и҅ти
  μεταμφιάσασθαι ἀνδρικὸν σχῆμα καὶ πρὸς αὐτὸν
 12. к н҄емоу въ лаврѫ· и҅ ѥ҅же о҅ себѣ съповѣда-
  εἰς τὴν λαύραν κατελθεῖν καὶ τὰ καθ᾽ ἑαυτὴν ἀνα-
 13. ти томоу· и҅ томоу о҅тъ а҅гг҄ель҆ска о҅бавь҆-
  θέσθαι αὐτῷ· καὶ τούτου ὑπὸ ἀγγελικῆς ὀπτασ-
 14. ѥ҅ниꙗ о҅бличеноу бꙑвъшоу· вь҆ꙁвѣсти ѥ҅и҆
  ίας φανερωθέντος αὐτῷ δηλοῖ αὐτῇ
 15. глагол҄ꙙ· вѣдѫшти бѫди ꙗ҅ко а҅ште при-
  λέγων· γίνωσκε ὅτι κἂν ἔλ-
 16. деши то не и҅маши мене видѣти· да о̑у-
  θῃς, οὐχ ὁρᾷς με· μὴ οὖν
 17. бо не троуждаи҅ сꙙ нъ паче трь҆пи· и҅ждеже
  σκυλῇς, ἀλλὰ μᾶλλον ὑπόμεινον καὶ ὅπου
 18. а҅ште да ѥ҅си· то придѫ ти вь҆ сьнѣ и҅ слꙑшѫ
  δἂν διάγῃς, ἐφίσταμαί σοι καθ' ὕπνους καὶ ἀκούω
 19. ѥ҅же о҅ тебѣ· и҅ ѥ҅лико же ми а҅ште въложитъ
  τὰ παρὰ σοῦ καὶ ὅσα δἂν ἐμβάλῃ μοι
 20. богъ· повѣдѣ ти· то о҅на слꙑшавъши
  ὁ θεός, ἀπαγγελῶ σοι. ταῦτα ἐκείνη ἀκούσασα
 21. вѣровавъши· приѧ а҅вѣ видѣниѥ· ꙗ҅ви
  καὶ πιστεύσασα δέχεται ἐναργῶς τὴν ὀπτασίαν. φαίνεται
 22. бо сꙙ ѥ҅и вь҆ сь҆нѣ глагол҄ꙙ· се о̑убо богъ по-
  γὰρ αὐτῇ καθ' ὕπνους λέγων· ἰδοὺ δὴ ὁ θεὸς ἀπ-
 23. съла мꙙ к тебѣ повѣждъ ми чꙿто хоште-
  έσταλκέν με πρὸς σέ· ἀπάγγειλόν μοι, εἴ τι βού-
 24. ши· Си же о҅ себѣ повѣдавши· ключа-
  λῃ· ἣ δὲ τὰ καθ' ἑαυτὴν εἰποῦσα τὴν πρόσ-
 25. ѥ҅мꙑи о҅тъвѣтъ приѧ· и҅ въста благода-
  φορον ἀπόκρισιν ἔλαβεν καὶ ἀνέστη εὐχαρ-
 26. рь҆ствꙙшти бога и҅ свꙙтаа҅го· и҅ пришъ-
  ιστοῦσα τῷ θεῷ καὶ ἐλ-
 27. дъшоу о̑ученикоу старчоу· и҅ о҅браꙁъ и҅ ли-
  θόντι τῷ μαθητῇ τοῦ γέροντος τό τε σχῆμα καὶ τὸν χα-
 28. це повѣда о҅тче· се же а҅ꙁъ о҅тъ тоѧ самоѧ
  ρακτήρα ἀπήγγειλεν· ταῦτα δὲ ἐγὼ παρ· αὐτῆς ἐκείνης
 29. слꙑшахъ диꙗ҅конисꙑ василинꙑ· Мѣсто
  ἀκήκοα τῆς διακόνου Βασιλίνης. Ὁ τόπος
 30. вь҆ н҄емъже ꙁатворилъ сꙙ ѥ҅стъ ст꙯ꙑи старцъ·
  ἐν ᾧ ἐγκέκλεισται ὁ ἅγιος οὗτος γέρων,

Vita Ioannis hesychastae (31 March)

Image of 150r