Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 149r >

 1. и҅ се львъ и҅дѣа҅ше на сь҆рꙙштѫ нама· и҅ о̑у-
  καὶ ἰδοὺ ὁ λέων ἔρχεται εἰς συνάντησιν ἡμῶν καὶ ἐφ-
 2. боꙗ҅ховѣ сꙙ ꙁѣло· и҅ крѣпость не о҅ста въ
  οβήθημεν σφόδρα καὶ ἰσχὺς οὐχ ὑπελείφθη ἐν
 3. наю̑· и҅ въскорѣ о̑уꙁь҆рѣховѣ старца по-
  ἡμῖν· καὶ παρευθὺ θεωροῦμεν τὸν γέροντα ἀνὰ
 4. срѣдѣ наю̑· страхъ наю̑ о҅тънемьѭ̑штъ·
  μέσον ἀμφοτέρων ἡμῶν τὴν δειλίαν ἡμῶν ἀφαιροῦντα
 5. и҅ пвати велꙙштоу· Тъгда львъ а҅кꙑ
  καὶ θαρρεῖν κελεύοντα. τότε ὁ λέων ὡς
 6. раноѭ̑ ꙗ҅ꙁвьнъ о҅тъбѣже о҅тъ наю̑· и҅
  ὑπὸ μάστιγος πληγεὶς ἀνεχώρησεν φεύγων ἀφ' ἡμῶν καὶ
 7. вѣ беꙁ врѣда шъдъша придоховѣ къ старь-
  ἡμεῖς ἀβλαβῶς ὁδεύσαντες ἤλθομεν πρὸς τὸν γέρον-
 8. цоу· и҅же варивъ глагола къ нама· видѣста
  τα. ὅστις προλαβὼν λέγει πρὸς ἡμᾶς· εἴδετε
 9. ли како о҅брѣтохъ сꙙ съ вама вь҆ бѣдѣ· нъ о̑у-
  πῶς εὑρέθην μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῇ ἀνάγκῃ ἀλλά γε
 10. бо и҅ сьде много молихъ сꙙ богоу ꙁа ва· и҅ се съ-
  καὶ ἐνταῦθα πολλὰ ἐδεήθην τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἰδοὺ ἐ-
 11. твори милость҆ съ вама· и҅ се же ѥ҅динъ о҅тъ о̑у-
  ποίησεν ἔλεος, καὶ τοῦτο δὲ εἷς τῶν μα-
 12. ченикъ ѥ҅го повѣда ми ѳеѡ̑дѡръ рекꙑ·
  θητῶν αὐτοῦ Θεόδωρος διηγήσατό μοι λέγων
 13. ꙗ҅ко многа лѣта сътвори срьбаниѥ тъкмо
  ὅτι πολλὰ ἔτη ἐποίησεν ῥοφὴν μόνον
 14. приѥ҅мь҆ѧ҆· и҅ се сь҆ ѳумиꙗ҅тосьн҄имъ пепело-
  λαμβάνων καὶ τούτῳ τὴν τοῦ θυμιατηρίου σποδι-
 15. мъ растварѣѣꙿше ти тако ꙗ҅дѣѣꙿше· деси-
  ὰν κατέμιγεν, εἶθ᾽ οὕτως ἤσθιεν. κατέλ-
 16. хъ же и҆· сице творꙙшта о҅браꙁомъ сицѣмъ· ꙁабꙑ
  αβον δὲ αὐτὸν τοῦτο ποιοῦντα τρόπῳ τοιούτῳ. ἔλαθεν
 17. ѥ҅дноѭ̑ ꙁатъкнѫти двь҆ри· и҅ хотѣвъ а҅ꙁъ
  ἅπαξ δοῦναι τὸ κατόχιον τοῦ θυριδίου ... καὶ θελήσας ἐγὼ
 18. дати ѥ҅моу о̑укропъ· коснѫхъ сꙙ двь҆рехъ
  τὸ εὐκράτιον δοῦναι αὐτῷ ἁψάμενος τῆς θυρίδος
 19. и҅ о҅твръꙁошꙙ сꙙ· и҅ о҅брѣтохъ и҆ ѳь҆мь҆ꙗ҅нь҆-
  ἠνοίγη, καὶ εὑρίσκω αὐτὸν τὸ θυμιατήρ-
 20. ницѫ въ чашѫ и҅сꙑпаѭ̑шта· томоу же о҅
  ιον εἰς τὸ καυκίον ἐκκενοῦντα. τοῦ δὲ ἐπὶ
 21. семъ ꙁѣло въпечаливъшоу сꙙ· раꙁгъна-
  τούτῳ πάνυ λυπηθέντος καταστεῖλ-
 22. ти печаль҆ хотꙙ старцоу рѣхъ· не тꙑ се ѥ҅-
  αι θέλων τὴν λύπην εἶπον· οὐχὶ σὺ μό-
 23. динъ о҅тьче твориши· нъ и҅ мноꙁи лаврꙑ
  νος τοῦτο ποιεῖς, πάτερ, ἀλλὰ καὶ οἱ πλεῖστοι τῆς λαύρας
 24. сеѧ съконь҆чаваѭ̑ште глагол҄ѫштеѥ҆ пи-
  ταύτης, πληροῦντες τὴν γραφὴν τὴν λέγουσαν
 25. саниѥ· ꙗ҅ко пепелъ а҅кꙑ хлѣбъ ꙗ҅хъ· и҅ е҅-
  ὅτι σποδὸν ὡσεὶ ἄρτον ἔφαγον. καὶ μόλ-
 26. два въꙁмогохъ сими словесꙑ прѣмѣни-
  ις τούτοις ἠδυνήθην τοῖς λόγοις μεταβάλ-
 27. ти старца· жена нѣкто кападок҄иса родо-
  αι τὸν γέροντα ... Γυνή τις Καππαδόκισσα μὲν τῷ γέν-
 28. мъ василина же и҅менемь· диꙗ҅кониса сѫшти
  ει. Βασιλίνα δὲ τῇ κλήσει διάκονος οὖσα
 29. приде въ и҅е҅роусалимъ· и҅мѫшти съ собоѭ̑
  ἦλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα ἔχουσα μεθ' ἑαυτῆς
 30. братоучꙙда самь҆чиѧ санъ прѣдръжꙙшта·
  ἀνεψιὸν μειζοτέρου τάξιν ἐπέχοντα,

Vita Ioannis hesychastae (31 March)

Image of 149r