Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 148v >

 1. Помꙑшл҄ениѥ же вь҆нꙙ видѣти како о҅тъ-
  ἐπιθυμίαν δὲ εἰσεδέξατο ἰδεῖν πῶς χωρ-
 2. лѫчаѥ҅тъ сꙙ доуша о҅тъ тѣлесе· и҅ вь҆н҄е-
  ίζεται, ψυχὴ ἀπὸ τοῦ σώματος, καὶ ἐν ὅ-
 3. гда о҅ семъ бога молꙗа҅ше· вь҆схꙑти сꙙ
  σῳ περὶ τούτου τὸν θεὸν παρεκάλει, ἡρπάγη
 4. раꙁоумомъ въ ст꙯ѫѭ̑ виѳлеемъ· и҅ о̑уꙁь-
  τῇ διανοίᾳ εἰς τὴν ἁγίαν Βηθλεὲμ καὶ ὁρᾷ
 5. рѣ въ папрь҆тѣ тоѧ чь҆стънꙑѧ црь҆къве·
  ἐν τῷ νάρθηκι τῆς αὐτόθι σεβάσμιας ἐκκλησίας
 6. мѫжа чоудъна свꙙта вьꙁлежꙙшта и҅
  ἄνδρα ξένον ἅγιον ἀνακείμενον καὶ
 7. о̑умираѭ̑шта· и҅ дш꙯ѫ ѥ҅го о҅тъ а҅гг҄елъ
  τελειούμενον καὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὸ ἀγγέλων
 8. прѣѥ҅мь҆ѥ҅мѫ· и҅ съ божьствънѫѭ̑ нѣ-
  παραλαμβανομένην καὶ μετὰ θείας τιν-
 9. которѫѭ̑ хвалоѭ̑ же и҅ добровон҄иѥ҅мъ·
  ος ὑμνῳδίας τε καὶ εὐωδίας
 10. на небеса въꙁносимѫ· и҅ хотѣа҅ше свои҅-
  εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἀναφερομένην. καὶ ἐξῄτει αὐ-
 11. ма о҅чима видѣти а҅ште то ѥ҅стъ тако·
  ταῖς ὄψεσιν ἰδεῖν εἰ οὕτως ἔχει,
 12. и҅ въставъ въ тъ часъ и҅де въ свꙙтѫѭ̑ ви-
  καὶ ἀναστὰς αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀπῆλθεν εἰς τὴν ἁγίαν Βηθ-
 13. ѳлемъ· и҅ о҅брѣте ꙗ҅ко въ тъ часъ· прѣ-
  λεὲμ καὶ εὗρεν ὅτι κατ' αὐτὴν τὴν ὥραν ἐξ-
 14. далъ бѣаше дш꙯ѫ чловѣкъ· и҅ цѣловавъ
  εδήμησεν ὁ ἄνθρωπος. καὶ ἀσπασάμενος
 15. чъсть҆ноѥ ѥ҅го тѣло въ томъ папрьтѣ·
  τὸ ἅγιον αὐτοῦ λείψανον ἐν αὐτῷ τῷ νάρθηκι
 16. и҅ о҅блъкъ положи и вь мѣстѣхъ прѣ-
  καὶ κηδεύσας, κατέθετο αὐτὸ ἐν θήκαις ὁσί-
 17. подобънꙑи҅хъ· и҅ тако въꙁврати сꙙ въ
  αις καὶ οὕτως ὑπέστρεψεν εἰς
 18. хꙑꙁинѫ своѭ̑· Сего просвѣштенааго
  τὴν κέλλαν ἑαυτοῦ. Τούτου τοῦ πεφωτισμένου
 19. старца о̑ученика· ѳеѡ̑доръ и҅ їѡ̑а҅ннъ
  γέροντος οἱ μαθηταὶ Θεόδωρος καὶ Ἰωάννης
 20. съповѣдаста ми глагол҄ѫшта· ꙗ҅ко по
  διηγήσαντό μοι λέγοντες ὅτι μετὰ
 21. о̑усь҆пении ст꙯ааго савꙑ· посъла на ста-
  τὴν κοίμησιν τοῦ ἐν ἁγίοις Σάβα ἀπέστειλεν ἡμᾶς ὁ γέρ-
 22. рь҆ць҆ на о҅рѫдиѥ· на ливиа҅дѫ· и҅ на пѫ-
  ων εἰς ἀπόκρισιν ἐπὶ Λιβιάδα καὶ ἐν τῇ ὁ-
 23. ти ꙗ҅ко прѣплоуховѣ їѡ̑рданъ· сърѣ-
  δῷ μετὰ τὸ παρᾶσαι τὸν Ἰορδάνην συνήν-
 24. тошꙙ на нѣкотории глагол҄ѫште· блю-
  τησαν ἡμῖν τινες λέγοντες· ὁρ-
 25. дѣта ꙗ҅ко львъ прѣдъ вама ѥ҅стъ· вѣ
  ᾶτε, ὅτι ὁ λέων ἔμπροσθεν ὑμῶν ἐστιν. ἡμεῖς
 26. же помꙑслиховѣ· ꙗ҅ко моштънъ ѥ҅стъ
  δὲ ἐλογισάμεθα ὅτι δυνατός ἐστιν
 27. богъ молитвъ ради о҅тца нашего съхра-
  ὁ θεὸς διὰ τῶν εὐχῶν τοῦ ἀββᾶ ἡμῶν φυλ-
 28. нити наю̑· еда бо вол҄еѭ̑ и҅ꙁидо-
  άξαι ἡμᾶς· μὴ γὰρ τῷ θελήματι ἡμῶν φησι, ἐξήλ-
 29. ховѣ· нъ старьца наю̑ ꙁаповѣдь҆ съконь҆-
  θομεν; τοῦ γέροντος ἡμῶν τὴν ἐντολὴν πληρ-
 30. чаваѥ҅вѣ· се помꙑсливъша и҅дѣа҅ховѣ·
  οῦμεν· ταῦτα λογισάμενοι περιεπατοῦμεν,

Vita Ioannis hesychastae (31 March)

Image of 148v