Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 147v >

 1. сѣдъ въ корабь· и҅ малꙑ въ пѫчинѫ о҅тъ-
  βὰς πλοίῳ καὶ μικρόν τι τοῦ πελάγους ἐκ-
 2. плоувъ· нѣ о҅тъ коѥ҅го сѫпротивовѣтриꙗ
  πλεύσας ὑπό τινος ἀντανεμίας
 3. въꙁврати сꙙ съ многоѭ̑ бѣдоѭ̑ въ а҅ска-
  ὑπέστρεψεν μετὰ πολλοῦ κινδύνου εἰς Ἀσκά-
 4. лонъ· и҅ хотѣвъшоу ѥ҅моу по двою̑ дь҆-
  λωνα καὶ βουληθέντι αὐτῷ ... μετὰ δύο ἑμ-
 5. нию̑ о҅тъплоути· ꙗ҅ви сꙙ ѥ҅моу вь҆ сь҆нѣ
  έρας ἐκπλεῦσαι ἐπιφαίνεται κατ' ὄναρ
 6. а҅гг҄елъ господь҆н҄ь глагол҄ꙙ· не моштъ-
  ἄγγελος κυρίου λέγων· ἀνεν-
 7. но ти ѥ҅стъ и҅ти· а҅ште да не въꙁврати-
  δεκτόν σοί ἐστιν πλεῦσαι, εἰ μὴ ὑποστρέψ-
 8. въ сꙙ въ ст꙯ꙑи҆ градъ· ї и҅деши въ лаврѫ
  ας ἐν τῇ ἁγίᾳ πόλει ἀπέλθῃς εἰς τὴν λαύραν
 9. чрь҆нь҆ца савꙑ· и҅ побесѣдоуѥ҅ши къ
  τοῦ άββᾶ Σάβα καὶ συντύχῃς
 10. чрь҆нь҆цоу їѡ̑аноу къ мльчаливоуоу-
  τῷ ἀββᾷ Ἰωάννῃ τῷ ἡσυχασ-
 11. моу· мѫжоу правь҆дивоу и҅ добромъ жи-
  τῇ, ἀνδρὶ δικαίῳ καὶ ἐναρ-
 12. тии҅мъ· сѫштоу е҅пискоупоу· и҅ въ бо-
  έτῳ, ἐπισκόπῳ ὄντι καὶ πλού-
 13. гать҆ствѣ мирь҆стѣ бꙑвъша· и҅ божиа҆
  τῳ κοσμικῷ κομῶντι καὶ διὰ τὸν τοῦ θεοῦ
 14. страха и҅ любь҆ве· вь҆сего мирьскааго
  φόβον καὶ πόθον πάντων τῶν τοῦ βίου
 15. прѣо҅бидѣвъша· и҅ своѥвол҄ьствънъи҆-
  καταφρονήσαντι καὶ τῇ ἑκουσίῳ
 16. мъ о̑убожь҆ствъмъ· и҅ въꙁдръжании҆мꙿ
  ἀκτημοσύνῃ καὶ ἀσκήσει
 17. въꙁдръжавъшоу сꙙ самомоу·
  ταπεινώσαντι ἑαυτόν.
 18. Тъгда о̑убо е҅ѳерии҆ въставъ о҅тъ съна·
  τότε τοίνυν ὁ Ἀἰθέριος ἀναστὰς ἀπὸ τοῦ ὕπνου
 19. и҅ видѣниѥ расѫдивъ съ вь҆сѣцѣмъ по-
  καὶ τὴν ὀπτασίαν διακρίνας σπουδῇ
 20. тъштаниѥ҅мъ въпрашаѧ приде въ ла-
  πάσῃ διερωτῶν ἦλθεν εἰς τὴν λαύ-
 21. врѫ о҅ть҆ца савꙑ· и҅ видъ о҅тꙿцемъ повѣ-
  ραν τοῦ ἀββᾶ Σάβα καὶ τὴν ὀπτασίαν τοῖς πατράσιν ἀπαγ-
 22. давъ· веденъ бꙑ къ мль҆чаль҆никоу·
  γείλας ἠνέχθη πρὸς τὸν ἡσυχαστήν.
 23. и҅ цѣловавꙑ и҆ прѣбꙑ о̑у н҄его дьва дь҆-
  καὶ ἀσπασάμενος αὐτὸν καὶ μείνας παρ' αὐτῷ δύο ἡμέρ-
 24. ни· и҅ въ продлъжениѥ пришъдъ рѣ-
  ας καὶ εἰς πλάτος ἐλθὼν συντυχί-
 25. чи· ꙁаклꙙ и да повѣстъ ѥ҅моу о҅ себѣ·
  ας ὁρκίζει αὐτὸν τὰ καθ' ἑαυτὸν ... διηγήσασθαι
 26. и҅ да съкажетъ ѥ҅моу кто ѥ҅стъ· и҅ сице
  καὶ ἐξειπεῖν. καὶ οὕτως
 27. приноужденъ повѣда и҅ родъ· и҅ о҅ть҆-
  βιασθεὶς ἀπήγγειλεν τό τε γένος καὶ τὴν πατ-
 28. чь҆ство и҅ чистител҄ьство· и҅ то о̑увѣ-
  ρίδα καὶ τὴν ἱερωσύνην καὶ ταῦτα γνοὺς
 29. дѣвъ е҅ѳерии҆· и҅ прѣчоудивъ сꙙ рече· по
  ὁ Αἰθέριος καὶ ὑπερθαυμάσας εἶπεν· ἀλ-
 30. и҅стинѣ и҅ нꙑнꙗ камениѥ свꙙто валꙗ-
  ηθῶς καὶ νῦν λίθοι ἅγιοι κυλίον-

Vita Ioannis hesychastae (31 March)

Image of 147v