Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 147r >

 1. ствьнꙑѧ пѣсни въсꙑлааше богоу· не
  ρίους ᾠδὰς ἀνέπεμπεν τῷ θεῷ τῷ μὴ
 2. о҅ставь҆ꙗ҅ѭ̑штоуоумоу жъꙁла грѣшъ-
  ἀφιέντι τὴν ῥάβδον τῶν ἁμαρ-
 3. нꙑи҅хъ· на причꙙстиѥ правь҆дивꙑи҅хꙿ·
  τωλῶν ἐπὶ τὸν κλήρον τῶν δικαίων.
 4. Блаженикъ о̑убо о҅ть҆ць҆ нашъ сава· при-
  Ὁ μὲν οὖν μακαρίτης πατὴρ ἡμῶν Σάβας ἐλ-
 5. шъдъ о҅тъ скуѳополи и҆ новѫѭ̑ състави-
  θὼν ἀπὸ Νικοπόλεως καὶ τὴν Νέαν συστησάμ-
 6. въ лаврѫ· и҅ на пештеръноѥ҆ граждениѥ
  ενός λαύραν καὶ εἰς τὴν τοῦ σπηλαίου οἰκοδομὴν
 7. пришъдъ· и҅ въспомꙙнѫвъ бꙑвъшеѥ
  ἐλθών ... καὶ ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς πρὸς αὐτόν ποτε
 8. ѥмоу видѣниѥ҆ нѣкъгда о҅ прѣподобь҆-
  γενομένης ὀπτασίας περὶ τοῦ ὁσίου
 9. нѣѣмъ їѡ̑а҅нни· и҅де к н҄емоу въ роувѫ
  Ἰωάννου ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν εἰς τὸν Ῥουβᾶν
 10. и҅ глагола ѥ҅моу· се съхранилъ тꙙ ѥ҅стъ
  καὶ λέγει αὐτῷ· ἰδοὺ ἐφύλαξέν σε
 11. богъ о҅тъ рать҆ничъска прихождениꙗ·
  ὁ θεὸς ἐκ τῆς τῶν βαρβάρων ἐπιδρομῆς
 12. и҅ и҅ꙁвѣсти ти видомъ ти стражъ посъ-
  καὶ ἐπληροφόρησέν σε αἰσθητόν σοι φύλακα ἀποστ-
 13. лавъ· въстани и҅ тꙑ сътвори нꙑнꙗ
  είλας· ἀνάστα, καὶ σὺ νῦν ποίησον
 14. чловѣчь҆скоѥ· и҅ бѣжи а҅кꙑ о҅ть҆ци· да
  τὸ ἀνθρώπινον καὶ φύγε ὥσπερ οἱ πατέρες, ἵνα ...
 15. веде и҆ въ величаи҅шѫ лаврѫ· и҅ ꙁатвори ї
  ἀνήγαγεν αὐτὸν εἰς τὴν Μεγίστην λαύραν ... καὶ καθεῖρξεν αὐτὸν
 16. въ хꙑꙁинѣ· пꙙти десꙙтъ ти пꙙти лѣ-
  εἰς κελλίον πεντηκοστὸν ἕκτον χρόνον τῆς ἑαυτὸν ἡλικίας
 17. тъ сѫшта· никомоуже и҅номоу о҅тъ дрꙋ-
  ἄγοντα μηδενὸς ἑτέρου τῆς συνοδ-
 18. жинꙑ вѣдѫштоу ꙗ҅ко е҅пискоупъ ѥ҅-
  ίας γινώσκοντος ὅτι ἐπίσκοπός ἐστ-
 19. стъ· многомъ же лѣтомъ минѫвъше-
  ιν. χρόνου δὲ συχνοῦ διελθόντ-
 20. мъ· о̑устрои богъ· ꙗ҅вити съкровъноѥ
  ος ᾠκονόμησεν ὁ θεὸς φανερωθῆναι τὸν κεκρυμμένον
 21. богатъство їѡ̑а҅нново· о҅браꙁомъ сицѣ-
  Ἰωάννου θησαυρὸν τρόπῳ τοιῷ-
 22. мъ· мѫжь҆ нѣкто о҅тъ а҅сиꙗ҅нꙑ ꙁемь҆ѧ҆
  δε. ἀνήρ τις ἐκ μὲν τῆς Ἀσιανῶν ὁρμώμενος χώρας,
 23. сꙑ· е҅ѳерии҅ же нарицаѥ҅мъ е҅пискоупъ-
  Αἰθέριος δὲ καλούμενος, τῇ ἀρχιερωσ-
 24. скꙑи҅мъ саномъ почь҆тенъ· и҅ того до-
  ύνῃ τετιμημένος καὶ ταύτης ἀ-
 25. стои҅нѣ живꙑ въ и҅е҅роусалимъ пришъ-
  ξίως πολιτευόμενος, ἐλθὼν εἰς Ἱεροσόλυμα
 26. дъ· и҅ чъстънꙑи҅мъ мѣстомъ покло-
  καὶ τοὺς σεβάσμιους προσκυνήσας τόπους
 27. нивъ сꙙ· и҅ животворивоуо̑умоу дрѣвꙋ·
  σὺν τῷ ζωοποιῷ ... ξύλῳ
 28. и҅ многа и҅мѣниꙗ раꙁдаꙗ҅въ о̑убогꙑи҅-
  καὶ πολλὰ χρήματα διανείμας πτωχ-
 29. мъ же и҅ манастꙑръмъ· и҅ и҅ꙁиде и҅ свꙙ-
  οῖς τε καὶ μοναστηρίοις ἐξῆλθεν τῆς ἁ-
 30. тааго гра и҅дꙑ въ своѭ̑ о҅ть҆чинѫ· и҅ вь҆-
  γίας πόλεως ἐπειγόμενος τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα καταλαβεῖν. καὶ ἐπι-

Vita Ioannis hesychastae (31 March)

Image of 147r