Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 135v >

 1. шемъ· и҅ ꙗ҅рости сꙙ и҅сплънивъшемъ
  θυμοῦ πλησθέντες
 2. многꙑ· и҅ꙁмѣнишꙙ сꙙ лица вьсѣмъ
  πολλοῦ, ἠλλοιώθησαν τὰ πρόσωπα ἀμφοτέρων
 3. о҅ блаженѣмъ варахисии҆· и҅ повелѣ-
  ἐπὶ τῷ μακαρίῳ Βαραχισίῳ καὶ ἐκέλευ-
 4. шꙙ влачити и по трьнию̑· и҅ потомъ
  σαν συρῆναι αὐτὸν εἰς ἀκάνθας. Καὶ μετὰ τοῦτο
 5. повелѣшꙙ принести трь҆стиѥ· и҅ расцѣ-
  ἐκέλευσαν ἐνεχθῆναι καλάμονς καὶ σχίσαν-
 6. пивъше на дьвоѥ о҅бложити по пльти
  τες κατὰ μέσον ἐποίησαν τεθῆναι αὐτούς ἐπὶ τὴν σάρκα
 7. ѥ҅моу· и҅ връвиѭ̑ о҅бꙙꙁавъше сътꙙгнѫ-
  αὐτοῦ καὶ ... σχοινίῳ ... περιπλέξαι, αὐτὸν καὶ κατασφίγ-
 8. ти· донь҆деже погрꙙꙁнетъ трьстие
  ξαι αὐτόν, ἕως οὗ χωσθῶσιν οἱ κάλαμοι
 9. въ пльти ѥ҅го· и҅ повелѣшꙙ и҅ꙁвлачи-
  εἰς τὴν σάρκα αὐτοῦ. Καὶ ἐκέλευσαν ... ἐκσυρῆν-
 10. ти трьсти и҅ꙁ н҄его· да съ трьстиѥмъ
  αι τοὺς καλάμους ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅπως
 11. и҅ пльть ѥ҅го въꙁдираѥтъ сꙙ· и҅ съ-
  τὰς σάρκας αὐτοῦ ... καταγάγωσι· καὶ ἐποίησ-
 12. творишꙙ тако слоугꙑ· и҅ и҅ꙁвлачишꙙ
  αν οὕτως οἱ δήμιοι καὶ ἐκσύροντες
 13. трьстиѥ съ плътиѭ̑ ѥ҅го· потомъ же
  τοὺς καλάμους κατέσυραν τὰς σάρκας αὐτοῦ. Μετὰ δὲ ταῦτα
 14. повелѣшꙙ нечь҆стивии вль҆сви· и҅ въ-
  ἐκέλευσαν οἱ ἀσεβεῖς καὶ ἐν-
 15. ложишꙙ и҅ въ вратъ и҅жде и҅ ст꙯ааго їѡ̑-
  έβαλον αὐτὸν εἰς τὸν κοχλίαν, ὅπου ἐπρίσθη ὁ ἅγιος Ἰων-
 16. нѫ· и тоу съломишꙙ вь҆сꙙ кости ѥ҅моу·
  ᾶς, καὶ συνέτριψαν ἐκεῖ πάντα τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ ...
 17. потомъ же повелѣшꙙ слоугамъ и҅ при-
  ἐκέλευσαν τοῖς δημίοις ... καὶ ἤνεγ-
 18. несошꙙ пь҆цьлъ горꙙштъ· и҅ вълиꙗ҅шꙙ
  καν πίσσαν καιομένην καὶ ἐνέβαλον
 19. въ о̑уста ѥ҅моу· и҅ тако прѣдастъ доу-
  εἰς τὸν λάρυγγα αὐτοῦ καὶ οὕτως ἀπέδωκε τὴν ψυ-
 20. шѫ свꙙтꙑи варахисии· и҅ тако по-
  χὴν ὁ ἅγιος Βαραχίσιος καὶ ἤθλη-
 21. страда съ вь҆сѣми ст꙯ꙑими· Слꙑша-
  σε καὶ οὗτος μετὰ τῶν ἁγίων πάντων. Ἀκούσ-
 22. въ же мѫжъ нѣкто доброговѣи҅нъ·
  ας δέ τις ἀνὴρ εὐλαβὴς
 23. и҅менемь҆ а҅удисотъ· ꙗ҅ко съконьча-
  ὀνόματι Ἀβδισσότας, ὅτι ἐτελειώθ-
 24. ста сꙙ ст꙯аꙗ· їѡ̑на и҅ варахисии· при-
  ησαν οἱ ἅγιοι Ἰωνᾶς καὶ Βαραχίσιος, παρ-
 25. де и҅ и҅скоупи о̑у стражъ тѣлесѣ ст꙯оую̑·
  εγένετο καὶ ἐξηγόρασε παρὰ τῶν φυλασσόντων τὰ σκηνώματα τῶν ἁγίων
 26. пꙙть҆ сътъ и҅ три сьребрьникꙑ давъ·
  μιλιαρισίων ... πεντακοσίων καὶ τριῶν ὁλοσηρίκων·
 27. не тъчь҆ѭ̑ же сею̑ ѥ҅диною дъвою̑ ст꙯꙯оую̑
  οὐ μόνον δὲ τῶν δύο Ἰωνᾶ καὶ Βαραχισίου
 28. и҅скоупи тѣлеси· нъ и҅ и҅нѣхъ и҅же
  ἐξηγόρασε τὰ σώματα, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ... τῶν ...
 29. прѣдъ тѣма мѫчени бꙑшꙙ· клꙙ
  μαρτυρησάντων πρὸ αὐτῶν. Ὤμο-
 30. же сꙙ мѫжъ тъ продавъшии҅мъ тѣле-
  σε δὲ ὁ ἀνὴρ τοῖς πωλήσασι τὰ σώμα-

Vita (Passio) Ionae et Barachisii martyrum (29 March)

Image of 135v