Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 136r >

 1. са· ꙗ҅ко никтоже о҅тъ кнꙙꙁъ вашихъ
  τα ὅτι· „Οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων ὑμῶν
 2. не и҅матъ о̑увѣдѣти бꙑвъшааго·
  οὐ μὴ μάθῃ τὸ γενόμενον,
 3. пон҄еже и҅спръва дроугъ бѣ мѫжъ си-
  ἐπειδὴ ἐξ ἀρχῆς φίλος γνήσιός εἰμι τῶν ἀνδρῶν τού-
 4. хъ съконьчавъшии҅хъ сꙙ· Съконь҆ча-
  των τῶν τελειωθέντων” ...
 5. въшиїхъ же сꙙ свꙙтꙑи҅хъ ⁘ вьсѣхъ и҅мена сѫ-
  Ἔστι δὲ τῶν ἁγίων ἁπάντων τῶν τελειωθέντων τότε τὰ ὀνόματα
 6. тъ си· їѡ̑на варахисии· ꙁанида· ла-
  ταῦτα Ἰωνᾶς καὶ Βαραχίσιος, Ζανίθας, Λά-
 7. ꙁаръ· нерсисъ· и҅лиа· а҅вивъ· марисъ·
  ζαρος, Νέρσης, Ἡλίας, Ἄβιβος, Μάρις,
 8. маруѳа· симвеи҆ѳис· сава· Сии ѥ҅дин
  Μαρουθᾶς, Σιμβεηθης καὶ Σάβας. Οὗτοι οἱ ἕν-
 9. на десꙙте страстотръпьци· и҅ добропо-
  δεκα ἀθλοφόροι καὶ καλλί-
 10. бѣдь҆нии мѫченици· троудишꙙ сꙙ
  νικοι μάρτυρες ἠγωνίσαντο
 11. дожи и҅ до коньца хс꙯а ради· ꙁан҄е и҅ о҅дѣ-
  μέχρι τέλους διὰ Χριστόν...
 12. ни бꙑшꙙ свѣтълоѭ̑ о҅деждеѭ̑· и҅ нео̑у-
  τὴν στολὴν τοῦ φωτὸς ἐνεδύσαντο καὶ τὸν ἀμαρ-
 13. вꙙдаѭ̑штии҅мъ вѣнь҆цемъ вѣньча-
  άντινον στέφανον ἀνεδήσ-
 14. ни тѣмь хс꙯омъ· и҅хъже ст꙯ꙑи҅хъ мо-
  αντο παρ᾽ αὐτοῦ ... ὧντινων ἁγίων ταῖς εὐ-
 15. литвами· да помиловани бѫдемъ вь҆-
  χαῖς ... ἐλεηθῶμεν ἅπαν-
 16. си· Съконь҆чашꙙ же сꙙ ст꙯ии христосо-
  τες. Ἐτελειώθησαν δὲ οἱ ἅγιοι
 17. ви мѫченици· девꙙть и҅хъ· мѣсꙙ-
  μάρτυρες Χριστοῦ, οι μεν εννέα μη-
 18. ца марта к꙯ꙁ· а҅ дроугаꙗ дъва того
  νὶ μαρτίῷ κζ', οἱ δὲ δύο μηνὶ τῷ αὐ-
 19. жде мѣсꙙца к꙯ѳ· съписа же памꙙть҆
  τῷ κθ'. Συνέγραψε δὲ τὰ ὑπομνήματα ταῦτα
 20. ст꙯ꙑи҅хъ· и҅саи҅ꙗ нѣкꙿто и҅менемь҆·
  τῶν ἁγίων Ἡσαΐας τις ὀνόματι,
 21. сꙑнъ а҅давовъ· о҅тъ ꙁемьѧ сꙑ а҅рꙁані-
  υἱὸς Ἀδάβου, ἀπὸ χώρας ὑπάρχων Ἀρζανι-
 22. нъскꙑ· и҅же бѣа҅ше шълъ съ вль҆хвꙑ
  ῶν ... ὃς ἦν παραγενόμενος μετὰ τῶν ἀρχιμάγων
 23. послоушати тъчьѭ̑ бꙑваѥ҅мꙑи҅хъ·
  ὡς ἀκροατὴς μόνον ... τῶν πραττομένων
 24. иже прѣбꙑвъ по страдании҆ ст꙯ꙑи҅хꙿ·
  ὅστις παραγενόμενος ἐν τῇ ἀθλήσει
 25. и҅ вьсе и҅спрь҆ва дожи и҅ до конь҆ца· ꙁѣло
  καὶ πάντα ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους
 26. и҅стиньнѣ слꙑшавꙑ и҅ видѣвъ· по-
  ἀκριβῶς ἀκούσας καὶ θεωρήσας, ἐσπούδ-
 27. тъшта сꙙ съ вь҆сѣкоѭ̑ тврьдостиѭ̑
  ασεν ἀσφαλῶς
 28. съписати· на въꙁграждениѥ· и҅ о̑успѣ-
  συγγράψαι εἰς οἰκοδομὴν καὶ εἰς ὠφέλει-
 29. хъ· и҅ съпасениѥ и҅ о̑успѣхъ почитаѭ̑-
  αν καὶ σωτηρίαν πολλὴν πᾶσι τοῖς ἐντυγχάν-
 30. штии҅мъ· ꙗ҅коже и҅ и҅нѣмъ подража-
  ουσιν ἐκδοῦναι πρὸς τὸ καὶ ἄλλους ζηλω-

Vita (Passio) Ionae et Barachisii martyrum (29 March)

Image of 136r