Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 134v >

 1. ѥ҅моу· ѥ҅гоже цѣсарь҆ство не прѣходитъ·
  αὐτῷ, οὗτινος ἡ βασιλεία οὐ παρέρχεται,
 2. нъ прѣбꙑваатъ въ вѣкꙑ· то рекъшоу
  ἀλλὰ μένει εἰς αἰῶνα αἰῶνος”. Ταῦτα εἰπόντος
 3. ст꙯оуо̑умоу їѡ̑нѣ· повелѣшꙙ вльсви пръ-
  τοῦ ἁγίου Ἰωνᾶ, ἐκέλευσαν αὐτὸν τότε οἱ ἀρχιμάγοι ... δακτυ-
 4. стꙑ ѥ҅моу о҅тъсѣкати о҅боѧ· рѫчьнꙑѧ
  λοκοπηθῆναι καὶ ... ἔκοψαν τοὺς δακτύλους ... τῶν ποδῶν
 5. и҅ ножънꙑѧ· и҅ помꙙташꙙ ѧ прѣдъ ст꙯ꙑ-
  καὶ τῶν χειρῶν καὶ ἔρριψαν ... αὐτοὺς ἔμπροσθεν τοῦ ἁγί-
 6. мъ и҅ѡ̑нѫ· и҅ рѣшꙙ къ н҄емоу вль҆сви· се
  ου Ἰωνᾶ καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιμάγοι· „Ἰδοὺ
 7. видиши како расꙑпахомъ пръстꙑ твоѧ
  ὁρᾷς, πῶς διεσπείραμεν τοὺς δακτύλους σου
 8. по ꙁеми· пожиди о̑убо· ѥ҅гда врѣмꙙ бѫ-
  ἐπὶ τῆς γῆς ἔκδεξαι οὖν καὶ ὅτε ἔρχεται ὁ καιρὸς
 9. детъ жꙙтвꙑ· то придѫтъ ти мь҆ноꙁи
  τοῦ θερισμοῦ, ἥξουσί σοι πολλοὶ
 10. прь҆сти· о҅тъвѣштавъ ст꙯ꙑи їѡ̑на рече·
  δάκτυλοι”. Ἀνταπεκρίθη ... ὁ ἅγιος Ἰωνᾶς καὶ εἶπεν·
 11. а҅ꙁъ мъногъ рѫкъ не трѣбоуѭ̑· нъ ѥ҅стъ
  „Ἐγὼ πολλῶν χειρῶν οὐ δέομαι, ἀλλ᾽ ἔστι
 12. богъ съꙁъдавꙑи҅ мꙙ· и҅же пакꙑ о҅бнови-
  Θεὸς ὁ πλάσας με, ὅστις πάλιν ἀνα-
 13. тъ мꙙ· о҅бновьѥ҅нии҅мъ свои҅мъ ѥ҅же хо-
  νεοῖ με ἐν τῇ ἀνανεώσει αὐτοῦ, ἣν μέλ-
 14. штетъ творити о҅ насъ· то слꙑшавъше
  λει ποιεῖν εἰς ἡμᾶς”. Ταῦτα ἀκούσαντες
 15. о҅тъ н҄его вль҆сви· и҅ ꙗ҅рости и҅спль҆нивъ-
  παρ᾽ αὐτοῦ οἱ ἀρχιμάγοι, θυμοῦ πλησθέν-
 16. ше сꙙ повелѣшꙙ въꙁварити пьцьлъ
  τες ἐκέλευσαν λυθῆναι πίσσαν
 17. въ конобѣ· и҅ повелѣшꙙ слоугамъ да
  ἐν ... χαλκίῳ καὶ προσέταξαν τοῖς δημίοις
 18. о҅дерѫтъ грѫгомь вь҆сѫ главѫ ѥ҅го· ѭ̑-
  ἐκδεῖραι, περικύκλῳ πᾶσαν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, ἔν-
 19. доуже власи сѫтъ· к томоу же и҅ ѧ҅ꙁꙑкъ
  θα αἱ τρίχες εἰσί, καὶ πρὸς τούτοις γλωσσο-
 20. ѥ҅моу о̑урѣꙁати· и҅ сътворишꙙ тако·
  τομῆσαι αὐτόν. Καὶ ἐποίησαν οὕτως
 21. и҅ повелѣшꙙ влъсви· и҅ въвръгошꙙ прѣ-
  καὶ προσέταξαν οἱ ἄνομοι καὶ ἐνέβαλον ἐ-
 22. дъ н҄имъ кожѫ главꙑ ѥ҅го и҅ ѩꙁꙑкъ·
  πὶ αὐτοῦ ... τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ τὴν γλῶσσαν
 23. въ конобъ пь҆ць҆лънꙑи҆· потомъ же въ-
  εἰς τὸ χαλκίον τῆς πίσσης, ὕστερον δὲ μετὰ τοῦτο καὶ ἐν-
 24. връгошꙙ и҅ самого того ст꙯ааго въ конобъ
  έβαλον καὶ αὐτὸν τὸν ἅγιον εἰς τὴν πίσσαν
 25. пь҆ць҆лънꙑи҆· въвръженоу же бꙑвъшꙋ
  ἐν μέσῳ τοῦ χαλκίου ... Βληθέντος δὲ
 26. ст꙯оуо̑умоу· а҅биѥ и҅ꙁлиꙗ҅ сꙙ вънъ коно-
  τοῦ ἁγίου ... εὐθέως ἐξέδραμεν ἔξω τοῦ χαλ-
 27. бъ и҅ вь҆сь пь҆цьлъ· и҅ не прикоснѫ сꙙ ѥ҅-
  κίου πᾶσα ἡ πίσσα καὶ οὐχ ἥψατο αὐ-
 28. мъ· и҅ никакоже не врѣди ѥ҅го ни при че-
  τοῦ οὐδὲ ὅλως ἠδίκησεν αὐτόν ἔν τι-
 29. сомь҆же· видѣвъше же нечьстивии вль҆-
  νι. Ἰδόντες δὲ οἱ ἀσεβεῖς
 30. сви бꙑвъшеѥ҅ то чоудо· и҅ дививъше сꙙ
  τὸ γενόμενον θαῦμα καὶ ξενισθέντες

Vita (Passio) Ionae et Barachisii martyrum (29 March)

Image of 134v