Codex Suprasliensis


Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2013-01-23T20:24:59+0000


< 132r >

 1. ѥ҅смъ господь҆ богъ вашъ· испръва сꙑ и҅ до
  εἰμι κύριος ὁ Θεός ὑμῶν, ἀπ᾽ ἀρχῆς ὑπάρχων καὶ μέχρι
 2. конь҆ца прѣбꙑваѧ· и҅ нѣстъ и҅ного бога ра-
  τέλους διαμένων, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος Θεὸς
 3. ꙁвѣ мене· и҅ славꙑ моѥѧ и҅номоу не дамъ·
  πλὴν ἐμοῦ, καὶ τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσω
 4. ни благои҅ꙁвол҄ении мои҅хъ ваꙗ҅нии҅мъ· ни
  οὐδὲ τὰς ἀρετάς μου τοῖς γλυπτοῖς οὐδὲ
 5. чь҆сти моѥ҅ѧ подамъ капиштемъ· а҅ꙁъ о̑умо-
  τὴν τιμήν μου παράσχω τοῖς εἰδώλοις. Ἐγὼ ἀποκτέν-
 6. рѫ и҅ о҅живь҆ѭ̑· и҅ никтоже ѥ҅стъ и҅же о̑убѣжи-
  νω καὶ ἐγὼ ζωοποιῶ καὶ οὐδείς ἐστιν ὃς ἐκφεύξε-
 7. тъ рѫкоу моѥю̑· тъгда раꙁгнѣвашꙙ сѧ ста-
  ται τὰς χεῖράς μου”. Τότε θυμωθέντες οἱ ἀρ-
 8. рѣи҅шинꙑ вль҆шъскꙑѧ· слꙑшавъше рѣ-
  χιμάγοι ἀκούσαντες τὰ ῥήμα-
 9. чи тꙑ о҅ть҆ н҄его· начꙙшꙙ чоудити сꙙ и҅мъ
  τα ταῦτα παρ᾽ αὐτοῦ, ἤρξαντο θαυμάζειν αὐτοὺς
 10. и҅ тръпѣнию̑ и҅хъ· и҅ рѣшꙙ не въпрашаи҅мꙿъ
  καὶ τὴν καρτερίαν αὐτῶν καὶ λέγειν· „Μὴ ἂν ἄρτι εἰς τὴν κρίσιν
 11. ѥ҅го нꙑнꙗ· да не никтоже о҅тъ чтѫштиї-
  τούτων καθίσωμεν, ἵνα μή τις τῶν σεβομέν-
 12. и҅хъ и҅ кланꙗѭ̑штии҅хъ сꙙ сльньцоу и҅ о҅гнꙋ
  ων καὶ προσκυνούντων τῷ ἡλίῳ καὶ τῷ πυρὶ
 13. и҅ водѣ· о̑услꙑшꙙтъ таковꙑи҅хъ словесъ
  καὶ τῷ ὕδατι ἀκούσωσι τοὺς τοιούτους λόγους
 14.   ѥ҅го· и҅ о҅тъвръгѫтъ сꙙ и҅ ти такожде· и҅ о҅-
  αὐτῶν καὶ ἀρνήσωνται καὶ αὐτοὶ αὐτοὺς καὶ ἀπο-
 15.   тъстѫпꙙтъ о҅тъ жрътвъ· нъ паче о̑услꙑ-
  στῶσι, τοῦ ἐπιθύειν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀκούσ-
 16.   шимъ и҅хъ ноштиѭ̑· да никтоже раꙁоу-
  ωμεν αὐτῶν διὰ νυκτός ... ἵνα μηδεὶς νοή-
 17. мѣѥ҅тъ· глагол҄емꙑи҅хъ о҅тъ нею̑· ни ꙗ҅-
  σῃ μηδὲ τὰ παρ᾽ αὐτῶν λεγόμενα μηδὲ τὰ
 18. же о҅тъ насъ творимꙑи҅хъ· и҅ бꙑстъ та-
  παρ' ἡμῶν πραττόμενα”. Καὶ ἐγένετο οὕ-
 19. ко· и҅ въсташꙙ тъгда о҅тъ сѫдишта не сѫ-
  τως, καὶ ἀνέστησαν τοῦ κρίνειν τότε.
 20. дити· сѣдъше же ноштиѭ̑· и҅ мль҆ча-
  Καθίσαντες δὲ νυκτὸς καὶ ἡσυ-
 21. нию̑ сѫштоу многоу· повелѣшꙙ при-
  χίας οὔσης πολλῆς ἐκέλευσαν ἐν-
 22. вести свꙙтааго варахисиѡ̑на· приве-
  εχθῆναι τὸν ἅγιον Βαραχίσιον. Τοῦ δὲ ἐνεχθέν-
 23. деноу же ѥ҅моу бꙑвъшоу· и҅ мль҆чанию̑
  τος καὶ ἀσταλαξίας
 24. сѫштоу многоу· послоушаа҅хѫ ѥ҅го· мъ-
  οὔσης διήκονον αὐτοῦ. Πολ-
 25. ного о̑убо вльхвомъ въпрашавъшемъ ѥ҅-
  λὰ οὖν τῶν ἀρχιμάγων ἀνακρινάντων αὐ-
 26. го· и҅ ст꙯оуо̑умоу бж꙯иѭ̑ мѫдростиѭ̑ прѣ-
  τὸν καὶ τοῦ ἁγίου διὰ τῆς θείας σοφίας ὑπερ-
 27. о҅долѣвъшоу и҅мъ· раꙁгнѣвавъше сꙙ
  νικήσαντος αὐτοὺς θυμωθέντες
 28. беꙁаконьници· повелѣшꙙ принести
  οἱ ἄνομοι ἐκέλευσαν ἐνεχθῆναι
 29. съвалъмꙑ мѣдънꙑ· и҅ раждегъше ѧ па-
  βώλους χαλκοῦς καὶ ἐποίησαν πυρωθῆναι αὐτοὺς πλεί-
 30. че о҅гн҄ѣ· подъложишꙙ подъ о҅бѣ паꙁоусѣ
  ω τοῦ πυρός ... ὑπέθηκαν ὑπὸ τὰς μασχάλας αὐτοῦ τὰς δύο

Vita (Passio) Ionae et Barachisii martyrum (29 March)

Image of 132r